Home Икономика Търсене на труд

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Търсене на труд ПДФ Печат Е-мейл

Търсене на труд

Комбиниране на труд и капитал –
Закон за намаляващата възвръщаемост

 • На трудовия пазар търсенето на труд се формира от индивидуалното търсене в основната пазарна клетка – фирмата.
 • Търсенето на труд във фирмата се разглежда при описаните условия за съвършената конкуренция на пазара на труда.
 • Освен тях като необходими условия за извършване на анализа се приема, че:

–         технологията и капиталът в определен краткосрочен период не се изменят;

–         за работодателите единствените разходи по наемането са свързани със заплащането.

 • Закон за намаляващата възвръщаемост (law of diminishing returns) – когато увеличаващо се количество от един променлив производствен фактор се прилага към един фиксиран фактор:

–         първоначално може да е налице нарастваща възвръщаемост от единица допълнителен разход;

–         след това се установява намаляваща възвръщаемост като резултат от по-нататъшното добавяне на променливия към фиксирания производствен фактор.

 • Този закон е познат и с наименованието закон за променливите пропорции (law of variable proportions).

Маргиналният подход
при анализа на търсенето на труд

 • Основният въпрос, на който трябва да се търси отговор е: при какви условия работодателят ще увеличи количеството използуван труд?
 • За целта най-напред е необходимо да се изчисли промяната на производството в резултат на добавянето на всяка допълнителна единица труд.
 • Допълнителният продукт, произведен от добавянето на допълнителна единица труд, се нарича маргинален продукт на труда (МПТ).
 • Именно МПТ е показател за това, дали допълнителната единица труд увеличава производството с нарастващи или намаляващи темпове спрямо предходната добавена единица труд.
 • За фирмата, освен МПТ, интерес представляват и показатели, изразени в стойностни или в ценови измерители.
 • Стойност на маргиналния продукт на труда (СМПТ):

–         показва средното равнище на приходите, които фирмата получава от допълнителната единица продукция, произведена от една допълнителна единица труд;

–         равна е на МПТ, умножен по цената, на която всяка единица от продукта се продава на стоковия пазар.

 • Маргинален приходен продукт на труда (МППТ):

–         показва приходът, получен от продажбата на допълнителния продукт, произведен от използването на допълнителна единица труд;

–         получава се като произведение от МПТ и маргиналния приход на фирмата (цената, на която допълнителната единица от продукта се продава на стоковия пазар);

–         това е най-точният индикатор, който фирмата използва при оценка на търсенето на труда.

 • В условията на перфектна конкуренция се приема, че пазарната цена на продукта е равна на маргиналния приход, т.е. СМПТ = МППТ.
 • Търсенето на труд от фирмата е функция на МППТ.
 • Основният проблем пред фирмата обаче е определянето на равнището на заетост, на което се постига максимизиране на печалбата.
 • При приетите дотук условия разходите на фирмата вследствие на допълнителното наемане (маргиналните разходи за труд – МРТ) съвпадат с размера на заплащането на допълнителната единица труд.
 • При стремеж на фирмата за максимизиране на печалбата общият принцип е: фирмата наема допълнително единици за труд до момента, в който МППТ се изравни с МРТ.

Еластичност на търсенето на труд

 • При определено изменение на заплащането ще настъпят адекватни изменения в равнището на заетостта и наемането.
 • Еластичността на търсенето на труд характеризира конкретната реакция на работодателя във връзка със заетостта при условие на промени в равнището на заплащане.
 • Еластичността на търсенето на труд се определя като процентно изменение в заетостта в отговор на процентно изменение на заплащането.
 • Фактори, детерминиращи еластичността на търсенето на труд:

–         Колкото по-голяма е възможността от заместването на труд с капитал, толкова повече нарастването на заплащането води до по-голямо намаление на заетостта и търсенето на труд е по-еластично.

–         Колкото по-еластично е търсенето на продукцията на дадена фирма, толкова по-еластично е и търсенето на труд в нея.

–         Ако разходите за труд представляват голям процент от общите разходи на фирмата, тогава търсенето на труд ще бъде еластично.

 • Фактори, детерминиращи еластичността на търсенето на труд (прод.):

–         Ако фирмата използва друг производствен фактор с висока нееластичност на предлагането, тогава нееластичността на търсенето на труд е също висока.

–         Колкото по-големи са разходите на фирмата за инвестиции в човешки капитал, толкова по-нееластична е нейната функция на търсене на труд.

–         Колкото по-дълъг е периодът, толкова по-еластична е функцията на търсенето на труд.

 • Еластичността на търсенето на труд в практиката:

–         равнище на заплащане при колективното трудово договаряне;

–         изменение на еластичността на търсенето на труд като управленско средство на фирмено равнище;

–         еластичността на търсенето на труд и определянето на минималната работна заплата в страната;

–         еластичност на търсенето на труд в отделна фирма, конкретна индустрия, обособен пазар на труда и икономиката като цяло.

Вътрешният трудов пазар в компаниите

 • Съществува диференциация между фирмите във връзка с тяхната политика по отношение на търсенето и наемането на персонал:

–         Първата група фирми обикновено търси и наема труд за работни места, които изискват много ниска квалификация – ниско заплащане и високо текучество на работна сила;

–         При втора група фирми отново е налице високо текучество, но вече заплащането е сравнително високо и работните места изискват по-висока квалификация – обучението на работната сила е специфично промишлено и професионално.

–         Третата група фирми извършва специфично фирмено обучение и основната фирмена стратегия е стабилността на персонала – за тези фирми е характерен т.нар. вътрешен пазар на труда.

 • Характерни черти на вътрешния пазар на труда:

–         с изключение на малка част от най-нискоквалифицираните работни места, останалите се заемат чрез повишения или професионална промоция вътре във фирмата;

–         в масовия случай във фирмите с вътрешни пазари на труда работата се започва от най-ниското стъпало;

–         в такава ситуация работната сила прогресира и се стреми към развитие по йерархичната работна стълбица, а не толкова по линия на преместването към други фирми;

–         работните места, които се заемат чрез търсене и наемане извън фирмата, са придобили гражданственост като “входни пристанища” (entry ports);

–         при съкращения фирмите се стремят да запазят работниците с най-продължителен стаж и квалификация – с това те поддържат стимул за по-продължителна и ефективна работа във фирмата.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG