Home Икономика Организация на труда и трудови стандарти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Организация на труда и трудови стандарти ПДФ Печат Е-мейл

Организация на труда и трудови стандарти

Организация на труда – същност

 • За да се осъществи трудовият процес, работната сила на работника или служителя трябва да се съчетае с оръдията и с предметите на труда.
 • Това в съвременните условия изисква наличието на стриктна технология, както и на адекватна организация на труда и управлението.
 • Без тези предпоставки не може да се мисли за висока производителност и за стабилни пазарни позиции.
 • Организация на труда – същност
 • Организацията на труда се определя като ред за:

–         протичане на трудовия процес,

–         формиране и подреждане на частичните трудови процеси в съвкупен трудов процес,

–         формиране и функциониране на съвкупния работник и на съвкупния трудещ се.

 • Всеки трудов процес изисква определена организация въз основа на конкретни принципи, форми и методи.
 • Тяхното привеждане в действие за постигането на съответната подреденост при протичането на трудовите процеси характеризира съдържанието на организацията на труда като дейност.

Организация на труда – съдържание

 • Организацията на труда е конкретна във всяка компания и зависи от:

–         нейния размер;

–         вида и типа на производството;

–         използваната техника и технология;

–         националната и корпоративната култура;

–         уменията и мотивацията на управляващите;

–         правните норми в тази област;

–         конкурентната среда;

–         постиженията в сродни отрасли и предприятия и др.

 • Основното предназначение на организацията на труда е да създаде такъв ред за протичане на трудовия процес, който да осигурява:

–         непрекъснат и високопроизводителен трудов процес;

–         висока конкурентноспособност на вътрешния и международния пазар;

–         оптимално използване на материалните, финансовите и трудовите ресурси на организацията;

–         интеграция на работниците и служителите с предприятието, създаване на условия за пълноценно реализиране на техните интелектуални и физически възможности за постигане на неговите цели.

 • Създаването и усъвършенстването на организацията на труда е планова дейност, която преминава през няколко основни етапа:

–         определяне на стратегическите цели на предприятието и тяхното декомпозиране в тактически стъпки и задачи;

–         разработване на функционалните стратегии на предприятието в областта на организацията на труда и тяхното съгласуване с функционалните стратегии по управлението на човешките ресурси;

–         анализ на организацията на труда с цел да се разкрият възможностите, които съществуват за повишаване ефективността на труда;

–         разработване на частични или цялостни проекти за създаване и/или усъвършенстване на организацията на труда;

–         разработване на планове за реализиране на разработените проекти;

–         реализиране на проектите за създаване на нова и/или за усъвършенстване на съществуващата организация на труда;

–         поддържане и актуализиране на съществуващата организация на труда в съответствие с целите и политиката на предприятието.

Трудови стандарти – същност

 • Трудовите стандарти са:

–         норми, нормативи, критерии, показатели, правила и изисквания,

–         върху които се изгражда и функционира организацията на труда в отделното предприятие,

–         от които зависи нейната икономическа и човешка ефективност.

Трудови стандарти – основни фактори

 • Основни фактори, които оказват влияние върху трудовите стандарти:

–         изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове;

–         достиженията на науката и практиката в областта на организацията на труда;

–         традициите и корпоративната култура на отделните предприятия;

–         конкретните технически, технологични и производствени условия в предприятието;

–         стратегията на предприятието в областта на труда и управлението на човешките ресурси;

–         споразуменията, постигнати между работодателя и съответните организации на работниците и служителите.

Трудови стандарти – роля и значение

 • Колкото по-обосновани са трудовите стандарти в предприятието, толкова:

–         по-високо е организационното равнище на производството;

–         по-ефективно протичат трудовите процеси;

–         по-пълно се използват ресурсите на предприятието;

–         толкова по-висока е и производителността на труда,

и обратно.

 • По такъв начин разработването на трудовите стандарти може да се характеризира като процес на разкриване и реализиране на възможностите за повишаване на производителността на труда по линията на организационната рационализация.

Трудови стандарти – видове

 • Длъжностната характеристика определя: границите на длъжността (работното място); трудовите задължения на работника или служителя; условията на работа; изискванията към изпълнителя на съответния трудов процес.
 • Трудовите норми и нормативи регламентират изискванията към: работата на машините и апаратите; числеността на заетите; количеството на продукцията или услугите, които трябва да се произведат; времето за извършването на дадена работа.
 • Нормативите за трудопоглъщаемост на продукцията определят нормативния разход на труд за изработването на единица продукция или за извършването на определена работа или услуга.
 • Графикът за работа е трудов стандарт относно разписанието за явяване на работа на работниците и служителите, чрез който се определят: режимът за труд и почивка; сменността; типът на работната седмица.
 • Плановото задание определя задачите на екипа за определен период по отношение на количеството, структурата и качеството на продукцията.
 • План-графикът за производството или обслужването се основава на плановото задание и регламентира конкретните срокове, в които трябва да се завършва и предава възложената работа.
 • Ефективният фонд на работното време определя степента на полезно използване на работното време.
 • Стандартите, правилата и изискванията по безопасността и условията на труда са трудови стандарти, регламентиращи и защитаващи труда на заетите.
 • Правилата за вътрешния трудов ред конкретизират правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и уреждат организацията на труда в предприятието.
 • Длъжностното разписание регламентира структурата на ръководния персонал и служителите в организацията.
 • Производственият щат е трудов стандарт, аналогичен на длъжностното разписание.
 • Вътрешните правила за работна заплата служат за определяне на трудовото възнаграждение на работниците и служителите.
 • Минималната работна заплата е един от основните трудови стандарти на предприятието в областта на трудовото възнаграждение – определя се основно на базата на минималната работна заплата за страната.
 • Системата за оценяване на работните места и длъжностите се използва за създаване на класификационните скали и за определяне на съответната основна заплата на работниците и служителите.
 • Стандартите за оценяване условията на производствената среда са граничните стойности на отделните параметри на условията на производствената среда, които се приемат за нормални в предприятието.
 • Стандартите за труд и почивка са правила и изисквания, които определят редуването на работното и извънработното време на работниците и служителите.
 • Стандартите за режимни прекъсвания определят времето за прекъсвания в работата на изпълнителя.
 • Ергономичните стандарти са изисквания към състоянието на комплекса “човек – машина – работна среда”, формирани на основата на функционалните възможности на човека.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG