Home Икономика Предмет на икономиката на труда. Основни понятия, функции и цели на курса. Характерни черти на съвременния труд

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Предмет на икономиката на труда. Основни понятия, функции и цели на курса. Характерни черти на съвременния труд ПДФ Печат Е-мейл

Предмет на икономиката на труда. Основни понятия, функции и цели на курса. Характерни черти на съвременния труд.

1.1. Предмет на икономиката на труда.

Както всяка друга наука така и „Икономика на труда”, като научна дисциплина има предмет и обект на изследване.

Да се определи предмета това означава да се определи сферата от реално действащи обекти, която тя изучава т.е. да се определи обекта на изследване, да се посочат проблемите с които се занимава, да се очертаят целите и задачите на курса.

Труда като обект на изследване от икономическата теория е и една от сферите на икономическия живот.

Предмет на курса по „Икономика на труда” е труда, като система на икономически отношения, които възникват между работодатели и работници на пазара на труда по повод наемането, използването и заплащането на работната сила.

По своята същност „Икономика на труда” е наука за поведението на работници и работодатели на трудовия пазар, формирането на трудови отношения се осъществява под въздействието на пазарните сили търсене и предлагане ограничени от общите принципи и специфични закони на трудовия пазар.

По конкретно „Икономика на труда” изучава системата от понятия и категории, индикатори и трудови стандарти, качеството на труда и тенденции в трудовия пазар, а също и пропорции на търсене и предлагане за формирането на работна заплата и заетост.

1.2. Основни понятия, функции и цели на курса.

Основна категория в „Икономика на труда” е категорията „труд” за понятието няма еднозначно определение в зависимост от възприетия подход към него, той може да се дефинира по различен начин.

От икономически аспект „труда” е целенасочена дейност на хората за производството на стоки и услуги.

От физиологична гледна точка „труда” е изразходване на определено количество физическа и умствена енергия.

От философска гледна точка „труда” е съзнателна дейност на човека насочена към присвояване на природата, вечно и естествено условие на човешкия живот.

Изучава се от различни науки – Икономика, Право, Социология.

Трудовоправните взаимоотношения между работници и работодатели се регулират на основата на индивидуални и колективни: трудово право, норми, правила и т.н. които уреждат правата и задълженията на работника и работодателя.

Психология на труда е раздел от общата психология, която изучава поведението на човека в сферата на труда като производителна сила;

Социология на труда – изучава най общите основни закони на трудовата дейност;

Икономика на труда – труда като фактор на производството и преди всичко като система от икономически взаимоотношения, които възникват на пазара;

От гледна точка на сферата на приложение различаваме : труд в различни сектори, сфери и отрасли, производства и работно място.

В зависимост от това каква енергия се изразходва различаваме физически и умствен труд.

В зависимост от подготовката на работната сила разграничаваме квалифицира и неквалифициран труд.

Трудът притежава количествена и качествена определеност (ефективност).

Функции, които изпълнява „труда” могат да се отделят в две групи - икономически и социални.

От гледна точка на икономическото предназначение „труда” се проявява като създател на материални и духовни блага, източник на доходи, начин на задоволяване на човешки потребности, фактор на икономическо развитие, фактор за икономическо благосъстояние на заетите.

От социална гледна точка функцията води до – развитие и усъвършенстване на човека, професионалното и интелектуалното му израстване, начин на себедоказване и признание, „труда” е средство за социално общуване и социална индентификация и принадлежност.

Други понятия се отнасят до:

Трудоспособно население – съвкупност от населението в трудоспособна възраст съобразно трудовото законодателство на страната;

Работна сила присъщо качество на човека като субект на труда, от тази гледна точка тя може да се разглежда като съвкупност от физически и умствени способности, които позволяват на индивида да се включи в производството, от статистическа гледна точка работна сила е съвкупност от лицата навършили 15 и повече години, които полагат или предлагат своя труд за производството на стоки и услуги или това е икономически активното население на една страна. Работната сила включва заетите и безработни лица.

Трудов процес – включва процеса на взаимозависимост между работна сила и други фактори производството.

Трудово правоотношение е правно отношение, което възниква между работодателя (физическо или юридическо лице) и физическото лице работника при неговото наемане.

Заети лица – по определение на МОТ(международната организация на труда) заети лица са на 15 и повече години, които през наблюдаемия период извършват работа за производството на стоки и услуги поне един час срещу заплащане в пари или натура, печалба и по друг начин или не работят през наблюдаемия период, но имат работа.

Безработни лица – са лицата в трудоспособна възраст, които не работят, но активно търсят работа или очакват да се върнат на работа.

Човешки ресурси – обозначава се съвкупност от лицата, които в даден момент са заети в производството на стоки и услуги т.е. населението, което притежава способността да участва в трудовата дейност, „Икономически активно население”.

1.3. Характерни черти на съвременния труд.

Характерните черти на съвременния труд са не само трудово и правно регламентирани, те са посочени (формулирани)в конвенциите и декларациите на МОТ.

Към основните характерни черти, които разкриват съдържанието на съвременния труд се отнасят:

 • „Трудът” не е стока и не се продава/купува, като останалите търговски вещи;
 • На трудовия пазар се предлагат не труд, а трудова услуга (потенциална възможност за труд), която е неотделима от своя собственик – работник;
 • Трудовия договор не договор за покупко-продажба на работна сила, а е договор за наемни отношения;
 • Правото на труд е основно човешко право – всеки човек има право да получава равно възнаграждение за равен труд, да бъде защитен от безработица и работа в безопасни условия на труд, да му бъдат осигурени почивка, отдих, нормална продължителност на работното време, периодичен платен отпуск и възнаграждения за празничните дни;
 • Съвременния труд е свободен - всеки човек има право да избира съответно със своите интереси и възможности, какво и къде да работи;
 • Съвременния труд е доброволен – трудът по принуда и задължение е отречен от международните правни норми;
 • Съвременния труд е равнопоставен – това означава, че всички хора независимо от раса, вяра, пол имат равни възможности за работа и възнаграждение съответстващо на положения труд;
 • Съвременния труд позволява на личността да се самореализира и изяви да докаже своите знания професионален опит пред себе си и останалите хора;

Основната цел на курса по „Икономика на труда” е да даде цялостна представа за теоретичните основи на пазара на труда, задачите на курса са:

 • Да анализира факторите на заплащането и заетостта в условията на конкурентен пазар и несъвършена конкуренция;
 • Да разкрие принципите и закономерностите, на които се подчинява ефективното функциониране и използване на човешките ресурси;
 • Да анализира пътищата, средствата, механизмите за формиране и развитие на трудовия пазар;
 • Да покаже ролята на държавата и организациите на работодателите и работниците, за стимулиране и балансиране на интересите на социалните субекти свързани с трудовите отношения;

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG