Home Икономика Пазар на труда. Същност и основни понятия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Пазар на труда. Същност и основни понятия ПДФ Печат Е-мейл

Пазар на труда. Същност  и основни понятия.

 1. Същност и основни характеристики на труда. Трудът е многоаспектно явление, което може да се разглежда от различни страни-физ.,социални, икономически. От физиолигична страна трудът представлява разход на нервнопсихологическа енергия. От икономическа гледна точка трудът представлява процес на целесъобразна дейност, която създава блага за задаволяване на нуждите на хората, за тази цел хората влизат в определени икономически отношения.  От социална гледна точка той представлява отношения между хората в трудовия процес, това са отношения между индивиди, между индивид и колектива. Икономията на труда се занимава с труда в неговия икономичен и социален аспект. От тази гледна точка той може да се разглежда в аспекти

-          като създател на материални и духовни блага.

-          Като икономически отношения между работник и работодател и между работник и други държавни институции и икономически субекти.

-          Като източник на средства за задоволяване на потребностите.

-          Като фактор за развитие и усъвършенстване на човека,т.е.получаване на знания, умения и пр.

Съвременният труд се отличава с основни характеристики. Те са изведени в ранг на конвенции приети от МОТ/ международна организация на труда/.

-          Първата характерна черта на съвременния труд е че се различава от останалите търговски вещи-не се купува и не се продава. Купуват се и се продават трудови услуги. От тази характеристика не следва, че в сферата на труда не се проявяват икономически закони. Съществуват търсене и предлагане на труда, но тази зависимаст има специална характеристика: на пазара на труда действат търсенето и предлагането, но по специален начин.

-          Втората характерна черта е че съвременният труд е признат за основно човешко право. Това означава, че всички имат право на труд без оглед на пол, раса, възраст, вероизповедание.

-          Третата характерна черта, е че съвременият труд е свободен, т.е.всеки сам има правото какво да работи, да избира професията си.

-          Четвъртата характерна черта, е че съвременният труд е доброволен. Това означава, че всеки сам решава дали да работи или не, всеки сам избира. Трудът по принуда е забранен. Забраната за принудителен труд има изключения:

 1. Всяка работа или служба, която е свързана със законите на страната/военна служба/.
 2. Такава работа или дейност, която е свързана с обичайте на страната/жените не работят/.
 3. Такава работа или дейност,която е резултат от осъждане/общополезен труд/.
 4. Такава работа или дейности, които са от природни бедствия и воиенни действия.
 5. Такива дейности, които се извършват в интерес на семейния бизнес/селскостопански ферми/.

-          Пета характерна особеност на съвременния труд , е че той е равнопоставен, това означава, че всички хоро имат еднакъв достъп до пазара на труда и получават еднакво възнаграждение за една и съща работа/отхвърля дискриминацията на трудовите отношения/.

ІІ. Същност и особености на пазара на труда. В икономическата литература съществуват различни определения на пазара на труда. Те зависят главно от аспекта на разглеждане:

 1. В икономичен аспект пазара на труда се дефинира като икономическо пространство, в което се намират и преговарят лицата, търсещи и предлагащи труд.
 2. От институционална гледна точка той е съвкупност от норми, принципи, правила, институции и организации , които определят общата рамка на пазара на труда/общото поведение/-нормативната база/КТ/.
 3. От гладна точка на системния подход пазарът на труда представлява регулирана система от икономически отношения, възникващи и осъществявани между лицата, търсещи и предлагащи работа. Условията за съществуването на трудов пазар са:

-          да има физически лица, които са склонни да заместят част от свободното време за труд.

-          Да има физически лица и юридически лица, които да търсят, намират работна сила за извършване на някаква дейност.

-          Да има създадена определена институционална структура, която да определя общата рамка, взаимодействие на търсещите и предлагащите труд.

-          Да има създадена инфраструктура-това са организации и държавни институции на пазара на труда.

Организационно-професионален съюз. Организация за защита на служителите и работодателите/КНБ”Подкрепа”/.Професионални съюзи и синдикати

Пазарът на труда се отличава със своя специфика, която се изразява в следното:

 1. Трудовите услуги са стока, която се формира в продължение на много години. Използването на струда също е в продължение на много години. Формирането и използването на трудови услуги е дългогодишен процес.
 2. Съществуване на трудово законодателство, специална законова рамка на търсещите и предлагащити труд/КТ/.
 3. Съществуването на организации, които активно се намесват в негевото функционално намиране/синдикати,профсъюзи/-формиране на заплатата.
 4. Силна намеса на държавата.
 5. Пазарът на труда е център на общественото внимание на политиците.

ІІІ. Състав и основни потоци на пазара на труда.

ІІІ.1. Трудовият пазар разглеждан като система се състой от следните елементи:

 1. Заети лица.Съществува една общоприета дефиниция за зает, която се прилага от всички национални статистики по света, за да има съпоставимост на данните. “Това са лицата на 15 и повече години, които извършват работа срещу заплащане поне 1 час седмично: В момента не работят, но имат работа/по болест, отглеждане на дете/; лица, които развиват и управляват собствен бизнес/самонаети лица/; лица, които работят без заплащане в семейни фирми.
 2. Безработните –лица на 15 и повече години,които не работят , търсят работа, готови са да започнат работа в кратък срок, ако им се предложи.
 3. Работна сила. Обикновено тук се разбира съвкупност от заетите и безработните. Също това са лица, които участват в пазара на труда.
 4. Работни места- като подсистема на трудовия пазар. Вклюючва всички работни места, независимо дали са заети или свободни.
 5. Цена на труда. Това е практически работна заплата.Представлява възнаграждението на работника за извършения от него труд.
 6. Институционна структура. Обхваща законовата уредба на трудовия пазар.
 7. Инфраструктура на трудовия пазар. Организация на работодателите и синдикатите.

Освен тези основни елементи на пазара на труда активно участие в него заемат и два външни елемента пряко свързани с него:

-Население на дадена страна, което определя големината на трудовия ресурс, с който разполага страната.

-Лица извън работната сила. Икономически неактивното население/децата, възрастните, лицата, които не работят, не си търсят работа/.

ІІІ.2. Основните потоци на пазара на труда са следните:

 1. Входящ поток към пазара на труда.
 2. От безработни към свободни работни места.
 3. От зает към безработен.
 4. Лицата, напускащи работа.
 5. От зеати към свободни работни места/търсейки нова, по-добра работа от едното на другото място/.
 6. Лицата, които са безработни не могат да си намерят и се отказват да си търсят работа /отчаяни, обезкоражени/.

ІV. Видове пазари на труда. Съществуват различни критерии за ограничаване на един от друг пазар на труда.

 1. Според критерия обхват на пазара на труда се разграничават следните видове- вътрешни и външни:

-          Вътрешни-заети и работни места в рамките на една фирма.

-          Външни- обхващат пазара на труда в страната. В него се включват заетите и безработните в страната.

 1. Според териториалния признак.

–международен пазар на труда, включва заетите и безработните в рамките на определена територия, свободно движение на трудовите ресурси/без административни пречка/.

-          Национален пазар на труда. Обхваща пазара на труда на една страна.

-          Регионален пазар.

 1. Професионален критерий-Според професията.

-учители

-юристи.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG