Home Икономика Същност и предпоставки на трудовия пазар. Обективни и субективни фактори,

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и предпоставки на трудовия пазар. Обективни и субективни фактори, ПДФ Печат Е-мейл

Същност и предпоставки на трудовия пазар. Обективни и субективни фактори, определящи търсенето и предлагането на работната сила.

1.Трудов  пазар /ТП/- е съвкупност от правни норми, принципи  правила, изисквания процедури институции и организации, осигуряващи намирането на предпочитаната РС, а също така и на желаната платена заетост. Формирането на ТП изисква:

*физически лица, склонни да заменят част от сводното си време за платена заетост;

*ФЛ или ЮЛ, които търсят да наемат работници или служители с определена квалификация и подготовка;

*определена институционален ст-ра /законови и подзаконови нормативни актове/, която ще направи възможно взаимодействието м/у работници и работодатели;

*определена инфраструктура /институции и организации на национално, регионално или местно равнище/.

Пазарът на РС може да се разглежда в национален, регионален, професионален, отраслов и интернационален разрез.

Национален пазар на Рс- система от взаимно свързани отраслови,професионални или регионални ТП. Международен ТП - е резултат от интернационализацията на пр-вото, свободното движение на стоки, хора и капитали, оказва все по-голямо влияние в/у състоянието на националните пазари на Рс.

В същото време много страни ограничават или спират достъпа на чуждестранна Рс до своите ТП, за да защитят заетостта на местното население.. Те взимат мерки за ограничаване на икон криза в страната си, безработицата и др. Тези мерки са все по-малко необходими при разширяване на пр-во и недостига на Рс.

Основната характеристика на ТП е съотношението м/у търсенето /готовност на работодателите да наемат работници/ и предлагането /готовност на притежателя на Рс да се наеме при приемливи условия на труд и заплащане/ на РС - два независими процеса, в основата им стоят различни социални субекти.

В зависимост от съотношението, в което се намират търсенето и предлагането на Рс, ТП може да бъде балансиран /предполага търсенето да съответства на предлагането на Рс, Тп се намира в равновесие/ и дефицитен /отразява такова състояние на икономиката, при което търсенето на Рс е по- голямо от предлагането или обратно. В І случай Тп е дефицитен на Рс, а във ІІ е дефицитен на работни места.

Състоянието на Тп е пряко или косвено следствие от състоянието на останалите пазари.То зависи преди всичко от :

*състоянието и развитието на стоковия пазар- при преситен стоков пазар от стоки и услуги се оказва натиск в/у производителите да намалят обема на пр-вото и те закриват работни места. Увеличаването на доходите на населението или възможностите за износ на продукция провокира увеличението или разширяването на пр-вото и се увеличават работните места.

*състояние на паричния пазар - липсата напари в страната ограничава обема на пр-вото води до закриване на РМ /работни места/ и увеличаване на безработицата. Обективно до същия резултат води и паричен пазар преситен книжни пари - увеличава инфлацията

Валутният пазар  може да се разглежда особен сектор на паричния особено в страните с отворена икономика - валутния дефицит ограничава вноса на суровини, горива, резервни части и др. и това води до свиване на производството, намалено търсене на Рс.

2.Фактори, определящи търсенето и предлагането на Рс:

-търсенето на Рс се определя преди всичко от състоянието и развитието на пр-вото, както и от конкретния път на това развитие:

а/ при развитие на пр-вот по екстензивен тип - чрез създаване на нови РМ търсенето се увеличава пропорционално на увеличеното пр-во., може да породи дефицит на Рс.

Б/ когато развитието на пр-вото става по интензивен път - чрез повишаване на Пт /производ. на труда/, то влияе в/у търсенето на Рс по 2 направления:

*чрез закриване на РМ които рационализацията на пр-вото е направила излишна, увеличава се предлагането на Рс;

*чрез разкриване на РМ за новата техника, изискващи специфична подготовка или квалификация- води до увеличено търсене на специфична Рс

в/ когато пр-вото се развива и по интензивен и по екстензивен път на развитие, влиянието в/у търсенето и предлагането е противоречиво - слива и двете предходни тенденции/а и б/

г / когато пр-вото намалява - увеличава се безработицата  и предлагането на Рс;

д/когато пр-вото е неизменно -дава слаби сигнали на трудовия пазар.

Търсенето на Рс от страна на работодателя при равни други условия зависи и от техн възможности икон целесъобразност машините да се заменят с хора или обратното, относителното тегло на разходите за труд в общия размер разходи за пр-во реализация на продукцията, еластичността на търсенето на продукта - при по-еластично търсене в зависимост от цената, по-еластично е и търсенето на Рс и обратно.

Предлагането - се определя от субективни и обективни фактори.

Обективни фактори - свързани с населението на страната. Съвкупността на населението в трудоспособна възраст е: от населението се намаляват  инвалидите,  трудоспособните в армията, учащи, търговци, земеделски стопани, лицата в трудоспособна възраст, които не търсят работа и др.  За определяне на действителното съвкупно предлагане на Рс в страната  трябва да се добавят и младежите в подтрудоспособна възраст, пенсионери, които са заети или търсят работа, инвалиди с частична трудоспособност, учащи с откъсване от пр-вото, които са заети или търсят работа  и др. Съвкупното предлагане зависи и от миграционните процеси. Увеличаването или намаляването на предлагането на Рс зависи от всички фактори, които влияят в/у увеличаването или намаляването на контингента на трудовия пазар от трудоспособно население, населението в надтрудоспособна възраст както и миграционните процеси.

Субективни фактори - са тези фактори, от които зависи решението на индивида и семейството му за платена заетост:

 • от ресурсите, с които разполага семейството - трудови и нетрудови /наследства, дарения, колкото по-голям е размерът на   трудовите и нетрудовите доходи , толкова по-малко е индивидуалното предлагане на труд ;
 • индивидуалното предлагане на труд изпитва непосредствено влияние и на разходите за поддържане на желания жизнен стандарт.При равни др. условия индивидуалното предлагане на труд е толкова по-голямо колкото:
  • е по-голяма издръжката на индивида и семейството му/ по време на инфлация/
  • са по големи задълженията на индивида и семейството му, данъчните му плащания за имуществото;
  • колкото по-малко получава индивида от обществото за образование, издръжка на децата, здравеопазване и др.
  • предлагане на труд - влияе се от финансовата изгода от платената заетост- преди да вземе решение за заемане на опр. Работа преценява данъците, които ще плаща, осигуровките, транспортните разходи до работата, разходи за храна, квалификация и др.
  • при вземане на решение за платена заетост обикновено се отчита и нейната цена - за освобождаване на време на един от семейството за заетост/
  • зависи от предпочитанията на хората  /за доказване в кариерата или за повече свободно време и по-ниски доходи/
  • стремежа на хората към семейна сигурност - обикновено семейните жени работят за увеличаване доходите на семейството си ;
  • зависи и от социалните сравнения - сравнява доходите си с доходите на другите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG