Home Икономика Безработица същност и индикативни характеристики за безработното лице

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Безработица същност и индикативни характеристики за безработното лице ПДФ Печат Е-мейл

Безработица: същност и индикативни характеристики за безработното лице.

1. Същност- има различни разбирания за И на фона на историческата еволюция:

а) в ик. смисъл- И означава временна незаетост на раб. сила или излишък на раб. сила, принудителна загуба на работата, непълно производствено използване;

б) в соц. смисъл- И се разглежда като соц. риск по повод на трудовото отношение, който подлежи на соц. осигуряване по време на раб. и на соц. обезпечаване на лицата при нейната загуба;

в) като соц. риск – И поражда определени права и задължения за хората, оказали се в това положение;

2. Индикатори на статуса на безработния:

а) И засяга тази част от населението, която е в трудоспосовна възраст- заети, самонаети и безработни;

б) И се третира не само като принудителна загуба на работа или раб. място, а и естественото движение на раб. сила с невъзмовността за започване на работа=> И трябва да се разглежда като соц. риск ;

в) за безработен се счита този, който активно търси работа и желае да работи- той трябва да е в трудоспособна възраст , да не е заето и да не получава доходи;

3. Методи за отчитане на И-

а) регистрационен- основава се на текущата регистрация на безраб. лица в посредническите служби;

б) статистически – наблюдение и регистрация на безработните на основата на целева статистическа извадка;

в) социологически- провеждане на периодични представителни соц. изследванияи на населението в трудоспособна възраст;

24. Типологични характеристики на безработицата

1. Според причините за възникването И бива:

а)фрикционна- доброволно движение на раб. сила от едно на друго раб. място с цел по-благоприятна работа, смяна на соц. статус.

б) икономическа- принудителна загуба на раб. място и то в масови мащаби. Възникват на етапа на рецесия и се задълбочава в кризисния етап по следните причини- ↓в потребителското търсене, ↓на продажбите, ↓на производството, съкращаване раб. сила, закриване на производства и предприятия;

в) струтурна – свързана е с динамиката на технико- технологичното обновление и ик. конюнктура;

2. В зависимост от формата си на проявление И бива:

а) явна – формира се от съвкупността на тези безработни, които са заявили соц. си статус, чрез регистрация в бюрата по труда;

б) скрита- формира се от лицата, които са незаети, но не и регистрирани в периода на отчитане. По този начин те отпадат от числеността на безработните, независимо от това че октивно търсят работа;

в) пълна- обхваща частта от безработните, които упражняват труд по трудов договор или по друга алтернативна форма на наемане;

г) непълна – предлага частична или недоходна заетост, с минимално р-ще на заплащане;

3. Според продължителността си, И бива – трайна и временна:

4. Според соц. си осигуреност- соц. осигурени или соц. неосигурени;

25. Икономическа и социална цена на безработицата

„И” като временна незаетост е нормално явление, присъщо за всеки тип ик. с-ма. Тя оцени тежестта на И, нейната соц. и ик. цена, трябва да се познават нейните източници и на тази основа да се определи :

1. Естествено р-ще на И – то се формира от доброволната и структурната И. То е свързано или с един поносим размер на И, не е const., не е универсална величина и никой не може да определи точно размера и.

2. Икономическа цена на И, която плаща обществото, се изразява в :

а) спад на БВП

б) спад в доходите- намаление на потреб. търсене, намаление на цените- И и инфлацията се разглеждат като скачени съдове;

3. Соц. цена на И- проявява се в:

а) спад в жизнения стандарт на населението, чиито доходи са предимно от труд;

б) деквалификация на раб. сила, загуба на трудови навици;

в) соц. деградация на значителни слоеве на населението:

Проблемът на И се разглежда като структурен проблем на регулацията на системите на заетост.

26. Измерване на безработицата: основни показатели и тяхната същност.

Измерването на И у нас се осигурява информационно по линията на информационния метод. Анализът и изсква използването на множество х-ки на регистриращите се безработни лица- лични данни, соц.-демографски фактори, пол и възраст, професия, образование, специалност, други умения. Основания за безработицата- принудително съкращаване, съкращаване на щатния състав, липса на квалификация и др. Източниците на генериране на И- от кои отрасли идват безработните, праг на достъп до соц. обезщетение за И;

1. Показатели –

а) абсолютна численост на безработните;

б) фактическо р-ще на безработните в %- тя може да бъде > или = на естественото р-ще на И. (4%-ниска И; 4-7%- средно висока; 6-12% висока; над 12%- много висока);

в) разпределение на И по определени признаци – позволява да се установи структурата на И , да се обособи относителен дял на отделни групи безработни в общата съвкупност;

2. Критерии за структуриране на И:

а) социо- демографски- относителен дял на безработните мъже и жени, възраст, образование, професионален профил;

б) продължителност на И – установява категорията на трайно безработните;

в) осигурителност на И – безработни с/без право на соц. осиг.;

г) честотан И – установява се отсносителния дял на новорегистрираните;

д) териториално разпределение на И ;

е) плътност на И- оц. се с броя на безработните за едно раб. място;

За х-рането на И в динамика се използват следните показатели:

*- съотношение на входящите и изходящите потоци от безработни;

*- темповете не изменеие на И ;

27. Управление на социалния риск безработица.

Безработицата е призната за соц. риск по повод на труда и трудови отношения => подлежи на задължително обществено осигуряване и обезщетяване.

1. Етапи в развитието на системата за управление на И като соц. риск:

а) 1 етап – от 1989г. – Постановление на МС до 01.01.1998- приемане на закон за защита на И и насърчаване за заетостта- създават се норми и механизми, регулиращи достъпа до обезщетение по повод на И;

б) 2 етап- 1.1.1998 до 1.1.2002- реформа на осигурителните отношения по повод на този соц. риск : фин. ресурс за осигуряването на И се обособява в самостоятелен фонд; определя се кръга трудово-правни отношения, подлежащи на задълж. соц. осиг.; определя р-щето на осигурителните вноски; определя направленията на изразходване на финансовия ресурс на фонда; формиране и утвърждаване на нов тип административна структура;

в) 3 етап – 1.1.2002 до сега- осигурителните отношения + дейността по управлението на фонд „Безработица” преминават към НОИ, закон за насърчаване на заетостта;

2. Управлението на соц. риск „И” е в 2 направления:

а) поддържане на стабилни осигурителни отношения и соц. защита на безработното лице;

б) провеждане на акривна държавна соц. политика на пазара на труда;

3. Поддържане на стабилни осигурителни отношения- обект са на кодекса на задължително обществено осигуряване:

а) И е един от 7-те соц. риска (временна нетрудоспособност, временно намалена трудоспособност, инвалидност, майчинсково, старост и смърт), включени в обхвата на соц. осиг. Осиг. при И е на основата на: задължителност и всеобхватност на осиг.; солидарност на осигурените лица; фондова организация на соц. средства;

б) обект на задължително соц. осиг. за И са: работещите по трудови взаимоотношения за повече от 5 раб. дни; държавни слувители; кадрови военни; членове на кооперации;  заети по договор за управление и контрол на ТД; всяко ФЛ или ЮЛ , което като работодател е задължено да плаща осиг. на осигуряваните ФЛ;

в) осиг. вноски се определят по отделно за всички соц. лица- размера им се определя ежегодно  със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. С него се определя още макс. и мин.  мес. р-р на осиг. доход през календарната година за самоосигуряващите се лица.

г) фин. средства, необходими за покриване на соц. рискове са в самостоятелни фондове със собствен бюджет, който е част от общия бюджет на държ. обществено осигуряване;

д) източници на приходи и направления за разходи на фонд „И”- приходите са от осиг. вноски, глоби, наказателни лихви, лихви, дивиденти; разходите са за изплащане на обезщетения при И, обезщетения на военнослужещи;

е) размерът, продължителността на изплащане, условията, изискванията, реда и начина на обезщетяване на безработни лица се урежда с КЗСО , като право на обезщетение имат само осигурени лица, подлежали на задължително осиг. за всички соц. рсикове най-малко 9 мес. през последните календарни месеци преди прекратяване на осигуряването и същевременно имат регистрация на безработни. Пар. обезщетение за И се определя в р-р на 60% от средномесечния осиг. доход за последните 9 мес. В същото време този % не може да е от макс. р-р за обезщетяване за И, определех ежегодно със Закона за бюджета на държ. обществено осиг. Пар. обезщетения се изплащат ежемесечно за период от 4 до 12 мес. в зависимост от осиг. стаж.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG