Home Икономика Същност и елементи на цената на труда и на работната заплата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и елементи на цената на труда и на работната заплата ПДФ Печат Е-мейл

Същност и елементи на цената на труда и на работната заплата. Фактори, влияещи върху цената на труда и работната заплата

Цена на труда – същност и функции

 • Към цената на труда има две гледни точки:

–         на работодателя;

–         на наемния персонал.

 • Цената на труда представлява паричната сума, която:

–         покрива всички разходи на работодателя за осигуряване на необходимия му труд (функционираща работна сила); и

–         осигурява всички доходи на наемния персонал срещу положения труд (изразходваната работна сила).

 • Цената на труда се различава от възнаграждението по трудов договор както в количествено, така и в качествено отношение.
 • На национално равнище цената на труда изпълнява три основни функции:

–         възпроизводствена;

–         стабилизираща;

–         мотивираща.

 • Възпроизводствена функция

–         в съответствие с нея наемният персонал трябва да получава достатъчно трудови доходи за осигуряване на издръжка на себе си и своите семейства.

–         схващането за възпроизводствената функция на цената на труда може да бъде доминирано от:

 • икономически съображения – производителност на труда, технологично развитие и икономически растеж;
 • социални съображения – жизнен стандарт, достойно съществуване.
 • Стабилизираща функция

–         произтича от разбирането на доходите като един от факторите, от които зависи количеството на парите в обръщение.

–         законово установените ограничения върху нарастването на цената на труда обикновено се разглеждат като възможности за контрол върху инфлацията, заетостта и безработицата.

 • Мотивираща функция

–         цената на труда е един от значимите фактори, определящи икономическото поведение както на хората, които търсят платена заетост, така и на заетите лица;

–         цената на труда в голяма степен мотивира трудовото поведение на работниците и служителите в предприятието, тяхната готовност да се интегрират с неговите цели.

 • Цената на труда в отделното предприятие има няколко специфични функции – чрез нея работодателят се стреми:

–         да наеме най-подходящите за него работници и служители;

–         да задържи в предприятието онези работници и служители, които отговарят на изискванията на работното място;

–         да осигури такъв размер и ръст на разходите за положения труд в предприятието, които да отговарят на равнището и динамиката на производителността на труда;

–         да мотивира работниците и служителите в предприятието.

Елементи на цената на труда

 • Работната заплата е един от основните елементи на цената на труда.
 • Работната заплата се определя като:

–         възнаграждение или изработка,

–         установени в съответствие със споразумение или с националното законодателство,

–         което по силата на писмен или устен договор за наемане

–         работодателят изплаща на работниците и служителите

–         за труда, който е положен или трябва да бъде положен, или

–         за услугите, които са оказани или трябва да бъдат оказани.

 • В макроикономически план работната заплата е част от брутния вътрешен продукт, която работниците и служителите получават в съответствие с положения труд.
 • Работната заплата може да бъде:

–         номинална – това е паричният размер на заплатата за положения труд или за труда, който ще бъде положен;

–         реална – характеризира онова, което работниците или служителите могат да закупят с получената заплата за положения труд и зависи от равнището на:

 • номиналната заплата;
 • потребителските цени;
 • данъка върху работната заплата;
 • задължителните лични вноски за: социално и здравно осигуряване; осигуряване при безработица; други задължителни плащания.
 • Основни елементи на работната заплата:

–         основно трудово възнаграждение – за отработеното време;

–         заплата над основното трудово възнаграждение – наднормено или премиално възнаграждение;

–         добавка към заплатата за компенсиране на инфлацията – със стабилизацията на икономиката се среща все по-рядко.

–         допълнителни трудови възнаграждения – предоставят се за: трудов стаж, нощен труд и др.;

–         трудови възнаграждения при особени случаи – предоставят се при: извънреден труд; работа през официални празници и др.

–         възнаграждения за платения отпуск – регламентирани в Кодекса на труда.

 • Осигурителни вноски – задължителните или доброволни осигуровки, които работодателите правят за работещите по трудово правоотношение.
 • Средства за текущо здравно обслужване и за профилактика – те са разход на работодателя, който трябва да гарантира здравето и работоспособността на трудещите се.
 • Средства за социално-битово обслужване – свързани с осигуряване от страна на работодателя за работниците и служителите на: организирано хранене; транспортно обслужване; бази за отдих; социални помощи (при наличие на желание).
 • Средства за повишаване на подготовката и професионалната квалификация на работниците и служителите – отнасят се до настоящите и бъдещите потребности на организацията и възможностите за професионално развитие на служителите й.
 • Средства за подобряване условията и охраната на труда – работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени или намалени.
 • Елементите на цената на труда, които не са уредени с повелителна законова разпоредба, са предмет на колективни преговори между:

–         държавата, представителните организации на работниците и служителите и организациите на работодателите на национално, отраслово и териториално равнище; и

–         работодателите и съответната организация на работниците и служителите в отделното предприятие.

Фактори на работната заплата

 • Външни фактори на работната заплата:

–         икономически – тук основно значение имат:

 • изменение в цените на потребителските стоки;
 • равнище и динамика на производителността на труда.

–         демографски – численост и структура на типичното семейство.

–         институционални – при тях по-съществени са:

 • инструментите за пряка държавна намеса;
 • съотношението на силите между работодатели (работодателски съюзи) и профсъюзи на национално, регионално и отраслово (браншово) равнище.
 • Вътрешни фактори на работната заплата:

–         сложност на труда – като правило по-сложният труд изисква по-висока квалификация, която се придобива с повече разходи;

–         количество на труда – по-продължителният труд, при равни други условия предполага по-високо възнаграждение;

–         условия на труд – отклоненията в параметрите на работната среда влияят върху интензивността на труда и здравето на служителите;

–         финансово състояние на организацията – при равни други условия то оказва влияние върху отделяните средства за заплати;

–         резултати от труда – по-високата ефективност на труда би трябвало да води до увеличаване на заплатите само на онези категории персонал, които имат непосредствен принос за това.

–         отношения ръководство - профсъюзи – тяхната стабилност е предпоставка за оптимален размер на разходите за заплати.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG