Home Икономика Съвършеният трудов пазар

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Съвършеният трудов пазар ПДФ Печат Е-мейл

Съвършеният трудов пазар

Необходимост от изучаване на
съвършения пазар на труда

 • Формирането на основните параметри на заетостта, безработицата и цената на труда е резултат от едновременното влияние на:

–         пазарните принципи и механизми; и

–         институционалните решения и въздействия, които се осъществяват от страна на правителството, синдикатите и работодателските съюзи.

 • За нуждите на достатъчно аргументиран анализ на силните и слаби страни на трудовия пазар във връзка с формирането на основни параметри на трудовата икономика:

–         условно се елиминират институциите; и

–         се оценява чистото пазарно въздействие.

Необходими условия за функционирането на съвършения пазар на труда

 • Наличие на достатъчно работодатели и работници на съвършения трудов пазар;
 • Нито една от страните на пазар не обединяват интересите си в определени организации;
 • Не съществува нито една фиксирана заплата от правителството;
 • Търсещите работа и работодателите са много добре информирани.
 • Икономическата мотивация е доминираща и допълнителните придобивки нямат съществено значение;
 • Всички свободни работни места се заемат чрез пазара на труда и не съществува вътрешен пазар на труда;
 • За работодателите всички работници са с равни производствени възможности и не съществува каквато и да е трудова дискриминация;
 • Наличие на свободен вход и изход от конкретния трудови пазар за търсещи работа и работодатели.

Търсене на съвършения пазар на труда

 • При анализа на съвършения пазар на труда:

–         най-напред се анализира конкретен пазар на труда, като се приема, че всичко друго в икономиката остава непроменено;

–         по-нататък се преминава към анализ на цялата система от конкретни пазари на труда в тяхното взаимодействие и единство.

 • Общото търсене на конкретен вид труд е сума от индивидуалното търсене на всички работодатели на съответния пазар на труда.
 • Пазарната функция на тьрсенето на конкретен вид труд характеризира по същество една обратнопропорционална връзка между броя на заетите и размера на заплащането.
 • Логиката тази обратнопропорционална зависимост е следната:

–         заплащането е производствен разход, чието нарастване увеличава себестойността, а оттам и цената на произвежданата от конкретния вид труд стока;

–         взаимната заменяемост на труда и физическия капитал води до съкращаване на количеството от този фактор, чиято цена расте (в случай, че цената на другия фактор остава непроменена).

 • Търсенето на труд е явление, закономерност, която отразява най-вероятната реакция на работодателите по отношение на размера на наемането, и то при всяко равнище на изменение на заплащането.
 • Изменение на търсенето се наблюдава при цялостна промяна на всички равнища на наемане, съотнесени към първоначалните алтернативни размери на заплащане.
 • На практика такова изменение може да се осъществи едва след значителни технически, технологични, организационни и други промени при работодателите от конкретния пазар на труда.

Предлагане на съвършения пазар на труда

 • Функцията на предлагането на труд е правопропорционална връзка между размера на заплащане и броя на лицата, които предлагат своя труд.
 • Логиката тук е, че колкото е по-високо заплащането, толкова при всички други равни условия ще нараства броят на хората, които предлагат труда си.
 • Осигуряването толкова много хора при едно непрекъснато нарастване на заплащането на нашия конкретен съвършен пазар на труда е възможно, т.к.:

–         всички други условия на останалите пазари на труда остават непроменени;

–         заплащането е единственият фактор, който определя мотивацията на труд.

Равновесие на съвършения пазар на труда

 • Пресечната точка на функциите на търсенето и предлагането на труд изобразява равновесието на пазара на труда.
 • Тази точка характеризира състоянието на уравновесяване на интересите на купувачите и продавачите по отношение на цената на стоката и размера на продажбите.
 • Състоянието на равновесие ще продължи и конкретният вид труд ще се купува и продава на равновесната цена, докато не настъпят изменения в търсенето или предлагането.
 • Алтернативно съществуват два варианта на отклонение от равновесната цена:

–         равнище, което е по-високо от равновесното; и

–         равнище, което е по-ниско от равновесното.

Изменения в търсенето и предлагането на съвършения пазар на труда

 • Моделът на съвършения пазар на труда е надеждно средство за разпределение и преразпределение на работната сила.
 • В теоретичните анализи могат да се разглеждат случаи на:

–         изменение единствено на предлагането на конкретен вид труд;

–         изменение единствено на търсенето на конкретен вид труд;

–         едновременно изменение на търсенето и предлагането на конкретен вид труд.

 • Изменението в търсенето в повечето случаи играе по-съществена роля при прехода от едно към друго равновесно състояние.
 • Степента на влияние на изменящото се търсене върху броя на заетите и цената на труда зависи от еластичността на функцията на предлагането на труд.

Ограничения на съвършения пазар на труда и преход към реалните пазари на труда

 • Реално съществуват редица ограничения на перфектната конкуренция, които се откриват в различни аспекти:

–         ролята на държавата;

–         влиянието на синдикатите;

–         пазарната сила на работодателите;

–         други ограничения на съвършения пазар на труда:

 • недобра информираност на страните на пазара на труда;
 • наличие на други мотивиращи фактори освен икономическия при избора на работа;
 • сегментиране на отделните пазари на труда;
 • наличие на вътрешни пазари на труда и трудова дискриминация.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG