Home Икономика Пенсионно осигуряване в България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Пенсионно осигуряване в България ПДФ Печат Е-мейл

Пенсионно осигуряване в България

Държавно обществено осигуряване в България

 • Държавното обществено осигуряване (ДОО) предоставя обезщетения, помощи и пенсии при: временна неработоспособност; временна намалена работоспособност; инвалидност; майчинство; безработица; старост; смърт.
 • ДОО се осъществява въз основа на следните принципи:

–         задължителност и всеобщност на осигуряването;

–         солидарност на осигурените лица;

–         равнопоставеност на осигурените лица;

–         социален диалог при управлението на осигурителната система;

–         фондова организация на осигурителните средства.

Структура на пенсионната система в България

 • I стълб – Задължително пенсионно осигуряване;
 • II стълб – Задължително допълнително пенсионно осигуряване;
 • III стълб – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
 • IV стълб – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Задължително пенсионно осигуряване като част от ДОО

 • Управление на системата за задължително пенсионно осигуряване (ЗПО):

–         МТСП – разработва, координира и провежда държавната политика по ДОО и в частност ЗПО;

–         НОИ – има следните функции:

 • изпълнява бюджета на ЗПО;
 • осъществява контрол по спазване на осигурителното законодателство;
 • извършва плащането на пенсиите;
 • поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите, самоосигуряващите се лица и тези, които работят по трудово правоотношение.
 • Осигурени лица:

–         работници и служители, вкл. държавните служители;

–         заети в съдебната система и кадрови военнослужещи;

–         лица, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;

–         изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества;

–         лица на изборни длъжности;

–         лица, упражняващи свободна професия;

–         еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;

–         докторанти;

–         земеделски производители.

 • Осигурители – делят се на две големи групи:

–         физически и юридически лица, както и други организации, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за други физически лица:

 • работодатели за наемния персонал;
 • възложители за лицата, работещи по граждански договори;
 • кооперации за техните членове;
 • търговски дружества за лицата, които са ги образували и т.н.

–         самоосигуряващи се физически лица, длъжни да внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка:

 • еднолични търговци;
 • лица, упражняващи свободни професии;
 • частни земеделски производители и т.н.
 • Осигурителен доход – това е доходът, върху който се дължат осигурителни вноски.
 • Този доход включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
 • Със Закона за бюджета на ДОО се определят:

–         максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;

–         минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;

–         основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година.

 • Осигурителни вноски:

–         при ЗПО размерът на осигурителните вноски се изчислява като процент от осигурителния доход;

–         осигурителните вноски са основният източник на приходи на системите и фондовете за ЗПО;

–         осигурителните вноски за работниците и служителите се разпределят между осигурители и осигурени:

 • 2000 и 2001 г. – 80:20;
 • 2002 - 2004 г. – 75:25;
 • 2005 г. – 70:30;
 • 2006 г. – 65:35;
 • 2007 г. – 60:40;
 • 2008 г. – 55:45;
 • 2009 г. и следващите години – 50:50.
 • Видове пенсии:

–         пенсии за осигурителен стаж и възраст – критерий за право на пенсия е достигане на определен сбор от продължителността на осигурителния стаж и възрастта;

–         пенсии за инвалидност – при напълно или частично загубване на работоспособността завинаги или за продължително време;

–         наследствени пенсии – право на наследствена пенсия имат децата, преживелият съпруг и родителите;

–         пенсии, несвързани с трудова дейност – пенсия за военна и гражданска инвалидност, социална пенсия за старост и инвалидност, пенсия за особени заслуги, персонална пенсия.

Допълнително пенсионно осигуряване

 • Допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява чрез участие в:

–         универсални и/или професионални пенсионни фондове;

–         фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

–         фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

 • Тези фондове се учредяват и управляват от лицензирани по реда на КСО пенсионно-осигурителни дружества.
 • Надзорът върху дейността на дружествата и фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

 • Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се осъществява:

–         на капиталово-покривен принцип на базата на дефинирани вноски;

–         въз основа на сключен договор на осигуреното лице с пенсионноосигурително дружество; или

–         въз основа на служебно разпределение, извършено по начин и ред, определени от НАП и КФН.

 • Осигурени лица – ДЗПО в универсален пенсионен фонд е задължително за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
 • ДЗПО е персонално – всеки осигурен има индивидуален осигурителен номер и партида.
 • Размерът на пенсията зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида.
 • Осигурителни вноски:

–         Осигурителните вноски за ДЗПО се внасят върху осигурителните доходи по ЗПО;

–         С размера на осигурителните вноски за ДЗПО се намаляват вноските за ЗПО за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

–         Вноските за универсалните пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношението по ЗПО;

–         Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

 • Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО) се осъществява във:

–         фонд за ДДПО;

–         фонд за ДДПО по професионални схеми.

 • Осигуряването във фондовете за ДДПО се осъществява на капиталово-покривен принцип на основата на предварително определени осигурителни вноски.
 • Осигуряването във фонд за ДДПО дава право на:

–         лична пенсия – за старост или за инвалидност;

–         наследствена пенсия – при смърт на осигуреното лице;

–         еднократно или разсрочено изплащане на:

 • натрупаните средства по индивидуалната партида;
 • средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
 • Всяко физическо лице, навършило 16 години, може доброволно да се осигурява или да бъде осигурявано във фондове за ДДПО.
 • ДДПО е персонално – всеки осигурен има индивидуален осигурителен номер и партида.
 • Размерът на:

–         пожизнената пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида;

–         срочната пенсия се определя въз основа на натрупаната сума по индивидуалната партида и срока на получаване.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

 • Осигуряването по професионални схеми дава право на:

–         срочна пенсия за старост;

–         еднократно или разсрочено изплащане на:

 • натрупаните средства по индивидуалната партида;
 • средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
 • Осигурителни вноски във фонд за ДДПО по професионални схеми могат да правят:

–         предприятия осигурители – за осигурените от тях лица в професионална схема;

–         физически лица, осигурени по професионална схема.

 • Осигуряването по професионални схеми се урежда задължително в колективно споразумение или в колективен трудов договор.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG