Home Икономика Заетост и безработица 6

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Заетост и безработица 6 ПДФ Печат Е-мейл

Заетост и безработица

1. Заетост, същност, измерители и видове заетост.

Заетостта е понятие с което се характеризира икономическата реализация на РС. Тя може да се разглежда на различни равнища-национално, регионално, отраслово и индивидуално. На национално равнище заетостта се определя и оценява чрез 3 основни показателя:

- % на заетост на населението- изчислява се като отношение между броя на заетите лица към цялото население                                     Np=E/p*100

Np е % на заетите

Е-брой на заетите

Р-числеността на заетите

Този показател показва каква част от населението на една страна работи

- коефициент на заетост-изчислява се като отношение между броя на заетите и населението в трудово активна възраст                      Кр=Е/рА*100

Кр- коефициент на заетост

Е-брой на заети

Ра-брой на населението

Показва каква част от трудово активното население работи. Проблем при измерването на този показател има населението в трудово активна възраст. това е населението от 15 до 64 г. възраст. по този начин се определя коефициента на заетост по данните на Евростат. В нашата статистика под население в трудово активна възраст е населението на 15 и повече години.

- коефициент на трудова активност- изчислява се като отношение между РС и населението в трудово активна възраст                      Кт=Lf/Pa*100

Показва каква част от трудоспособното население участва в ПТ.

Последните 2 показателя се използват за функциониране ПТ.

Заетостта на национално равнище е пълна и епълна.

-                      пълна заетост-свързана е с такова състояние на икономиката, при което всички които желаят да работят могат да си намерят работа. Броят на безработните се намира на своето най-ниско равнище. Това равнище- естествено р-ще на безработицата, е присъщо на всяка пазарна икономика.

-                      Непълна- такова състояние на икономиката, при което не всички, които желаят да работят могат да си намерят работа. Р-щето на безработицата е по-голямо от естественото

Заетостта разглеждана на индивидуално равнище също може да се разгледа като пълна и непълна

-                      пълна заетост-тази, която му осигурява работа през цялата година на установената продължителност на РВ- заетост на пълно РВ

-                      Непълна- която е по-малка от установената продължителност на работен ден, седмица, месец. Това е т.нар. работа на половин РВ. Към тази заетост трябва да се прибави сезонната заетост

2.Тенденции в структурата на заетостта в БГ

1. Непрекъснато намаляване на заетостта от началото на 90-те години. Броят на заетите лица намаля на 3,1 млн.души. През последните 3 години се наблюдава тенденция на увеличаване на заетостта. Причините са:

- икономически- намаляване на производството и закриване на РМ

- демографски- отрицателен ЕП на населението и емиграции

Съществуват и 2 противоположни тенденции:

-                      намаляване на заетостта в обществения сектор

-                      увеличаване на заетостта в частния сектор

2. Коефициентът на икономическа активност бележи първоначална тенденция на снижаване, а след това на увеличаване. По-важни характеристики на икономическата активност са:

- по-висока икономическата активност в градовете

- по-ниска икономическата активност сред жените и младежите

- снижаване на икономическата активност сред възрастното население

3. Заетостта и икономическата активност на населението  са силно диференцирани  в зависимост от образователното равнище. С увеличаването на образователното равнище нарастват икономическата активност и заетостта.

3. Безработица. Същност, измерители и социална цена

За безработни се считат лицата на 15и повече години, които не работят, но търсят работа и са готови да се наемат.

Използват се 2 основни измерителя на безработицата- абсолютния брой на безработните и коефициент на безработицата.         u= U/4*100, където

4-работната сила

U- абсолютния брой на безработните

Дава информация каква част от РС са безработни.

Съществуват 2 основни източника на информация за безработицата. единият е административната система за регистриране на безработните (бюрата по труда), с другия е НСИ.

Социалната и икономическата цена на безработицата могат да се разгледат в 2 аспекта

-                      индивидуален- означава снижаване на жизнения стандарт. Същевременно продължителната безработица води до загуба на квалификацията и трудно намиране на работа.

-                      Макроикономически- изразява се в пораждане на преки икономически загуби в обществото; изисква големи разходи за нейната издръжка и обслужване. Това са разходи за обезщетения за безработицата, разходи за провеждане на активна политика; намалява размера на изчисленията на националните осигурителни фондове; намаляване на постъпленията в бюджета от данък общ доход.

4. Видове безработица

Има различни класификационни признаци за разграничаване на безработицата

-                      явна безработица- статистически отчетената безработица

-                      скрита безработица- неефективната заетост в организацията или икономиката. Лицата, които работят, но са ненужни на организацията

-                      принудителна безработица- при закриване на РМ

-                      доброволна  безработица- лица, които се отказват да бъдат наети, поради ниско заплащане или други неприемливи условия

-                      текуща подвижна безработица- причинява се от постоянното движение на ПТ. Свързана е с миграцията на населението, промени в семейния статус, образованието и други. Обикновено се счита, че това е най-ниското равнище на безработица, което е присъщо за всяка икономика.

-                      Структурна- предизвиква се от несъответствието между квалификацията на работниците и изискванията на РМ. Обикновено се свързва с появяването на нови технологии, дейности и др. При тази безработица предлагането на РС не може да се приспособи към търсенето, тъй като квалификацията на работниците не съответства на новите технологии.

-                      Класическа безработица- поражда се от неуравновесен трудов пазар, при който РЗ е над равновесната

-                      Циклична безработица- тя се дължи на цикличните колебания в икономиката. С намаляването на производството, търсенето на РС също намалява. Закриват се РМ и безработица се увеличава. Тази безработица има временен характер и може да засегне както отделни сектори на икономиката, така и цялата икономика.

 

5. Безработица в БГ

В явен вид безработица започва да се развива след 1990г. Основна тенденция в динамиката на безработица е показан на графиката. Сега безработицата е 7%.

Безработицата у нас се характеризира със следните особености:

-          има сравнително дълготраен характер. Повече от половината безработни са безработни повече от година

-          болшинството от безработни имат ниско образование

-          безработица между мъжете и жените е почти една и съща с лек превес на жените

-          наблюдава се високо равнище на безработица сред младежите

-          безработицата в малките градове е по-висока от тази в големите

Теории за безработицата и макроикономически зависимости на ПТ

Икономическата наука по различен начин обяснява същността и причините за безработицата. в това направление са известни различни теории за безработицата:

-          неокласическа- причината за безработицата е високото равнище на заплащане. То е над равновесната точка и при него предлагането на РС е по-голямо от търсенето. Тук не се поставя въпросът за свободните РМ. Приема се че те винаги съществуват, но не се обявяват поради високата РЗ. Привържениците на тази теория виждат възможности за нейното преодоляване в увеличаване гъвкавостта на РЗ. Изводът е че трябва да се премахнат причините, които водят до втвърдяване на заплащането

-          кейнсианска- изхожда се от предположението че неравновесието на ПТ не е основна причина за безработицата. Има 2 постулата:

  1. цената на РС зависи от много фактори като равнище на производство, размер на инвестициите, условия за внос и износ и др.
  2. безработицата не е свързана с равнището на РЗ. Основната причина е неефективното търсене на труд. Решението на проблема Кейнс вижда в намеса на държавата. Тя трябва да стимулира търсенето на труд, така че кривата на търсенето да се приближи към кривата на предлагането на труд. Това може да стане чрез прилагане на подходяща монетарна политика, която да увеличи паричната маса в обръщение.

По този начин ще се стимулира търсенето на продуктовия пазар и оттам търсенето на труд. В този смисъл уравновесяването на ПТ се осъществява чрез изместване на кривата на търсене. Така Кейнс защитава твърдите и високи заплати и социалните мерки на държавата

-          теория за структурната безработица и двойствения характер на ПТ-това е опит да се обясни защо безработицата нараства успоредно с увеличаване на свободните РМ. Обяснява се безработицата с неквалификацията на работниците към изискванията на РМ. Тук се лансира идеята, че технологичните промени имат комплексен характер и водят до цялостно дебалансиране на ПТ. Този дисбаланс не може да се преодолее чрез стимулиране на съвкупното търсене. Затова привържениците на тази теория обосновават необходимостта от осъществяването на цялостни програми за квалификация и преквалификация. Тази квалификация трябва да бъде насочена  и да отговаря на съвременните изисквания на технологичното равнище.

Според тази теория съществуват 2 самостоятелни ПТ. Единият се обособява според характеристиките на РМ и се нарича първичен, а другия е свързан с личностните характеристики на РС и се нарича вторичен. Първичният е свързан с по-големи изисквания към РС, по-добро заплащане и по-голяма сигурност на РС. Вторичният има по0ниски изисквания. Според теорията е необходим диференциран анализ на безработицата на двата пазара. На първичния се обяснява с Кейнсианската теория, а на вторичния-със структурната. Поради тази причина преодоляването на безработицата би следвало да се осъществява чрез комбинирането на мерки препоръчвани от двете течения. На първичния пазар чрез стимулиране на съвкупното търсене, а на вторичния чрез мерки за повишаване на квалификацията на РС

-          теория на естествената норма на безработицата- характеризира общото макроикономическо равновесие и равновесието на ПТ. Според някои схващания тя съответства на текущата безработица, присъща на една пазарна икономика. Според тази теория силите които покачват или снижават цените са в равновесие или в инфлация(не се ускорява). Естествената норма на безработица представлява точка в която инфлацията и безработицата се намират на минимално равнище и не се изгражда теория за пълната заетост. Под пълна заетост се разбира такова най-висше равнище на заетост, което съответства на ефектното използване на всички ресурси. При пълна заетост се предполага че безработицата се намира на нейното естествено равнище.

-          теория на инсайдърите-аутсайдерите- най-съвременната теория, която обяснява защо безработицата остава на относително високо равнище. Основава се на концепцията за специфичните особености за формиране на заплатата. Основната идея е че работещият, наречен инсайдър се съпротивлява срещу разширяването на заетостта и назначаването на нови работници наречени аутсайдери. Съпротивата се изразява в провеждане на такава политика при договаряне на заплатите, която увеличава заплатите до такова равнище, при което на фирмата не и е изгодно да наема нови работници. В резултат на това безработицата остава постоянна. Силата на инсайдърите се изразява в значителен размер на т.нар.променливи разходи. Това са разходи за наемане на работници, освобождаване на работници, за квалификация и др. Колкото са по-големи разходите, толкова е по-голямо полето на преговори на заетите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG