Home Икономика КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ ПДФ Печат Е-мейл

Колективно трудово договаряне: определение и предпоставки за прилагането Му

В литературата съществуват много определения за КТД:

 1. Според Закона за отношенията за трудещите се и управата на САЩ КТД представлява взаимно задължение м/у работодател и представители на трудещите се да преговарят в дух на добра воля по въпросите на заплащането, работното време и другите условия на труд и да достигнат до споразумение, изготвено във вид на писмен договор.
 2. Според френския модел на КД  КД е система, чрез която организациите на трудещете се и работодателите или техни упълномощени представители изготвят определени документи, които адаптират или подобряват разпорежданията на КТ.
 3. Според Конвенция №154 на МОТ КД обхваща всички преговори м/у Работодателите от една страна и организациите на работниците от друга, за определяне условията на труд и заплащането, регулиране отношенията м/у работодателите и техните работници или организациите на работниците.

Факторите, които позволяват прилагането на КТД,са:

 1. КТД е продукт на пазарните отношения в сферата на труда. Утвърждаването на пазарния характер на трудовите отношения става благодарение на свободното пазарно взаимодействие на действащите на пазара сили-работници, работодатели и техните професионални организации.
 2. Либерализация на трудовото законодателство. Тя ускорява прехода към пазарен типтрудови отношения. Когато липсва нормална пазарна среда, една радикална промяна може да предизвика негативни последици за трудещите се. От друга страна, тази пазарна среда не може да се осъществи без на трудовото законодателство от прекалената регламентираност. Тези противоречия се подхранват от противостоящите интелеси на страната по трудовите отношения:
 • Работодателите са заинтересовани от дерегулиране на трудовите отношения поради все още нестабилното положение на предприятията,пазарната динамика и слабата еластичност на трудовия пазар.
 • Синдикатите са заинтересовани от либерализация на трудовото законодателство, тъй като чрез КТД се засилват техните позиции и влияние сред работниците.
 • При работниците:

-    Либерализирането е в интерес при икономически силни и стабилни предприятия.

-    Прекомерното децентрализиране при дебалансиран пазар на труда с висока норма на безработица, при неефективни предприятия и обща иканамическа стагнация е във вреда на работниците.

 1. КТД е незаменим инструмент за регулиране на трудовите отношения. То непрекъснато се развива и претърпява значителна еволюция – от джентълменско споразумение във времето на неговото възникване до комплексен документ за договаряне на условията на наемането, използването и освобождаването на работна сила в днешни времена.
 2. Политическите и икономически промени влияят на развитието на КТД. При остри социални проблеми и икономически упадък то е надежно средство за запазване на социалния мир и цивилизовано решаване на остри индустриални конфликти.
 3. Въвеждането на КТД се ускорява в резултат на позитивната нагласа на социалните партньори. Изучаването, осмислянето и адаптирането към нашата действителност на основните принципни положения на КД, съдържащи се в националните законодателства и социалната практика в развитите страни, оказва влияние в развитието на КТД у нас.

№ 45: СИСТЕМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

Колективното трудово договаряне в същността си съдържа 3 основополагащи характеристики: колективен характер, договорен механизъм и трудови отношения.

 • Колективистичен характер на колективното трудово договаряне – колективната природа на индустриалните отношения се разкриват под формата на работническа солидарност. Действителните механизми, формиращи колективистичната природа на колективното трудово договаряне са, че силата, която обединява хората, са техните общи интереси. Колективното трудово договаряне е ефикасния инструмент за удовлетворяване на тези интереси. Тези интереси непрекъснато се структурират и преструктурират под въздействието на множество фактори. Например интересите и ценностите в слединдустриалното и информационното общество са различни от тези в индустриалната ехоха. У нас също тече интензивен процес на преструктуриране на интересите. Това моделира и ще моделира колективното трудово договаряне и поведението на работодателите и синдикатите.
 • Договорно начало на колективното трудово договаряне – договарянето, като естествен механизъм на пазарните отношения, демократизира процеса на регулиране на трудовите и индустриални отношения. В договарянето участват заинтересованите страни, което означава, че това, което се договаря е продукт на техните интереси и волята им да ги защитават. Колективният трудов договор е източник на правни норми. С колективния трудов договор законодателните норми се разширяват, допълват и конкретизират, съобразно специфичността на предприятията и отраслите. Правните възможности за договаряне не могат да се оползотворяват, ако трудещите се нямат възможност да създават свои професионални организации, които са с авторитет и позиции пред работодателите. Колективното трудово договаряне предполага доброволно участие и обвързване на страните. Съгласуването на работодателския интерес с интересите на наемния труд е важно условие за сключването на колективен трудов договор. Ако има конфликт на интересите само по пътя на взаимните компромиси може да се стигне до сключване на КТД. С компромиса от страна на работодателя се постига социалния мир в предприятието, а с компромиса от страна на синдикатите се постигат по-благоприятни условия и вътрешно-нормативен ред за регулиране на трудовите отношения. Колективното трудово договаряне се осъществява чрез съгласуване на противоречиви интереси, които са от жизнена важност, както за трудещите се, така и за предприятията.
 • Област на приложение на колективното трудово договаряне – причината за възникване на колективните трудови договори са интересите по повод полагането на труд. С КТД се определят конкретни условия, искания, норми и механизми за управление на процеса по наемането и прилагането на трудовите отношения – продължителност на работно време, почивки, отпуски, заплащане, осигуровки и обезщетения, безопасни условия на труд, т.е. това са проблемите на трудово-осигурителните отношения и жизненото равнище.

КТД е писмено съглашение между социалните партньори, комплексен юридически документ, в който се уреждат и определят договорености по основни проблеми. КТД е най-масовото и популярно споразумение между работодатели и синдикати, което урежда трудовите отношения на равнище предприятие и отрасъл. В колективното трудово договаряне не бива да има победители и победени.

КТД погледнато през призмата на неговите характеристики има 2 предимства:

 1. Дава възможност да се структурират знанията за неговата същност;
 2. Разкрива непреходността на теоретичните концепции и практическото им прилагане.

За изследването на КТД е необходимо:

 • Да се дефинират целите и задачите на КТД, което ще осигури решаването на значими социални проблеми. Основни цели на КТД са да се осигурят благоприятни условия на труд на работещите, преодоляване на индустриални конфликти, постигане на социален мир, осигуряване на участието на трудещите се в управлението, демократизиране на трудовите отношения, определяне цената на труда, ясно разграничаване на правата на работниците и задълженията на работозателите.
 • Идентифициране на страните по КТД – страните са 2 – синдикатите, представляващи интересите на работниците и работодателя, представляващ интересите на собствеността. Ето защо КТД се дефинира като двустранно сътрудничество. Не може да се прилага КТД, ако в едно предприятие няма изградени синдикални организации, т.е. ако липсва едната страна по договора;
 • Законодателно институционализиране на КТД, което го легитимира в социалната практика. – КТД е въпрос на двустранен интерес и желание. Законът не задължава нито работодателят, нито синдикатите да встъпят в договорни отношения, ако това не защитава техните интереси.  Законът обаче задължава работодателите да встъпят в преговори и да предоставят необходимата на синдикатите информация. Значими и полезни за КТД са неписаните норми и традиции. КТД изисква взаимна толерантност и добронамереност на страните;
 • Организационно позициониране на КТД, което разкрива равнището на неговото прилагане – ной-голяма популярност е придобило договарянето на фирмено равнице и договарянето на национално отраслово равнище;
 • Функционално-съдържателна идентичност – това го отличава от другите социални процеси по отношение на проблемите, обхвата, подходите и механизмите за реализиране.

№ 46: СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

Няма нормативно изискване за структурата на съдържанието на КТД. Практиката е наложила съдържанието да се структурира по степен на важност на проблемите. У нас след влизане в сила на КТ, Структурата на КТД възпроивежда логиката на трудовия закон. Отчитат се и пълномощията на страните. По силата на този признак  проблемите в КТД се разделят на мандатни –отнасят се до интересите на работодатели и работници, като трудови и осигурителни отношения, заплащане на труд, безопасни условия на труд и др. И организационно-управленски, които се отнасят до договаряне на механизмите на взаимодействие на синдикати и работодатели като страни по КТД.

Общо структурата на КТД може да се представи така:

 1. Преамбюл - в него се посочват страните по договора и лицата, които са оправомощени да ги представляват и целите, които мотивират страните да сключат КТД.
 2. Раздел “Общи положения” - в него се описват  отправните принципи и пшоложения, съществуващите вече договорености на по-високо равнище, обхвата на действие на КТД.
 3. Трудова заетост и квалификация. Възникване, изменение и прекратяване на трудовите отношения.

В този раздел правните възможности за договаряне са доста ограничени от КТ. Защитата на заетостта, запазването и разкриването на нови работни места зависят най-вече от икономическата конюнктура на предприятието, от неговите позиции на пазара и от други фактори с икономически характер. Ето защо усилията на страните са насочени към постигане на икономически рационално и социално справедливо управление на заетостта. В този смисъл в КТД са включени клаузи като: съгласуване на критерии, при които работодателят следва да упражнява правото си на подбор на работници при масови съкращения, определяне на критериите за намаляване обема на работа като основание за съкращаване на работни места от работодателя, договаряне на срока на предизвестие на работодателя при масови съкращения-не може да бъде по-малък от  1м. и по-голям от 3м., договаряне на квалификация и преквалификация на работници, застрашени от съкращаване и др.

 1. Работно време почивка и отпуски-договарят се клаузи като:разпределение и отчитане на работното време, продължителност на раб. Време, ограничаване на полагането на извънреден труд, определяне размера на годишния отпуск.
 2. Трудово възнаграждение. Обезщетения - Включва договарянето на:равнището на минималната РЗ, тя не може да бъде по-малка от тази за страната, размер на началната работна заплата за отделните длъжности, видове и размер на допълнителните трудожи жъзнаграждения към РЗ, размерите на някои видове обезщетения, сроковете на изплащане на РЗ, система за оценка на на резултатите от труда и формиране на допълнително трудово възнаграждение и др.
 3. Безопасни и здравословни условия на труд. Работодателят да се задължи да представи на синдикатите програма за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за времето на действие на КТД;
 4. Социално-битово и културно обслужване на работниците. На работодателя се възлага отговорността да реализира такива разходи, които се третират като производствени. В този раздел на КТД се включват въпроси като:начин на използването на средствата, организиране на столовото хранене, търговското и битово обслужване, транспортно обслужване, безплатно и униформено облекло и др.
 5. Взаимоотношения м/у страните.Уреждат се следните въпроси:използване на работното време за реализиране на синдикални ангажименти, използване на материално-техническа база, съгласуване на интересите при нововъзникващи проблемни ситуации, утвърждаване на механизъм за контрол и отчитане на поетите от страните ангажименти.
 6. Враздела за преходни и заключителни разпоредби се включват въпроси за брой екземпляри, срок на действие на КТД, Начало на прилагане, Механизъм на изменение и допълнение на КТД.

След подписването на КТД един екземпляр от него се регистрира в Регионалната инспекция по труда.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG