Home Икономика ТЪРСЕНЕТО НА ТРУД ОТ ФИРМАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТЪРСЕНЕТО НА ТРУД ОТ ФИРМАТА ПДФ Печат Е-мейл

ТЪРСЕНЕТО   НА   ТРУД   ОТ  ФИРМАТА

А. Същност, особености и фактори на търсенето на труд

Търсенето на труд е онова количество труд/работна сила, което  фирмите/работодателите са в състояние в даден момент от време да наемат при всяко от зададеното равнище на работна заплата.

Както търсенето на всеки фактор на производството, така и търсеното на труд зависи от различни фактори, като между по-важните от тях са::

* търсенето на  продукцията, произведена с помощта  на труда;

*  състоянието на пазара на капитали;

*  ситуацията на стоковия пазар;

*  измененията на производствените технологии;

*  предлагането на другите производствени фактори, тяхната производителност и цени и др.

Главната особеност на  търсенето на труд е производният му характер. Фирмата търси труда не заради самия него, а защото е нужен за производството на други продукти, необходими на пазара. Между търсенето на услугите на труда и търсенето на неговия продукт съществува права зависимост. Производствена функция: Общ, Среден и пределен продукт.

Закон за намаляващата възвръщаемост.Както ни е   известно,  при производството на един продукт могат да се използват различни технологии, комбинации на производствените фактори. Производствена функция икономистите наричат функционалната зависимост, която съществува. между количеството на използваните ресурси и количеството на произведената продукция.    Производствената функция  / нека  си припомним/ определя максималното количество стоки, което може да се произведе, от която й да е комбинация на факторите на производството. Тя е количествен израз на отношението  за допълването и заместването между производствените фактори; разкрива възможностите за взаимна заменяемост и ефективност на комбинацията на факторите.  Целта на производствената функция е да обобщи различните начини на съчетаване на ресурсите  в количествен, времеви и пространствен аспект, което позволява да изберем най-ефективният от тях.

При анализа на производството използваме опростен модел на производствената функция, която има следната формула:

Q  =  f (K, L), където:

К е физически капитал;

L – използван  труд / работна сила/;

Q – количество продукция.

По такъв начин представена, производствената функция   показва алтернативните възможности даден обем на продукцията да бъде произведен при различни комбинации на труд и капитал, в зависимост от технологичния избор.

В краткосрочен период наличният капитал    на фирмата е  постоянна величина. Да приемем, че другият фактор с който  фирмата разполага  - трудът  е променлив. Ако трудът се променя в текущия период, обемът на произведената продукция ще се изменя в съответствие с промените на заетите лица в производството. Въздействието на  променливия фактор върху производството се изразява в динамиката на продукта. Разграничаваме: Общ продукт – ТРL, Среден продукт -  АРL и Пределен  /маржинален/ продукт -  МРL.

Общият продукт на труда – ТРL представлява общия обем на продукцията при определен брой заетите. Това е величината на крайният резултат от производството.

Средният продукт на труда –АРL е количеството от общия продукт, което се пада на един работник. Той показва средната производителност на труда и се изчислява по формулата:

АРL =  ТРL / QL

Пределният физически продукт на труда – МРL e допълнителното количество продукция, което се получава при добавянето на една допълнителна единица от променливия фактор – труда. Той показва

с колко се увеличава общия  продукт с наемането на един допълнителен работник:

МРL =  ∆ ТРL /∆  L;    МРL =  ∆Q / ∆L

Ако фирмата наема все нови и нови работници, а другите фактори – капиталът и технологиите остават непроменени, производителността на труда се увеличава с всеки новопостъпил работник. Тези възможности, обаче са ограничени, тъй като при равни други условия броят на заетите е лимитиран, следователно ограничени са и възможностите за наемане допълнително на работна сила. С увеличаване на броя на работниците, общият продукт на труда ТРL, расте до производствена граница, фиксирана от спадането на пределния продукт на труда МРL под нулата.

Пределен приход от продукта на труда. Равновесно равнище на заетост.

Пределният приход от продукта на труда   ( Marginal revenue product of labour)  e допълнителният приход получен от последната единица нает работник (или от пределната единица труд ).  Той се получава като пределният физически продукт от труда МРL се умножи по  пределния приход – МR:

МRPL = MPL x  MR,  където:

MRPL е пределен пределен приход от продукта на труда;

MPL e  пределен физически продукт на труда;

MR -  пределен приход от единица продукт.

Доколкото пределният продукт /физическият/ има тенденция   към намаляване, като проявление на закона за намаляващата възвръщаемост от разходите, то логично е прихода от пределния продукт на труда, също да намалява. Тенденцията за намаляване на пределния приход от продукта на труда  се дефинира като закон за намаляващата пределна производителност  ( Law of Diminishing Marginal productivity). Според теорията за пределната производителност за фирмата ще бъде  изгодно-печелившо  наемането на допълнително работници  дотогава, докато пределният приход от продукта на труда  MRPL се изравни с пределните разходи за тях, т.е. се изравни с работната заплата – W:

Изменението в работната заплатаНай-непосредствено  върху равнището на заетост, което фирмите желаят влияе изменението в разходите за труд. Като резултат от нарастването на  работната заплата W възникват два ефекта: ефект на мащаба и ефект на заместването.

Еластичност на търсенето на труд.

Фирмата обаче, се интересува не само от насоките, но и от интензивността на  измененията в заетостта. Общоприето е, реакцията от страна на икономическите субекти да се измерва в проценти. Процентното изменение между две променливи се нарича еластичност .

4.    Абсолютно  (съвършено) нееластично търсене на труд.   При него, независимо от изменението на заплатата, търсенето на труд не реагира. Работодателят иска на всяка цена да разполага с точно определено количество труд. Кривата на търсенето на труд е вертикална линия. Коефициентът на еластичност е равен на нула:Еds=0

5.   Абсолютно еластично търсене на труд. При неизменно равнище на работна заплата W*, работодателите желаят да наемат неограничено количество работници.  Над това равнище W* търсенето не реагира. Работодателят не желае да наема работна сила.  Кривата на търсенето на труд при абсолютната еластичност на търсенето на труд е хоризонтална линия. Коефициентът е равен на безкрайност: Eds = ∞

4.9. Типовете еластичност на търсенето в графикиОт гледна точка на  изчисляването на еластичността  на търсенето на труд разграничаваме дъгова и точкова еластичност.

Ако можем да измерим еластичността на търсенето на труд като резултат от изменението на работната заплата в една точка, ще получим стойност, известна като точкова еластичност (Point Elasticity). С други думи, точковата еластичност е стойността на всяка една точка върху кривата на търсенето.

При линейна крива на търсенето, значенията, които приема еластичността на търсенето варират от нула до безкрайност по продължение на кривата, която има формата на права линия фигура 4.10 б).

3.2. Сравнителна (относителна) еластичност

В икономиката на труда понятието относителна еластичност  се използва за  сравнение на чувствителността  на търсенето на труд за различните категории труд и периоди. Наблюденията показват, че търсенето на неквалифициран труд  например е по-чувствително,  еластично към изменението  в заплащането,отколкото търсенето на квалифицирани работници (фигура  4.11).

На графиката полегатата линия отразява относителната еластичност на търсенето на неквалифициран труд, което е относително по-чувствително към измененията на работната заплата. Стръмната линия изразява относително нееластичното търсене, което е относително по-малко чувствително към измененията на работната заплата.

Кръстосана еластичност на търсенето на труд

Еластичността на търсенето на фактора “Х” в зависимост от промените в цената на фактора “У” се нарича кръстосана (или косвена)  еластичност. Тя е отношението между процентното изменение на търсенето на фактора “Х”, предизвикано от изменението на цената на фактора “У” с 1%.  Измерва се с коефициент на кръстосаната еластичност на търсенето на труд:

Edx,y =  % ∆Х/%∆Y

EdLK = %∆L/   %∆K

ЕdLК е коефициент на еластичност на търсенето на фактора L  спрямо промените в цената на капитала.

Коефициентът на кръстосаната еластичност показва, доколко е чувствително търсенето на един вид труд към изменението на цената на друг вид труд или фактор на производството.

1. Ако коефициентът на еластичност е положителен, това означава, че двата фактора са взаимозаменяеми, т.е. изменението на цената и търсеното количество се извършват в една посока. Ефектът на заместването е по-голям от ефекта на мащаб ( Еdxy > 0 ). Кривата на търсенето се измества надясно.

2. При допълващите се фактори коефициентът е отрицателен ( Еdxy = 0). С увеличаването на цената  на един от факторите, се съкращава търсенето на другия фактор. Ефекта от мащаба е по-голям от ефекта на заместването. Кривата на търсенето се измества наляво.

3. Ако коефициентът е е нула (Edxy = 0 ) двата фактора са неутрални.

Да предположим, че един работодател използва различни видове труд и капитал: труд на възрастни (adults) – LA, труд на подрастващи (teenagers ) Lt и капитал К. На графиката  (фигура 4.12) са показани промените, които ще настъпят в търсеното количество труд на възрастните, ако заплата се увеличи.

4.   ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ  ЕЛАСТИЧНОСТТА  НА  ТЪРСЕНЕТО  НА  ТРУД

Еластичността на търсенето на всяка фирма има свои особености, но въпреки това тя е подчинена и на някои общи фактори, присъщи на търсенето на труд  всички  фирми. Тук ще разгледаме някои от по-важните

*Еластичността на търсенето на труд е в непосредствена зависимост от ценовата еластичност на търсенето на продукта, произведен с него.  Колкото по-еластично е търсенето на продукцията, при равни други условия, толкова по-еластично е и търсенето на труда във фирмата. Както е  известно, търсенето на труд е вторично, производно от търсенето на продукта, произведен с него. Да допуснем, че  повишение  на заплатите във фирмата с 10% увеличават цената на продукта с 5%. Ако  еластичността на търсенето на продукта е 0,5%, продажбите /предлагането ще спаднат с 2,5%. Колкото е по-голяма еластичността на търсенето на продукта толкова по-голямо ще бъде   намаляването на продажбите. От друга страна, колкото по-голямо е намаляването на продажбите, при равни други условия, толкова по-голямо ще бъде намаляването на производството и  заетостта във фирмата.

* Относителният дял на разходите за труд в общите разходи на фирмата. Ако разходите  за заплати са голям процент от общите разходи, търсенето на труд ще бъде еластично,и обратно. Например, ако те са само 20% от общите разходи, увеличението  с 15%  на заплатите, при равни други условия ще увеличи общите разходи , следователно и цената на продуктите с 3%. Ако обаче допуснем, че разходите за труд са 80% от общите разходи, то нарастването им  с 15%, при същите условия, ще увеличи цената на продуктите с 12%.

Когато разходите за труд  в общите разходи не са големи (например на миньори, строители и др., синдикатите могат да” извоюват” повишение на заплатите без опасност за съкращения. При особено нисък относителен дял на заплатите в съвкупните разходи, еластичността на търсенето на труд по отношение на заплатата ще бъде висока.

*Eластичността на търсенето на труд се влияе от възможността за заместването на труд с капитал. Колкото по-лесна е заменяемостта на труд с капитал, толкова по-еластично е търсенето на труд спрямо заплащането. С други думи, възможностите за заместването на труд с капитал се предопределя от технологията на производството. Фирмата е готова, дори при минимално увеличаване на възнаграждението да съкрати работници, ако технологията й позволява да ги замести с машини.

* Еластичността на търсенето на труд е свързана с предлагането на другите фактори на производството. Ако цената на другите фактори се намалява в сравнение с цената на труда/работната заплата, при равни други условия възниква ефект на заместването, който води до намаляване на заетостта и увеличаване на другите фактори.

* Времето е друг фактор, който оказва влияние върху еластичността на търсенето на труд.  Колкото е  по-голям  периодът,  при  равни други условия, толкова по-голяма е еластичността на търсенето на труд. Така е защото фирмите имат възможност с нарастване на работната заплата да заместват труда с нова техника, с въвеждането на нови технологии., като резултат на което еластичността на търсенето нараства ( фигура 4.14).

* Eластичността на търсенето на труд и инвестициите на работодателите в човешкия капитал. Търсенето на труд е толкова по-нееластично, колкото по-големи са разходите на фирмата за професионално обучение, квалификация. Размерът на средствата зависи от професионално-квалификационното равнище на подготовка, което работниците трябва да притежават в съответствие с изискванията на работното място. Естествено е когато работодателят инвестира в своя персонал да се стреми да го запази за по-дълго време, т.е. да се стреми към възвръщаемост на авансирания в обучението на работниците капитал. Ето защо, колкото повече инвестиции фирмата влага в човешкия капитал, толкова по-нееластично е търсенето на труд.

Еластичността на търсенето на труд е в:  * Права зависимост от ценовата еластичност на продукта произведен с него, от възможността за заместването на труда с капитал и времето; * Обратна зависимост от относителния дял на разходите за труд в общите разходи на фирмата и размера на инвестициите.

Практическо Приложение На Еластичността На  Търсеното На Труд

Анализът на еластичността на търсенето на труд има не само теоретическо, но и огромно практическо значение. Познанието за теорията на еластичността може да се използва за решаване на различни проблеми, свързани със заетостта. Това се отнася, както за работодателите, така и за синдикатите и правителството.

За ефективното и рационално решаване на въпросите свързани с персонала на фирмата, е необходимо работодателят да познава теорията за еластичността на търсенето на труд и факторите, които въздействат върху нея. Например, ако работната заплата се увеличава и работодателят желае да замени работниците с капитал, чиято цена също сее повишила, той би трябвало да проучи еластичността на търсенето на другите фактори и анализирайки ситуацията да реши, дали е по-изгодно да замени труда с капитал, или да предпочете по-високата заплата.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG