Home Икономика Брутни заплати същност, роля и начини за определяне

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Брутни заплати същност, роля и начини за определяне ПДФ Печат Е-мейл

Брутни заплати – същност, роля и начини за определяне

Брутни заплати – същност и роля

 • Брутната заплата представлява “истинската” заплата, която:

–         се начислява и изплаща на работниците и служителите,

–         за даден период от време,

–         след удържане на съответните данъци и задължителни вноски.

 • По тези причина регламентът за изчисляване на брутните заплати има важна роля в цялостната система за управление на заплатите.
 • Дори когато останалите нейни елементи притежават положителни качества, наличието на недостатъци в регламента за изчисляване на брутните заплати може да понижи общата ефективност на системата.
 • Регламентът за изчисляване на брутните заплати представлява:

–         съвкупност от конкретни показатели, критерии, нормативи и правила,

–         въз основа на които се определя размерът на брутната заплата и отделните й елементи,

–         която се получава от работниците или служителите в предприятията или организациите,

–         за даден период от време – година, месец, седмица и пр.

 • С този регламент основната заплата и предварително регламентираните допълнителни възнаграждения се превръщат в елементи на брутната заплата.
 • У нас регламентът за изчисляване на брутните заплати често се среща под друго наименование – системи на работната заплата.

Структура на брутните заплати

 • В структурата на брутната заплата присъстват задължително три основни елемента:

–         индивидуална основна заплата, съответстваща на действително отработеното време или на обема на извършената работа през периода, за който се изчисляват брутните заплати;

–         полагащи се допълнителни възнаграждения за същия период – имат се предвид онези доплащания, които са следствие от фактори, неотчетени при определянето на основните заплати и най-често са регламентирани с нормативни актове или колективни трудови договори;

–         поощрения (бонуси)/ санкции за постигнати/ пропуснати резултати от труда, които се определят по предварително регламентирани правила, т.е. са обвързани с резултатите от труда.

Структура на брутните заплати

 • Структурата на брутните заплати има важно значение за конкретната насоченост на мотивацията на персонала.
 • Това се обяснява с факта, че отделните елементи на брутната заплата се влияят от различни фактори.
 • Естествено, работниците и служителите насочват вниманието си към онези елементи на брутната заплата (и влияещите върху тях фактори):

–         които заемат най-висок относителен дял; и/или

–         чието изменение изисква относително най-малко усилия.

 • В зависимост от относителния дял на основните заплати (за отработено време или за обем извършена работа), структурите на брутните заплати могат да се обособят в две групи:

–         структури с висок относителен дял на основните заплати;

–         структури с нисък относителен дял на основните заплати.

 • Структурата на брутната заплата зависи от конкретния регламент за изчисляване на отделните й елементи в рамките на избраната разновидност на системите на работната заплата.

Системи на работната заплата (СРЗ)

 • В зависимост от начина, по който са обвързани СРЗ с останалите елементи на цялостната система за определяне на заплатите:

–         СРЗ, при които има пълно съвпадение с показателите, критериите и нормативите за определяне на основните заплати и допълнителните възнаграждения;

–         СРЗ, при които няма никакво съвпадение с показателите, критериите и нормативите за определяне на основните заплати и допълнителните възнаграждения – такова е т.нар. процентно заплащане;

–         СРЗ, при които има както съвпадения, така и различия с показателите, критериите и нормативите за определяне на основните заплати и допълнителните възнаграждения.

 • В зависимост от основния показател по който се определя брутната заплата (най-често онази нейна част, която касае полагащата се основна заплата):

–         сделни системи (заплащане на парче), при които основният показател за определяне на брутната заплата е обемът на извършената работа или на произведената продукция.

–         повременни системи (заплащане по време), при които основният показател за изчисляване на полагащата се основна заплата като част от брутната е реално отработеното време.

 • В зависимост от своя обхват и начина на изчисляване на брутните заплати:

–         индивидуални системи, при които размерът на брутната заплата се изчислява за всеки работник или служител поотделно – разчита се на:

 • пряко въздействие върху мотивацията на персонала;
 • открояване на личния принос за постигнатите резултати;

–         групови системи, при които определянето на брутните заплати се извършва най-малко на два етапа:

 • изчисляване размера на средствата за работна заплата, с които може да разполага групата;
 • разпределението на тези средства между отделните работници или служители, включени в групата.
 • В зависимост от броя на показателите (факторите), въз основа на които се определя брутната заплата:

–         еднофакторни системи – определянето на брутната заплата се извършва само въз основа на прякото отчитане влиянието само на един показател (отработено време или обем извършена работа);

–         многофакторни системи – брутната заплата се определя под влияние на два или повече показателя, които могат да бъдат доста разнообразни.

 • В зависимост от наличието или липсата на ограничение при определяне размера на брутната заплата:

–         неограничени системи, при които не съществуват никакви ограничения по отношение размера на брутната заплата;

–         ограничени “отдолу” системи, при които брутната заплата не може да бъде по-ниска от някаква предварително определена величина;

–         системи, ограничени “отгоре”, при които брутната заплата не може да надхвърли предварително определена величина;

–         двустранно ограничени системи, при които брутната заплата не може да е по-ниска или по-висока от някакви предварително определени величини.

Елементи на СРЗ

 • Показатели, по които се определя брутната заплата:

–         формират конкретната насока на мотивацията на работниците и служителите;

–         предопределят поведението на персонала, това, което може да се очаква, че ще правят съответните работници или служители;

–         притежават различни характеристики от гледна точка на възможните начини за тяхното изменение.

 • Критерии за оценка равнището на показателите, по които се определя брутната заплата – тяхната обоснованост е основната им характерна особеност, като важна роля за определяне на:

–         посоката на мотивацията на персонала;

–         силата на тази мотивация.

 • Нормативи за изчисляване конкретния размер на брутната заплата (като цяло и на отделните й елементи):

–         те влияят най-пряко върху ефективността на мотивацията на персонала за постигане на по-добри трудови резултати;

–         на практика те определят конкретните разходи на работодателя за работна заплата.

 • Правила за приложение на регламента за изчисляване на брутните заплати:

–         влияят както върху посоката, така и върху силата на мотивацията на персонала;

–         при неясни, непълни, непрецизни правила за приложение на разглеждания механизъм, вкл. и по отношение на необходимата информация, може да се стигне:

 • до негативни последици по отношение мотивацията на персонала;
 • до загуби на работодателите и по-точно – до необосновани разходи за работна заплата.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG