Home Икономика Производителност на труда. Същност, фактори, измерване и оценка

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Производителност на труда. Същност, фактори, измерване и оценка ПДФ Печат Е-мейл

„Производителност на труда. Същност, фактори, измерване и оценка”

І. Същност – производителността на труда разбирана най-общо като количаство продукт или услуга, създавани от единици на труда, е една от най-важните икономически категории. Тя оказва решаващо влияние за просперитета на страната, за конкурентоспособността на нейната икономика, за увеличаване на националното богатство, за решаване на най-важните социално-икономически проблеми и подобряване блогосъстоянието на хората.

Производителността на труда, като се изхожда от смисъла на двете думи означава най-общо неговата продуктивност, т.е. продуктите, които се създават в резултат на трудов процес. Най-елементарно може да се представи така:

Пк

(1)            ПТ = , където Пк – количество продукт; Тк – количество труд.

Тк

Произведен продукт                         Пк

Производствените =                                                                =

Фактори                    Разход на производствени фактори     З, К, Т

 

Днес, производителността на труда се разглежда най-общо като степен на полезна резултатност на труда, намираща израз в съотношението между полезните продукти на труда с неизменно или повишаващо се качество. Използваните за тяхното получаване човешки ресурси:

Пк

(2)         ПТ  = , където Рч- човешки ресурси.

Рч

Производителността на труда влияе върху разходите за дейността, а с това върху цените и възможностите за реализация на продуктите. Последната от своя страна влияе върху доходите и печалбата, а от тук и върху размера на инвестициите. Те от своя страна влияят пряко върху производителността на труда и така се затваря един кръг в икономиката. Ако производителността на труда е ниска, този кръг се превръща в порочен и е причина за икономическа изостаналост на редица страни, които не могат да осигурят икономически растеж и да решават проблемите на обществото.

ІІ. Фактори – известни са много класификации на факторите, влияещи върху производителността на труда.

1. Според произхода те се разделят на:

А) външни;

Б) вътрешни;

Външните са природни, социално-икономически и институционни. Първите включват почви, климат, води, природни ресурси; вторите – пазари, конкуренции; третите – обществена система и правила в държавата.

Вътрешните биват материални и нематериални. Към първите спадат – произвеждани продукти, техника и технология, използвани суровини, мамтериали и др. Към вторите се отнасят човешки ресурси, организацията и управлението и др.

2. В зависимост от начина на въздействие върху производителността на труда факторите са преки и коствени.

3. В зависимост от продължителността на въздействието си върху производителността на труда факторите биват крайно и продължително въздействие.

4. В зависимост от момента, в който се проявява ефекта от въздействието, факторите са с непосредствен, изоставащ във времето, смесен ефект.

5. В зависимост от посоката на въздействие те биват позитивни, негативни и смесени.

ІІІ. Измерване – най-често използваните формули за измерване на производителността на труда са вече посочените изходни формули (1) и (2). Количеството продукти, труд и човешки ресурси се измерват с различни измерители. В резултат на това се формират и голям брой конкретни показатели. Продуктите се измерват с:

а) натурални измерители (литър, кг,бр, тон);

б) условно-натурални;

в) стойностни.

Разходите на труд и човешки ресурси се измерват с:

а) работното време за създаване на продукт;

б) броят на заетите за създаване на продукт;

в) паричните разходи за заетите за производство.

Показатели за измерване производителността на труда

І група                           ІІ група                     ІІІ група                                ІV група

Пк                                         Пс                                   Сд                                        П

1. Пт =                                7.  Пт =                          13.  Пт =                            19.   Пт =

Вр                                         Вр                                    Вр                                       Вр

Вр                                         Вр                                     Вр                                       Вр

2. Пт =                                8.  Пт =                          14.  Пт =                            20.   Пт =

Пк                                        Пс                                    Сд                                       П

Пк                                         Пс                                   Сд                                        П

3. Пт =                                9.  Пт =                          15.  Пт =                            21.   Пт =

Зб                                         Зб                                    Зб                                         Зб

Зб                                         Зб                                   Зб                                            Зб

4. Пт =                               10.  Пт =                          16.  Пт =                            22.   Пт =

Пк                                         Пс                                    Сд                                          П

Пк                                         Пс                                   Сд                                          П

5. Пт =                                11.  Пт =                          17.  Пт =                            23.   Пт =

Рп                                         Рп                                   Рп                                          Рп

Рп                                        Рп                                     Рп                                       Рп

6. Пт =                                12.  Пт =                          18.  Пт =                            24.   Пт =

Пк                                         Пс                                   Сд                                          П

І група – Продукция натура – от 1 до 6 (три прави и три обратни показателя)

ІІ група – Продукция стойност– от 7 до 12 (три прави и три обратни показателя)

ІІІгрупа – Стойност добавена – от 13 до 18 (три прави и три обратни показателя)

ІV група – Печалба – от 19 до 24 (три прави и три обратни показателя),

Където:

Пк – продукция в натура;

Пс – продукция в стойност;

Сд – добавена стойност;

П – печалба;

Вр – работно време;

Зб – брой на заети, участващи в производството;

Рп – разходи за персонала, участващ в производството;

На равнище отрасъл, регион, страната, се използват още три показателя, свързани с показателя брутен вътрешен продукт (БВП).

БВП                                     БВП                                        БВП

(1)  Пт  =               ;            (2)   Пт  =                        ;         (3)  Пт =

Зб                                       Нт                                            Н

Където:

Нт – население в трудоспособна възраст;

Н – общо население;

Добре е  да се отбележи, че най-използван е показател (3).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG