Home Икономика Актуализация на минималната РЗ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Актуализация на минималната РЗ ПДФ Печат Е-мейл

Актуализация на минималната РЗ

При актуализацията на МРЗ трябва да се отчитат положителните и слабите страни на редките и честите промени.

положителните страни на по редките промени -- по-малко разходи се правят , МРЗ не може да бъде инфлационен фактор. Значителният ръст на МРЗ при определени условия може да е непосилен за някои организации и да доведе до безработица.

По честите изменения в за страната й позволяват да изпълнява по-добре ролята за ефективна защита на нископлатените групи работници.

Основните фактори, които имат значение за актуализацията на МРЗ в страната зависят от функциите, които й възлагат в страната.

1. Когато МРЗ се използва като средство за защита на РЗ на уязвими групи работници и служители и има защитна функция - актуализацията се свежда до периодичното й привеждане в съответствие с инфлацията, така че да се защити реалния й размер.

2. Когато МРЗ се използва средство за определяне на справедлива РЗ -има 2 фактора при актуализацията - равнището на инфлацията и увеличаването на СРЗ в страната

3. Когато МРЗ се използва като инструмент за макроикономическа политика -доминират икон фактори при актуализирането й - икон стабилност, икон растеж, допустима инфлация и желана заетост. Затова при тази концепция периодите на актуализация са по-дълги, отколкото при другите концепции, МРЗ се увеличава с по-бавни темпове от темповете с които нарастват потребителските цени през периода.

Основната техника за актуализиране на МРЗ е индексацията, тя се основава на:

*информация за прогнозния индекс на потребителски цени ли очаквания ръст на СРЗ в страната /предварителна индексация/;

*информация за фактическия индекс на потребителските цени или фактическия индекс на СРЗ /последваща индексация/;

Индексацията на МРЗ може да бъде:

-пълна /отчита пълен размер на съответните индекси/ и частична.

-автоматична  /предварително правителството е определило условията при наличието на които МРЗ задължително се актуализира/  и проблематична -няма опр. условия, извършва се след консултации и преговори.

Изборът на конкретната схема за индексиране на МРЗ зависи от няколко фактора:

-от общата политика на правителството за привеждане на фиксираните доходи на населението в съответствие с инфлацията;

  • от избраната концепция за ролята на МРЗ в системата на доходите на населението- ако поддържа нископлатените работници актуализацията може да бъде пълна или автоматична, ако МРЗ се разбира като средство за макроикономическа политика -индексацията ще бъде непълна и проблематична.
  • От зрелостта на индустриалните отношения;
  • От възможността за реалистични прогнози -при липса на верни прогнози не се препоръчва предизвестената индексация.

Национална практика в областта на МРЗ

В нашето трудово законодателство МРЗ не е дефинирана Кт делегира на МС правото да определя МРЗ- приета е Наредба за договаряне на работната заплата

Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа.

Минималната месечна работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, се гарантира при добросъвестно изпълнение на задълженията и не зависи от постигнатите резултати и платежоспособността на работодателя. Тя е основа за определяне на минималните размери на социалните и осигурителните плащания.

Освен МРЗ за страната МС определя и начални основни заплати за длъжностите в държавно управление и както и някои бюджетните служители. Тя е задължителна за работодателите. Те гарантират най-ниското трудово възнаграждение за работници и служители, заемащи определени длъжности, в зависимост от образование, квалификация и др.

МРЗ за страната е основна заплата. Работниците, на които МРЗ е основна получават и съответните ДТВ, договорени на съответното работно място или в КТД и надвишават МРЗ. Брутната на равнището на МРЗ за страната се възприема като необлагаем минимум и на служителя, който я получава не се удържа данък общ доход.

МС определя МРЗ в два разреза - като МРЗ за страната и като часова МРЗ за нормално работно време. При непълен месец тя се преизчислява за действително положения труд и преди.

Правителството определя нейното равнище в сътрудничество и след консултации с организациите на синдикатите и работодателите

1.  начините, принципите и процедурите за определяне размера на минималната работна заплата за страната, както и основанията, условията и реда за нейното изменение;

2.  размера на минималната часова и месечна работна заплата за страната и препоръчителните коефициенти за диференциране на началните заплати по степен на образование;

3 основанията и редът и условията за изменение на МРЗ

4. размерът на МРЗ и размера на минималната часова работна заплата за страната.

Има 4 етапа в подходите на определяне на МРЗ в страната:

*от 1948 -до 70 те години - тарифна система и щатни таблици на МРЗ, не съществува понятие трудово законодателство. МРЗ е главно средство за провеждане на макроикон политика

*ІІ етап е практиката през 80-те години - в закона появява се МРЗ и задължението на МС да я определя.  И тук тя е ср-во за макроикон политика;

ІІІ етап е много кратък и обхваща първата половина на 19991 г. -сключено споразумение за опазване на социалния мир със синдикати и работодатели - прието е МРЗ = на 0,7 от социалния минимум.При реализирането на тази концепция стана ясно, че формулата практически трудно се реализира, защото индексът на потребителските цени скочи на 381,1 на сто, можеше да доведе до увеличаване на безработицата.

ІV етап - след 5 юли 1991 - правителството и синдикати и  работодатели постигнаха съгласи да възприемат позициите на МОТ за факторите, които трябва да се вземат предвид при определяне на МРЗ.Те са :

  • Потребностите на трудещите се и с техните семейства ;
  • Стойността на живота и измененията в нея;
  • Общото равнище на РЗ в страната;
  • Системата за социално подпомагане;
  • Равнището на живота на другите социални групи;
  • Икон фактори, вкл. изисквания за икон развитие, равнище на ПТ и поддържане целесъобразно ниво на заетост в страната;

Беше постигнато съгласие за това, че МРЗ за страната е баланс на възможното съотношение м/у икон и социалното.   Установената минимална заплата за страната може да се завишава при договарянето в отраслите, предприятията и организациите.  Минималната работна заплата, определена чрез договаряне, не може да бъде по-ниска от тази, определена от Министерския съвет.

МРЗ е основа се използва като критерий за някои допълнителни плащания -ДТВ за работа при вредни условия  и за по-висока лична квалификация, дневни за командировки, обезщетения при природни бедствия, обезщетения за платен отпуск при отглеждане на І,ІІ и ІІІ дете до 2 г. възраст

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG