Home Икономика Чуждестранни лица при какви условия могат да извършват дейност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Чуждестранни лица при какви условия могат да извършват дейност ПДФ Печат Е-мейл

1. Чуждестранни лица при какви условия могат да извършват дейност, която е изключително предвидена за българската държава, както и да използват обекти, изключителна държавна собственост.

По смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чуждестранно лице е :

  • юридическо лице, което не е регистрирано в Република България;
  • дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина;
  • физическо лице - чужденец с постоянно местопребиваване в чужбина.

Чл. 19 от Конституцията на Република България прогласява принципа за еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност и закрила на инвестициите и стопанската дейност на българските и чуждестранните юридически и физически лица. Чуждестранните лица осъществяват стопанска дейност в България съгласно правния режим, създаден за местни лица, като има равни права с тях, доколкото не е предвидено друго. Правото за извършване на стопанска дейност, придобито от чуждестранните лица по националното им законодателство, се признава в страната.  За стопанска дейност в страната чуждестранните лица могат да използват и правноорганизационните форми, предвидени в българското законодателство.

Търговският закон урежда следните форми за осъществяване на дейност:

  • Едноличен търговец
  • Събирателно дружество
  • Командитно дружество
  • Дружество с ограничена отговорност
  • Акционерно дружество
  • Командитно дружество с акции

Чуждестранните търговски дружества, чуждестранни физически лица или дружества, които не са юридически лица, могат да открият клон в България, ако са надлежно учредени с право да осъществят търговска дейност според съответния национален закон.  Клонът се вписва в търговския регистър при съда, в чийто район се намира седалището му.  Съгласно българското право клонът няма самостоятелна правосубектност. Клоновете на чуждестранни лица следва да водят отделни търговски книги, да изготвят самостоятелен баланс и да спазват особените изисквания на българското счетоводно законодателство.  Не се изисква минимален капитал или специфична структура на корпоративно управление. Управлява се от управител/и.  Чуждестранни лица, имащи право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства. Търговското представителство не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност.

За да осъществяват дейност, предвидена за българската държава, както и да използват обекти, изключителна държавна собственост, чуждестранните дружества трябва да:

-            са концесионери по смисъла на Закона за концесиите;

-            да участват или спечелят търг, свързан с обществена поръчка.

Приетият през 2004 г  Закон за обществените поръчки е съобразен с четири Европейски директиви: 92/50/ЕИО за координиране на обществени поръчки за услуги, 93/36/ЕИО за координиране на обществени поръчки за доставки, 93/37/ЕИО за координиране на обществените поръчки за строителство, 93/38/ЕИО за координиране на обществените поръчки, възлагани от възложители, извършващи дейност в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт и далекосъобщения.

В изпълнение на Европейските директиви законодателят е предвидил, че законът ще се прилага задължително при обществени поръчки над следните прагове:

- в областта на строителството, предмет на обществена поръчка са обекти на стойност над 1 800 000 лв.;

- доставките са предмет на обществена поръчка, когато са на стойност над 150 000 лв.;

- услугите са обект на обществена поръчка, когато са на стойност над 90 000 лв.;

- за конкурс или проект, законът се прилага, когато проектът е на стойност над 30 000 лв.

Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко лице, което  има интерес към обявената от възложителя процедура, и което отговаря на поставените от него изисквания.  Изпълнител на обществена поръчка е кандидат за изпълнител, с който възложителят е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка, и който е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон, или е лице,  упражняващо свободна професия.

ЗОП  предвижда също, че  класирането на предложенията по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка,  изчислена на база техническата и икономическата оценка на предложенията, като се търси икономически най-изгодното предложение, а не критерии по местонахождение на лицето.

2. Посочете източници на правната уредба на чуждестранните инвестиции.

Основни източници за чуждестранните инвестиции е Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото прилагане.

Законът за насърчаване на инвестициите, предвижда следните насърчения:

- предоставяне на средства за изграждане на техническата инфраструктура, необходими за реализация на инвестиционен план до границите на имота, само за инвестиции от първи клас. По предложение на министъра на икономиката, Министерски съвет определя инвестиционните планове, които могат да получат такова насърчение, като отношенията между инвеститора и държавата се уреждат с договор.

- безвъзмездно или възмездно прехвърляне по облекчен ред /без провеждане на търг или конкурс/ на право на собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти- частна държавна или общинска собственост. Тази насърчителна мярка се отнася само за инвестиции, получили сертификат от първи клас

- предоставяне на индивидуално административно обслужване на инвеститорите, получили сертификат за първи и втори клас /Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от служителите на Българската агенция за инвестиции, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция/

-  съкращаване на сроковете за административно обслужване на инвеститорите от първи, втори и трети клас

- публикуване на страницата в Интернет на Българската агенция за инвестиции предложената от инвеститора информация относно неговата дейност и инвестиции, както и покани за търсене на търговски партньори в Република България.

- предоставяне на информационно обслужване на инвеститор, получил сертификат за първи, втори и трети клас, чрез предоставяне на информационни материали за потенциални партньори в страната, както и за всички административни процедури по реализацията на проекта. Законът за насърчаване инвестициите е въвел система от мерки за насърчаване на инвестициите в зависимост от размера им.  Насърчават се  инвестициите за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване на ново или разширяване или модернизация на съществуващо производство на стоки и/или услуги, които създават работни места, и срокът за реализация на инвестициите е до три години.

3. Обяснете същността и посочете видовете чуждестранни инвестиции съгласно българското право.

"Чуждестранна инвестиция" е всяко вложение или увеличение на вложението на чуждестранно лице или негов клон във:

-            акции или дялове в търговски дружества;

-            право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти;

-            право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи;

-            право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

-            ценни книжа, в т. ч. облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;

-            кредити, включително под формата на финансов лизинг, за срок не по-кратък от 12 месеца;

-            интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;

-            права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.

-            Двустранните договори за взаимно насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции, по които България е страна могат да дадат по-широка дефиниция на понятието “чуждестранна инвестиция”.

Според ЗНИ, инвестициите,  се разделят на три класа:

- първи клас- инвестиции над 100 млн. Лева

- втори клас- инвестиции от 50 млн.лева до 100 млн. лева, включително

- трети клас- инвестиции от 10 млн.лева до 50 млн. лева, включително

4. Определете понятието "концесия".

Конституцията предвижда предоставянето на концесия за обекти, които са изключителна държавна собственост или върху които държавата упражнява суверенни права, както и за дейности върху които е установила монопол, при ред и условия установени в специален закон – Законът за концесиите. Утвърждавайки принципа на местното самоуправление Конституцията на Република България гарантира общинската собственост и използването й за нуждите на съответната община.

Законът за концесиите посочва обектите, за които може да се предоставя концесия:

-            метални полезни изкопаеми, индустриални минерали, нефт и газ, твърди горива, строителни материали, скално-облицовъчни материали, скъпоценни и полу-скъпоценни камъни и други подземни богатства (част от обектите са конкретизирани );

-            плажове и части от крайбрежната плажна ивица;

-            биологичните, минералните и енергийни ресурси на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона във връзка с тяхното проучване, разработване, добив и използване;

-            републиканските пътища, както и отделни участъци от тях;

-            обекти на железопътната инфраструктура;

-            граждански летища за обществено ползване;

-            пристанища за обществен транспорт или отделни техни терминали;

-            води и водни обект, включително минерални води и подземни води за добив на геотермална енергия;

-            водоснабдителни и канализационни системи;

-            гори и паркове с национално значение;

-            природни и археологически резервати;

-            други обекти – публична държавна собственост, определени със закон.

Концесия може да се предоставя и за извършване на следните дейности, върху които държавата е установила монопол:

-            използване на ядрена енергия;

-            производство на оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества.

Законът предвижда възможност концесия да се учредява не само върху вече съществуващи обекти – публична държавна собственост, но и върху такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства.

Процедурата по предоставяне на концесия включва:

-            вземане на решение от Министерски съвет за предоставяне на концесия по предложение на компетентния министър;

-            търг или конкурс, организиран от посочения в решението министър;

-            определяне на концесионер;

-            подписване на концесионен договор.

В определени случаи, предвидени от закона, концесионерът може да бъде определен без провеждането на търг или конкурс. Концесия може да бъде учредена за срок до 35 години, който може да бъде удължен, но не повече от 50 години. След изтичане срока на договора досегашният концесионер, при равни други условия, се ползва с предимство при сключването на нов договор за същия обект или дейност.

По смисъла на Закона за общинската собственост концесията представлява предоставяне на особено право на ползване върху обекти, публична общинска собственост, за задоволяване на трайни обществени нужди от общинско значение.

Концесия може бъде предоставяна върху следните обекти:

-            водоизточници, включително минерални води, използвани само за нуждите на съответната община;

-            водоснабдителни и канализационни системи;

-            водоеми и прилежащите към тях плажове с общинско значение;

-            кариери за инертни и други материали, които се използват за задоволяване на строителните нужди на съответната община;

-            спортни обекти и съоръжения;

-            общински пътища;

-            общински гори

-            други обекти, за които това е предвидено със закон.

Процедурата по предоставяне на концесия включва:

-            приемане на решение за учредяване на концесия от Общинския съвет;

-            провеждане на търг или конкурс;

-            сключване на договор със спечелилия търга, съответно конкурса.

В предвидените от закона случаи, концесионерът може да бъде определен без провеждането на търг или конкурс. Концесия може да бъде учредена за срок до 35 години, който може да бъде удължен, но не повече от 50 години. След изтичане срока на договора досегашният концесионер, при равни други условия, се ползва с предимство при сключването на нов договор за същия обект или дейност.

6. Какъв предмет и какво съдържание има договорът за концесия.
Има ли различия в правния режим на концесионните отношения, когато концесионерът е български търговец и когато е чуждестранно лице.
Според чл 62, ал 1 от ЗК,  концесионният договор се сключва след изтичане на срока за обжалване по чл. 58, ал. 3 , когато няма подадена жалба или в подадената жалба не е направено искане за налагане на временна мярка.

Концесионния договор урежда правата и задълженията на държавата или общината, като отдаващи предмета на концесия и концесионера – чуждо или местно лице.  С концесионния договор концедентът предоставя на концесионера правото на експлоатация на обекта на концесията, а концесионерът се задължава на свой риск да го изгради и/или управлява и поддържа. Според чл 63 от ЗК, при сключване на концесионния договор участникът, определен за концесионер, е обвързан с предложенията, направени с офертата му и с проекта на концесионен договор.

Концесионният договор се сключва в писмена форма най-малко в три оригинални екземпляра - по един за страните и един за Националния концесионен регистър. Приложенията към концесионния договор се изработват в толкова екземпляра, колкото са и оригиналите на договора. Концесионният договор за общинска концесия се подписва в 4 оригинални екземпляра.

Концесионният договор съдържа:

-            определяне на предмета на концесията;

-            данни за търговската и други регистрации на концесионера;

-            данни за органа, който представлява концедента;

-            описание на обекта, а в случаите по чл. 11, ал. 1 и описание на прилежащата инфраструктура и принадлежности;

-            датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, ако има такива, и срока на концесията;

-            условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията;

-            условията за осъществяване на концесията и тежестите, ако има такива;

-            правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение;

-            размера, сроковете и реда за извършване на концесионното плащане, когато такова се предвижда;

-            вида, размера и сроковете за изпълнение на задълженията за инвестиции;

-            формата, размера и условията за извършване на компенсация по чл. 6 , когато такава се предвижда;

-            вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора;

-            изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред;

-            условията и реда за финансиране отстраняването на нанесените екологични щети;

-            отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора;

-            условията и реда за извършване на контрола по изпълнение на договора;

-            условията и реда за решаване на споровете между страните;

-            основанията и реда за предсрочно прекратяване на договора;

-            приложимото право;

-            други.

Ако този договор третира строителство, то той съдържа й:

-            индивидуализация на територията, върху която ще бъде изграден или разширен обектът на концесията, освен в случаите, когато за определяне на територията за разширяване е необходимо приемане на подробен устройствен план или изменение на действащ;

-            обекта и подобектите, които ще бъдат изградени и/или реконструирани, и/или рехабилитирани на риск на концесионера;

-            задълженията на концедента, свързани с осигуряване и предоставяне на концесионера на територията за изграждане или разширяване на обекта на концесията, както и за влагане на публични инвестиции, свързани с обекта на концесията, или с осигуряване на неговото ползване по предназначение;

-            изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичане срока на концесията.

Влизането в сила на концесионния договор може да бъде поставено в зависимост от изпълнението на определени с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия или с действащото законодателство условия. Изпълнението на условията може да бъде обвързано със срок.

Концесионният договор може да се изменя и/или допълва с допълнително споразумение. Когато измененията и допълненията са в рамките на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия, на решението за определяне на концесионер и на офертата на концесионера, допълнителното споразумение се сключва с органа, който представлява концедента по концесионния договор.

При смърт на физическото лице концесионер или при прекратяване на юридическото лице концесионер с правоприемник, в срок до три месеца от вписването в търговския регистър на правоприемника той може да поиска продължаване на концесионния договор с него, като представи доказателства, че е търговец, че не са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4 , както и че отговаря на другите изисквания, определени със закон и с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия. Редът за подаване на искането се определя с правилника за прилагане на закона.

Когато в срока по ал. 1 не е подадено искане за продължаване на концесионния договор, той се прекратява по право. Концесионният договор се прекратява с изтичането на срока на концесията.

Преди изтичане на срока на концесията концесионният договор се прекратява, без нито една от страните да дължи предизвестие:

-            с погиване на обекта на концесията - от датата на погиването;

-            при смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице концесионер с правоприемник - от датата на смъртта, съответно на прекратяването, освен ако не е сключен договор за продължаване на концесионния договор с правоприемника при условията и по реда на чл. 72 ;

-            при смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице концесионер без правоприемник - от датата на смъртта, съответно на прекратяването;

-            при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера - от датата на влизане в сила на решението;

-            при други основания, предвидени в закон или в концесионния договор - от датата, посочена в тях.

Концесионният договор може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие на страните при определени условия.  Едностранното прекратяване на концесионния договор от страна на концедента, както и отправянето на предложение или приемането на предложение за прекратяване по взаимно съгласие се извършват с решение на концедента. В случаите на неизпълнение на концесионния договор изправната страна може да го прекрати, след като даде на другата страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен. Предупреждението се прави писмено по ред и в срокове, определени в договора.

(2) Когато неизправна страна е концесионерът, действия за прекратяване на концесионния договор се предприемат след решение на концедента. При предсрочно прекратяване на концесията концесионерът има право на обезщетение за направените в съответствие с концесионния договор подобрения и приращения в размер на тяхната историческа цена след приспадане на съответните амортизационни отчисления, чийто годишен размер не може да бъде по-малък от данъчно признатите амортизации за срока на концесията.

7. Какво е правното положение на търговските дружества на капитала, създадени със 100 % чуждестранно участие и вписани в търговски регистър на български окръжен съд.

Всички търговски дружества, учредени в страната съгласно изискванията на ТЗ са юридически лица.  Вложението или увеличаване на вложението на чуждестранно лице в акции или дялове в търговско дружество, регистрирано в страната, се признава за чуждестранна инвестиция.

8. Какви са правните последици ако концесионерът, особено чуждестранно лице, продава обекта или част от него, предмет на договора за концесия.

Не е възможно продажбата на обекти, когато те са отдадени на концесия.. Концесионерът  придобива правото да експлоатира дадения обект, но не и да извършва продажби или други търговски сделки с него, още повече, че продажба на каквото и да е било може да се  осъществи само чрез нотариален акт. Ако все пак това се осъществи по някакъв начин, то договора за концесия ще бъде прекратен едностранно от страна на концедента.

 

WWW.POCHIVKA.ORG