Home Икономика Харатеристика на човешки ресурси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Харатеристика на човешки ресурси ПДФ Печат Е-мейл

Характеристика на човешки ресурси

Населението е основна категория в геоикономиката, поради което броят, съставът и характерът на възпроизводство и териториалтоно му разпределение играят първостепенна роля в обществено-икономическо развитие на страната.

По брой на населението България е една от малките страни на Земята. На нея се пада едва 0,22% от населението на света, 1,3% от това на Европа и около 8,5% на Балканите. Промените в характера на населението се проследяват по някои основни демографски  процеси и показатели като раждаемост, смъртност, естествен прираст, миграции, структура на населението /полове, възрастова, брачна, образователна, религиозна/.

Раждаемостта е много важен демографски процес. От нея зависи величината на естествения прираст, на възпроизводството и нарастването на населението. Раждаемостта е различна по години и по територии и непрекъсната намалява. В днешно време раждаемостта е по-висока в градовете поради по-високия относителен дял на градското население и по-благоприятната възрастова структура. Тенденцията за намаляване на раждаемостта ще се появи и в бъдеще. Причини за това са намаляване на общия брой на населението, увеличаване относителния дял на населението в надтрудоспособна възраст,големия брой емигранти /предимно млади/, икономическата ситуация в страната,  болестите на века и др. Към края на 2002 г. изчисленото постоянно население на България е 7 845 841 души. За една година в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението на страната е намаляво с 46 хил.души  или 0,6%.

Раждаемост

/на 1000 д./

2000г.

2001 г.

2002 г.

Общо

В гра-

дове

В се-

лата

Об-

що

В гра-

дове

В се-

ла

Об-

що

В гра-

Дове

В се-

ла

 

9,00

 

9,5

 

8,1

 

8,6

 

8,9

 

8,1

 

8,5

 

8,7

 

7,8

През 2002 г.е 112 617 души или 14,3 на 1000 души от населението. Коефицентът на смъртност пада през последните години и се запазва приблизително на едно и също равнище. Все още не може да се твърди, че тенденциите за увеличаване  на смъртността е преодоляна. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете /15,7%/ отколкото сред жените /13,0%/ и в селата /20,3%/ отколкото в градовете /11,7%/. Продължават и характерните за стойностите на детската смъртност колебения. През 2002 г в страната са умрели 887 деца да една година, а коефициента на детската смъртност е 13,3%.

Смъртност на 1000души

Общо

В градове

 

В села

 

Смъртност на 1000 д.

14,3

11,7

20,3

Мъже

15,7

13,0

21,7

Жени

13,0

10,4

19,0

Детска смъртност /на

1000 новородени/

13,3

12,0

16,9

Естествения прираст отразява особеностите в динамиката на раждаемостта и смъртността. От 1990г насам умират повече хора, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност. В резултат на това, от началото на последното десетилетие на миналия век населението непрекъсната намалява . През 2002г абсолютният брой на естествен прираст е минус 46 118 души, а стойността на коефициета е миус 5,8%. В градовете коефициета – минус 3,0%, а в селета – минус 12,5% /промила/. Броят и демографската структура на населението в страната задиси от механичното му движение – миграциите. Те представляват преместване на населението от едно място на друго за определен период от време или завинаги. Миграцииите според това дали преминават държ.граници или не от вътрешни и външни. Според причините, които ги пораждат биват:политически, икономически, битови ит.н. Според продължителността на престоя – постоянни и временни /сезонни, месечни и др../.

Осн.мотиви за вътрешните миграции са смяна на работата, учащи и др. През 2002г.в рамките на страната са осъществени близо 147 хил.преселвания, като в тях оса участвали 128хил.д. Най-голямо движение има по направлението “град-град”. Близо 46% от всички мигранти са сменили местоживеенето. Значително е по-малки са миграционните потоци по направленията “село-град” -  23%  и  “град-село” -  20%. Броят на преселилите се в градовете от селата е по-голям, отколкото обротното – с около 3 хил.д., т.е. с толкова се е увеличило градското население за сметка на селското. Движението между селата е по-слабо изразено. От всички мигранти през 2002 г. 11% са по направлението “село-село”.

Структурата на население представлява съвкупност от променящи се показатели: средна гъстота, разпределение по принадлежност и др. Върху структурата на населението влияят различни фаркори: природни, социално-икономически, религиозни и др. Населението е неравномеро разположено по територията на страната. Най-голяма е средната гъстота в големите промишлени центрове – над 200д/кв.км, като София – 900д/кв.км., Пловдив и Варна – 1000. Най-малка е в пранинските райони, в районите с влошена демографска структура и в сескостопанските. Днес по-голямата част от населението живее в градовете. По-големия относителен дял на градското население се дължи на редица фактори – усилена миграция от селата към градовете, по – голям ест.прираст в градовете, обявяване на много села за градове и вклйчително не много села впределите на по-голям град. През 2002г в градовете живеят 69,6% от населението на страната, а в селата – 30,4%. През 2002г две населени места – Баня и сливо пола придобиват статут на градове , с което градското население се е увеличило с 7082д. През 2002г средната гъстота на населението е 70,7д/кв км. Половата структура показва съотношението на двата пола в населението. Вобщия брой жените са повече с- 51,4%. През 2002г на 1000 мъже се падат 1056 жени. Жените са повече в по-високите възрастови групи. В по-младите възрасти до 40 години, по-голям е броят на мъжете.

Население към 2002г.по пол

Общо

Мъже

Жени

7 845 841

3 816 162

4 029 679

Полово съотношение /брой жени на 1000 мъже/

Общо

В градовете

В селата

1056

1069

1027

Възрастовата структура изразява разпределението на населението по възраст и е зависима от възпроизводството, миграциите и продължителността на живот. От своя страна възрастовата структура оказва влияния върху възпроизводстото, броя на населението, количеството и качеството на трудовите ресурси. Продължава процесът на застарявене на населението, като броят на лицата на възраст до 15години непрекъсната намалява, а от друга страна се увуличава броят на населението над 65 год.възраст. През 2002г относителния дял на млядите е 14,6% , а възрастите вече съставляват 17,0% от цялото население. Към крян на 2002г населението във трудоспособна възраст е 60%, т.е. се очертава тряйна тенденция към намаляване.

Остаряването на населението води до покачване на средната възраст на населението, котято достига до 40,6г през 2002г.

Общо

В градовете

В селата

40,6

38,8

44,7

Средна възраст на населението /в годни/ 2002г.

Брачната структура характеризира населението според семейното му положение. Състоянието на брачната структура оказва влияние върху вйпроизводството на населението, а оттам и въху общия му брой. Броят на браковете през последните години непрекъснато намалява. През 2002гсключени общо 29 218 брака, с 3 хил.по-малко от предходната година. По-голямата част от тях 79% са  регистирани в градовете. Все повече млади двойки живеят на семейни начава без сключен брак. Броят на разводите през 2002г е 10 203 и е почти равен на този от 2001г.

 

Общо

В градо-

вете

В селата

Брачност /на 1000 д/

3,7

4,2

2,6

Бракоразводност

1,3

1,6

0,7

Ср.възраст на сключване на брак – мъже

28,1

28,3

27,2

На жени

24,8

25,1

23,7

Образователната структура отразява образователното равнище на населението, а оттам и качеството на трудовите ресуси. В България основното образование е задължително и безплатно. В образователната структура иба значителната териториална диференциация. По-голямата част от кадрите с висше образование са състредоточени в столицата и по-големите градове.

Религиозната структура отразява каква религия изповядва населението. В България Християнство се изповядва от около 85%, 13%– Мюсюлманство и др.

Процесите, които се извършват в населението на България, пораждат остри демеграфски проблеми. На първо място стои проблемът за постоянното намаляване броя на населението. Този проблем е свързан с отрицателния естествен прираст. Друг остър проблем е застаряването на нацията. Тежък проблем е безработицата, която предшества миграциите извън страната на работен и интелекуален потенциал.

Всички тези проблеми биха могли да се решат приедна правилно провеждана демографска политика, която се изразява в стабилна материална осигуреност на българите, подобряване на битовите устловия, увеличаване на надбавките за отглеждане на деца, подобряване на здавното обслужване, премахване на безработицата, спиране на емеграцията.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG