Home Икономика Ценности и социална отговорност на мениджмънта

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Ценности и социална отговорност на мениджмънта ПДФ Печат Е-мейл

Ценности и социални отговорности на мениджъра

 • Индивидуални ценности.

Ценнност е устойчиво вярване , че определен начин на поведение или целево състояние на съществуване е лично или обществено предпочитан в сравнение с противоположен начин на поведение или състояние на съществуване.

Ценностна система е устойчива структура от подредени по важност вярвания на индивида, отнасящи се до предпочитаните начини на поведение или целевите състояния на съществуване.

Рокийч групира индивидуалните ценности на инструментални(средства) и крайни(целеви състояния).

 • Индивидуални ценности в организациите.

Крайни трудови ценности на индивида:

 • Високо възнаграждение на труда.
 • Сигурна работа
 • Интересна работа
 • Чувство за пълноценна реализация.
 • Благоприятен психологически климат.

Инструментални ценности на индивида

 • Лоялност към организацията
 • Трудова етика
 • Лоялност към професията
 • Пестеливост (икономичност в разходаването на ресурси)
 • Предприемчивост
 • Общуване(комуникативност
 • Организационни (фирмени) ценности.

Крайни организационни ценности:

 • Финансова стабилност
 • Лидер в отрасъла
 • Постоянен растеж
 • Добър имидж

Инструментални ценности:

 • Икономичност (лидерство в разходите). Крайната цел е производство без излишества.
 • Тотално качество. Тоталното качество пронизва всички сфера в организацията: проучване, анализ, проектиране, снабдяване, производство и обслужване. Качеството на продукта се постига в много измерения: общо възприетие, функционални възможности, точност, чистота, надежност, трайност, външен вид, опаковка, цвят и т.н.
 • Високи технологии
 • Екипна работа
 • Социална отговорност на мениджъмънта.

Според Фридмън социалната отговорност на  бизнеса е да увеличава печалбите си.

Фактори за нарастване на социалната отговорност на мениджмънта. Според Дейвис соцалната отговорност е отличителен белег на зрялата глобално действаща организация.

За оценка на социалните отговорност могат да се очертаят 4 основни области:

А: икономически отговорности

Б: юредически отговорности

В: етични отговрности

Д: Свободно избрани отговорности

В зависимост от своя манталитет, умствен кръгозор и разбиране за отговорността висшите мениджъри на една организация могат да изберат 5 вида поведение.

 • Бягството от всяка отговорност(„игра срещу всички”) – в името на своите егоистични цели ръководителите избягват дори икономическите отговорности към собствениците, клиентите и персонала на организацията.
 • Поемане само на икономическите отговорности(„заплати на всяка цена”) – заобикаляне на закона , забавяне на плащанията на кредиторите
 • Формално спазване на закона („кръгова отбрана”) на минимално възможно равнище ръководителите поемат само регламентираните от законите възможности и произтичащите от пазарните механизми социални отговорности
 • Спазване на етичните норми („спокойна съвест” или социална отговорност на Фридман.  Освен , че спазват реда и законите , ръководителите се придържат към основните ценности и норми на обществото, поддържат постоянни връзки с обществеността и предприемат действия за изграждане и поддържане на доброто име на организацията/
 • Поведение в служба на обществото (социална ангажираност) освен че спазват вискоки етични стандари вътре в организацията и в отношенията с нейните контрагенти, мениджърите се ангажират с широк спектър социални дейности и отговорности извън организацията.
 

WWW.POCHIVKA.ORG