Home Икономика Фармакоикономика. Видове разходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Фармакоикономика. Видове разходи ПДФ Печат Е-мейл

Фармакоикономика

Видове разходи

Разходите на всяка организация, тяхното контролиране и отчитане са важен елемент от дейността му. Разходите се определят като намаляването на икономическата изгода през даден  период.  Разходите заемат централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на всяка организация или сектор.

Определението за разход в теорията на икономикса е следното: “Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които тя използва за производството на дадена продукция или даден вид услуга”

Следователно, може да се изрази мнение, че разходите са  основополагащ фактор, определящ цената на услугата или продукта, степента на използване на вътрeшния потенциал и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от дейността на всяко дружество, организация или сектор. Разходите представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам и оказват влияние за определянето на цените на стоките, услугите, продажбите и др.

Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. Следователно, съществува необходимост от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите на всяка действаща стопанска единица, както и влиянието на основните фактори, които ги обуславят.

Въпросът за определяне на разходите за “производството” на болничния продукт започват да придобиват съществено значение в последните години.      Здравните  разходи се отчитат по бюджетни параграфи и се разпределят по определени правила. На базата на количеството на продукта и на разходите се получават стойностите на “разход за единица продукт”.

В здравната  икономическа  литература съществуват различни класификации на разходите.

Общо приета класификация е в зависимост от участието им при процеса на калкулация, в този смисъл  разходите биват преки и косвени.

Преки са онези разходи, които може да се отнесат непосредствено към здравния продукт пр. Например, към преките разходи се числят материалите, суровините, работната заплата, социалните осигуровки на основните работници, енергията, горивото и други.

Косвени са онези разходи, които не могат да се причислят към даден здравен продукт, процес, услуга и пр. Те са свързани с произвеждането на всички продукти, с извършването на услуги. Според своя състав разходите се делят на еднородни и комплексни:

Еднородни са разходите, които имат еднородно съдържание, тъй като представляват един и същ вид блага – основни материали, енергия, гориво, заплати и др.

Комплексни са разходите, които се състоят от разнородни по своя икономически характер елементи. Те заемат сравнително голям дял в общата маса разходи и играят особено важна роля за ефективното функциониране на здравната система. Те биват два вида:

Първият вид са разходите, които участват или подпомагат осъществяването на процесите, но не могат да се отнесат към дадено изделие.

Вторият вид са административните разходи, които включват всички разходи, свързани с организацията и управлението на здравната система.

Административните разходи включват всички разходи, свързани с управлението на системата: заплати и социални осигуровки на администрацията, амортизация на сгради и други дълготрайни активи, текущи ремонти и поддръжка на оборудване, канцеларски разходи, разходи за комуникация.

Финансовите разходи включват паричните средства, които се изразходват за различни операции в здравния сектор.

Според тяхното изменение разходите биват променливи и относително-постоянни.

Променливи са онези разходи, размерът на които е в зависимост от влиянието на различни фактори. Постоянните разходи не се променят.

Следователно, може да се обобщи: съществуват разнообразни класификации на разходите, които се използват при анализи  във фармакоикономиката.

От гледна точка на бюджета, разходите за крайно потребление включват разходи, поети от правителството за закупуване на стоки и услуги, които се използват за пряко задоволяване на индивидуални нужди или искове или за колективни нужди на членовете на обществото. Разходите за крайно потребление включват разходите за колективно потребление и разходите за индивидуално потребление.

Компенсации на наетите се дефинира като общото възнаграждение в брой или в натура, платимо от правителството за неговите служители като възнаграждение за извършена от тях работа през отчетния период. Включва заплати, действителни и условно начислени социални вноски.

Колективното потребление покрива услугите за колективно потребление, които се предлагат едновременно на всички членове на обществото или на всички членове за дадена част от обществото, като например всички домакинства, които живеят в определен регион. Ползването на тези услуги обикновено е пасивно и не изисква експлицитно съгласие или активно участие на всички индивиди, както и ползването на колективната услуга от един индивид не намалява количеството, което е на разположение на останалите членове на общността или региона, т.е. няма конкуренция за придобиването на колективната услуга.

Социални трансфери в натура, или наречени още държавни разходи за индивидуално потребление, се състоят от индивидуални стоки и услуги, предлагани като трансфери Те включват в частност възстановяване от здравно   осигурителните фондове на одобрени разходи, направени от домакинствата за медицинска помощ, осигурена пряко на ползвателите без заплащане, социални домове, добавки, дневно медицинско обслужване, професионално обучение, намаление на транспортни цени и подобни стоки и услуги в контекста на покриване на социални рискове. Всяко плащане, което домакинствата правят за своя сметка трябва да се приспадне.

Брутно капиталообразуване в основен капитал включва нетното придобиване на основни активи в здравния сектор. Основните активи могат да бъдат материални и нематериални активи (и представляват продукция от процесите на производство, в които самите те се използват нееднократно, непрекъснато или за повече от една година.

Другите капиталови разходи включват изменения в запасите, платени капиталови трансфери (предоставени инвестиционни помощи, платени капиталови данъци и други капиталови трансфери, които са  платени).

По своя характер дейностите, които се включват в медицинската помощ, чиито разходи се поемат от бюджета  са:

-диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични. Тези дейности се осъществяват от медицински специалисти, членове на БЛС и БСС и имащи право да практикуват, които оказват медицинска помощ на осигурените лица в:

в обичайната домашна среда на осигурения. Тя се оказва от:

-   амбулатории за първична медицинска помощ. Осъществява се от:

отделно физическо лице – лекар или стоматолог или от няколко физически лица – лекари или стоматолози;

амбулатории за специализирана медицинска помощ – както тези за първична помощ, могат да бъдат организирани като индивидуална или групова практика;

самостоятелни медико- диагностични и медико- технически лаборатории –лабораториите са лечебни заведения, в които се осъществяват специализирани медицински изследвания, специфични технически дейности или се произвеждат специализирани медицински и помощни средства.

- в специализирани заведения . Тя се оказва от :

- лечебни заведения. Това са организационно обособени структури, в които лекари и стоматолози осъществяват диагностика, лечение и рехабилитация на болни; наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; наблюдение на хронично болни и застрашени от заболявания; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето; обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти; научна дейност.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG