Home Икономика Спортен мениджмънт

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Спортен мениджмънт ПДФ Печат Е-мейл

13. Мениджмънт на спортни състезания – етапи на планиране, модел и основни дейности в управлението им. Същност и видове състезания. Основни документи за планирането и организацията им.

Едно от главните понятия, заемащо основна част в Спортния мениджмънт, е именно спортното състезание. От голямо значение, в случая, е правилното ръководене на даденото спортно събитие или ако трябва да терминуваме, тук говорим за провеждането на успешен мениджмънт на спортно състезание, т.е трябва да се знае как се постига това.

Като за начало спортните състезания могат да се разглеждат като социално събитие, с голям ефект върху обществото и неговите нагласи. Спортното съревнование има въздействаща роля върху различни групи от хора и институции. Изразява се в представяне на различни категории от участници, поставени в ситуация на съревнивание и доказване на физическите и умствени способности.

Ако се опитаме да дадем някаква дефиниция на понятието „спортно състезание”, то тя би звучала може би така- то представлява продукт, инструмент за постигане на социални, икономически и политически цели, като същевременно с това е уникално събитие, служещо като средство за постигане на предварително заложените от СО цели. За да бъде правилно структурирано едно спортно събитие, то трябва да включва определени елементи в себе си, като главния от тях е състезателния елемент ( това е надпревара, конкуриране на отделните индивиди помежду им, поставени в реални и еднакви условия ); трябва да се има впредвид и продължителността на единоборството, т.е. то трябва да бъде с ограничение във времето. Важно за всяко спортно състезание е даването на възможност за повторна консумация, т.е. тук говорим за медийното присъствие, което играе съществена роля в развитието и популяризирането на спорт в България, като цяло. Един от задължителните елементи, с които трябва да се характеризира едно състезанеие, е присъщата уникалност, която може да предложи на потребителите (било те пасивни или активни ). Като цяло структурните елементи, заложени в програмата на едно спортно мероприятие са свързани с наличието на състезатели ( отбори ); треньори и мениджъри; съдийски и технически персонал; официални лица и спонсори; и не на последно място - зрители.

Както всяко понятие, така и спортното състезание има своя класификация. Бихме могли да обособим 7 отделни групи, базирана:

* според съдържанието ( тук влизат първенствата, лигите, турнирите, приятелските и демонстративните мачове, масовите прояви );                               * според квалификацията ( делят се на професионални, аматьорски или смесени );                                                                                                                      * според нивото на провеждане ( училищни, градски, общински, областни, републикански, международни );                                                                                * според честота на провеждане ( биват регулярни, периодични и еднократни );   * според системата на провеждане ( можем да ги разглеждаме като шампионатни състезания и плейофи);                                                                                  * според финансовите условия ( биват платени или със свободно участие );         * според спортното съдържание ( на открито или закрито ).

За да може да говорим за ръководене на едно спортно състезание, т.е. за менажиране на една спортна проява, преди всичко трябва да имаме ясна концепция. Предварително трябва да изградим една последователност, етапност в планирането на състезанието и да я следваме през цялото време, за да постигнем пълно, цялостно и задоволително постигане на заложените цели. Грубо този процес може да бъде разделен на 5 етапа, които са взаимносвързани.

I етап е свързан с определянето на точна стратегия ( концепция ) за действие  преди, повреме и след даденото спортно състезание; правят се анализи и се разглеждат различните алтернативи за вземане на решения.

II етап е насочен към определяне на целите и средата на протичане на спортното мероприятие.  Обръща се внимание на социалните, икономическите и спортните значимости от едно състезание. Определят се целевите групи от потребители и се отправят послания, чиято цел е да въздействат върху убежденията и нагласите им. Прави се цялостна оценка на ресурсите, с които разполагат организаторите ( тук влизат материалната база, наличните финанси и човешкия ресурс – персонала, обслужващ мероприятието ). Тъй като всеки спорт е базиран на определени правила, тук е необходимо да се изготви анализ на изискванията на съответната федерация или организация към този спорт ). Едно от главните задължения пред организаторите е да съгласуват времево цялото мероприятие, като целта е да се избегне евентуалното засичане на това състезание с друго конкурентно такова.

При III етап вече достигаме до развръзката в планирането на едно състезание, а именно изграждането на координационен комитет, звено обхващащо техническото провеждане на спортната дейност.

Веднага след съставянето на екип за действие, е ред на изготвянето на бюджет за цялото състезание, като винаги се планират разходите, а не възможните печалби ( IV етап ).

Времето за изграждане на организационна структура е през V етап. След като е направено разпределение, разбито по отделни етапи ( детайлизирано ), тук се прави цялостно им „ окомплектуване ”. Т.е. изгражда се една цялостна визия за ръководене на спортното състезание.

След като бъде изготвен плана за действие, започва съществената работа мо менижирането или казано по друг начин, предприема се маркетингово развитие на  с.с. Изисква се координация с местните власти, както и с други възможни СК, СФ, училища, ВУЗ-ове. Прави се подбор на доброволци. Отделен екип от организаторите се заемат с изготвянето на визуалната концепция на състезанието, т.е. изготвят се лога, послания и рекламни материали, които да се разпространяват чрез медиите. Това е момента на най-офанзивна работа със спонсорите и възможните области за финансиране. Сключват се договори с избраните партньори ( със спонсорите, с използваните хотелски и превозвачески   дилъри ). Изготвя се сценарий за техническото провеждане на състезанието – откриване, закриване, награждаване, протоколи, речи. Говорим за цялостното оформяна и координиране на визията на мероприятието. Не трябва да се пропуска и осигуряването на специализирани зони за ВИП гости и официални лица; журналисти; обслужващ персонал. Важно е и навременното планира на необходимата техника и оборудване, както и тяхното доставяне.

Организаторите трябва да помислят и за сигурността по време на състезанието. Това е услуга задължителна при провеждането на всяка спортна дейност. Започва се със задължителното набавяне на разрешение от необходимите държавни органи за провеждане на проявата. Следващия етап е свързан с набавянето и изискването на  застраховки за състезатели и съпътсващия ги персонал. Наемат се оторизирали лица, чиято цел е да котролират достъпа хора на състезанието. Подсигуряват се места за съхранение на ценни предмети и вещи.

Това са изискванията към организаторите, за да се проведе едно състезание. Но, за да бъде това възможно е необходимо преди това да на лице документи, гарантиращи провеждането на планираното състезани.

За начало се изработва мениджърски организационен план на спортното състезание ( цялостния изглед на концепцията за действие ), след което се разбива на под елеменити. Първия от тях е маркетинговия план, който често е част от цялостния такъв. Той включва в себе си преглед и анализиране на потребителския пазар, планиране на възможните и алтернативни начини на провеждане на даденото състезание, изготвяне на различни варианти за вземане на решения и справяне с появилите се проблеми. В чисто техническо направление, едно състезание не може да протече без наличието на протоколи и документи за отчитане на дейността. Необходими документи се явяват и бюджетния план и проекта за финансиране, особено когато спортната организациа кандидатства за държавно субсидиране, а и не само при него. За да се проведе едно спортно състезание, то трябва да фигурира в Годишния спортен календар на сътветния спорт. Това налага изготвянето на такъв календар на мероприятията. И не на последно място, необходим документ за всяко състезание и спортната Наредба. Тя представлява писмената изява на нормативната база, според която се ръководи спортното състезание. Всеки един от тези документи, а цялостното ръководене трябва да бъде прецизно синхронизирано в отделните елементи, за да бъде гарантирано доброто и правилно провеждане на състезанието.

Споменах, че един от определящите документи е Наредбата за провеждане на спортно състезание. За нейното изготвяне са неоходими цели ( 2-3 идеи, зависещи от вида и равнището на състезанието, както и от категорията на участниците ); определянето на ръководни органи ( посочват се самите организатори и техните задачи- поименно ); дава се детайлна програма по дните и часовете на състезанието-провеждане на техн. конференция, откриване, закриване и дисциплини; задават се условията, при които е разрешено участието на състезанието; определя се таксата за учатие и сумата на застраховката. Неоходимо е да се вмъкне и системата, по която ще се ръководи мероприятието- как ще бъде изтеглен жребия; как ще се оформят  групи/потоци от участници; по какъв начин и какви критерии ще бъдат използвани при изготвянето на класирането. Важно уточнение е и финансовата част на състезанието-тук се дава информация, за чия сметка ще са трянспортирането, настаняването и осигуряването на храна за състезателите. В състава на Наредбата влиза и посочването наградитите и стойността на наградния фонд-уточнява се от кое до кое място се получават награди ( за индивидуалните и груповите победители ). Обявява се срока/датата за потвърждение и  крайната заявка за участие, като се дава информация за контакт с лице от организационния комитет. Всяка една от изброените подробности, влизащи в тази наредба се изготвя от организатора, т.е. той е определящия условията орган.

 

WWW.POCHIVKA.ORG