Home Икономика Финансов мениджмънт(5)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансов мениджмънт(5) ПДФ Печат Е-мейл

Аналитична част

Инвестициите са област в стопанския живот, която ангажира значителни капитали, енергия, умения и интелект. По своята същност те са процес на придобиване и притежаване от предприатието на актив с цел натрупване на състояние или други стопански изгоди, които произтичат от пазарните взаимоотношения. В този аспект инвестицията обединява в себе си всички критерии за рационалното управление на парите.

В общия случай намирането и оценката на една инвестиционна идея   се базират на избора на инвестиционно решение. Това решение е свързано с определяне на изгодата от конкретна инвестициа, избор на инвестиционен вариант или отхвърляне на инвестиционен проект.

Реализацията на избраната инвестиционна стратегия се осъществява след финансово-икономическите оценки на инвестиционните решения.

Основните методи разгледани в настоящата курсова работа са:

I. Метод на чистата /нетна/ настояща стойност

Този метод предвижда определянето на чистата /нетна/ стойност на проекта като разлика между входящите и изходящите парични потоци, генерирани от него. Чрез дисконтиране на тази стойност се получава настоящата стойност. При проекти с еднократен начален поток се определя по формулата:

(1)

където:

NPV – чиста /нетна/ настояща стойност на проекта;

- оперативен паричен поток в t – я период от време на реализацията на проекта;

- начален паричен поток

R – дисконтов коефициент;

t – пореден номер на времевия период в жизнения цикъл на проекта

Чрез метода на чистата /нетна/ настояща стойност се представя нормата на дохода /на възвръщаемостта/ на проекта спрямо зададената. При NPV >0, проектът се приема. Така предприятито получава доходи, с които покрива началните разходи и си осигурява допълнителен доход с норма R. При NPV<0, проектът се отхвърля. Проектът е безразличен при NPV=0. В този случай решение за приемане може да се вземе само, ако проектът носи предимства в мениджмънта на предприятието в области, различни от финансите.

 1. II. Метод “Вътрешна норма на дохода”

Норма на дисконта, която изравнява началната инвестиционна сума с входящите парични потоци. Това означава, че нетната настояща стойност се полага равна на 0.

(2)

R се търси като неизвестна величина при приравняването на тези потоци:

(3)

където:

- оператиен паричен  поток на инвестиционния проект;

- начален паричен поток;

R – норма на дисконта;

T – пореден номер на времевия период.

Уравнението се решава спрямо R като неизвестна величина и получената стойност е вътрешната норма на дохода на инвестиционния проект. Изчислителната процедура може да се реализира по няколко варианта:

I вариант

 • Приема се първа хипотеза за оценка на проекта с NPV1>0 и норма на възвръщаемост /коефициент на дисконтиране/ R1;
 • Приема се втора хипотеза за оценка на проекта с NPV2<0 и норма на възвръщаемост /коефициент на дисконтиране/ R2;
 • Определя се вътрешната норма на дохода по формулата:

(4)

II вариант

Прилага се при оперативни парични потоци под формата на анюитети:

 • Чистата /нетна/ настояща стойност се представя с формулата:

(5)

където:

А – величина на анюитета;

- настояща стойност на дисконтов фактор на обикновен анюитет. Определя се от таблицата за анюитетни фактори или по формулата:

(6)

 • Формула (5) се преобразува, като се приема фундаменталната база на вътрешната норма на дохода NPV=0;

(7) 

 • Изчислява се дисконтовия фактор за анюитет:

(8)

 • В анюитетната таблица по величината на изчисления  се приема съответната величина на търсената норма на дохода IRR
 • Определянето на IRR може да се извърши спрямо R, чрез заместване на изчисления  във формула (6).

III вариант

Прилага се при различни по големина оперативни парични потоци. 

 • Изчислява се средногодишния оперативен паричен поток по формулата:

(9)

където:

- средногодишен оперативен паричен поток

- оперативен паричен поток в t-тата година от жизнения цикъл на проекта

 • Изчислява се анюитетния дисконтов фактор  по формула (8) като А се заменя със средногодишния оперативен поток
 • На базата на изчисления  се определя IRR
 • Преизчислява се настоящата стойност с дисконтов коефициент равен на IRR и се сумират
 • Сравнява се сумата на преизчислените настоящи стойности с
 • При  приетата IRR се завишава с 1%
 • При  приетата IRR се занижава с 1%
 • Взависимост от алтернативите на предшестващата точка се повтарят процедурите с новата  IRR
 • Сравнява се сумата на новоизчислените настоящи стойности с  и при приблизително равенство изчислителния процес се преустановява, а при липса на равенство изчислителната процедура се повтаря

III. Метод “Индекс на рентабилност”

Същността му се свежда до съпоставяне на сумата от дисконтираните оперативни и крайния парични потоци с началния паричен поток:

(10)

където:

PI – индекс на рентабилност на инвестиционния проект;

- текущ оперативен паричен поток от t – тия времеви период

R – норма на доход

От икономическа гледна точка индексът на рентабилност показва колко лева оперативен паричен поток се падат на 1 лев начални инвестиционни разходи.

Практическа част

Предприятието „Алфа” - ЕООД проектира създаването на филиал за производство на сирене с годишен капацитет 264т. В таблица 2.1 е показана използваемостта на капцитета и приходите за периода от 5 години.

Таблица 2.1

Година

Общ капацитет

% на използване на капацитета

Използван капацитет,т

Очаквана цена на лв/ кг сирене

Очакван приход

лв

1

264

75.75

199.98

210

41995800

2

264

94.70

250

252

63000000

3

264

98.50

260

277

72020000

4

264

100

264

277

73128000

5

264

100

264

277

73128000

В таблица 2.2 са показани четири възможни варианта на използване на капацитета и съответен приход от продукцията, ако приемем условно че тя ще се рализира на 100% и цената ще бъде тази която е приета по условие.

Таблица 2.2

 

I вариант

75%

41580000

94%

62536320

98%

71665440

100%

73128000

100%

73128000

II вариант

74%

41025600

93%

61871040

97%

70934160

100%

73128000

100%

73128000

III вариант

76%

42134400

95%

63201600

99%

72396720

100%

73128000

100%

73128000

IV вариант

77%

42688800

96%

63866880

100%

73128000

100%

73128000

100%

73128000

Икономическата и финансовата конюнктура през този период се характеризира със следните параметри:

-                    Среден лихвен процент по дългосрочни кредити от търговски банки 78%

-                    Прогнозен темп на инфлация обявен от Националният статистически институт 60%.

-                    Годишен лихвен процент по дългосрочни държавни облигации 20%.

-                    Отраслов риск 15%.

-                    Специфичен риск 6%.

В таблица 2.3 са показани очакваните разходи по инвестиционния проект. Разходите за машини и съоръжения не са дадени като еднократни в началото на инвестиционният проект, защото ръководство решава да ги разпредели като разходи по годините, като амортизационни отчисления по метода на „Сумата на числата”

Таблица 2.

Еднократни разходи

Разходи през целия проект

Земя - З

0

 

Строителство на сгради - Сг

2034000

Разходи за енергия, мат. и суровини КА

45495138

54594165

60053582

60053582

60053582

Изграждане на инфраструкту-ра Рдр

20000

Амортизацио-нни отчисления по метода  „Сумата на числата” А

667581.56

534185.43

400589

266992.56

133596.43

Регистриране на търговска марка Рдр

5000

Разходи за труд

3663000

3663000

3663000

3663000

3663000

Други разходи Рдр

900000

Финансови и управленски раходи:

- лихви Ра

I вариант

II вариант

III вариант

IV вариант

Ремонт и подръжка

Управленски

Други

 

 

 

 

3900000

2340000

936000

-

-

 

992375

5000

 

 

 

 

3900000

2340000

936000

-

2000

 

992375

5000

 

 

 

 

3900000

2340000

936000

-

2000

 

992375

5000

 

 

 

 

3900000

2340000

936000

-

2000

 

992375

5000

 

 

 

 

3900000

2340000

936000

-

2000

 

992375

5000

Намираме CF0 по следната формула:

CF0= - ( З + Сг + Мо + Тр + Мт + Ка + Ра + Рдр)

Началният паричен поток по четирите варианта е следният:

CF0I =- 55354458

CF0II =- 53794458

CF0III = -52390458

CF0IV = -51454458

Ще пресметнем CFt = / Вхt - Изt/*/1-Т/ + Акt*T по четирите варианта за период от три години, тъй като през първите три години има най- големи различия по вариантите.

I вариант               IIвариант                IIIвариант               IVвариант

CF1I = -9846894.1  CF1II= -9042414.1  CF1III = -7032174.1   CF1IV= - 5839854.1

CF2I = -389338.92   CF2II= 326437.08   CF2III = 2514085       CF2IV = 3795109

CF3I = 2519704.2    CF3II= 3182680.2    CF3III = 5475928.2    CF3IV = 6809752

 

След като са определени паричните потоци, определяме R- дисконтовия коефициент по формулата:

R = Rf + Rg + Rs,

Където Rf е безрискова норам на възвращаемост, определена на базата на възвращаемостта на държавни облигации 20%

Rg е отраслова норма на възвращаемост 15%

Rs специфичен риск 6%

От където следва че R= 41%.

Финансово- икономическа оценка на проекта

 1. Метод на „Чиста настояща стойност”.

За I Вариант

NPV1= 49074906

За II Вариант

NPV2 = 48682265

За III Вариант

NPV3 = 50616549

За IV Вариант

NPV4 = 51653780

Според този метод най- изгоден е IV Вариант поради най- голяма чиста настояща стойност.

 1. Вътрешна норма на рентабилност

Определяме вътрешната норма на рентабилност по първият метод.

За Вариант I

Нека R1 = 42% и R2 = 45%, тогава NPV1 = 49107955,  NPV2 = -48394620

IRR = 0.42 +( 0.45-0.42)(49107955/(49107955+48394620))

IRR I= 0.435= 43.5%

За Вариант II

Нека R1 = 42% и R2 = 45%, тогава NPV1 =48701277 ,  NPV2 = -48757258

IRR = 0.434= 43.4%

За Вариант III

Нека R1 = 42% и R2 = 45%, тогава NPV1 =50603204 ,  NPV2 = -54185406

IRR= 43.4%

Нека R1 = 42% и R2 = 45%, тогава NPV1 =51611030 ,  NPV2 = -52402872

IRR = 0.435= 43.5%

След оценката по метода на Вътрешната норма на рентабилност, най- изгодни са I и II Вариант.

 1. Индекс на рентабилност

За I Вариант

PI1 = 1.129

За II Вариант

PI2= 0.095

За III Вариант

PI3= 1.033

За IV Вариант

PI4= 1.73

Извод: След направените икономически оценки най- ефективен е проекта по вариант IV, тъй като той е с най- голяма рентабилност  и срещу всеки вложен лев се получава 1.73лв. От това че NPV>0, предприятието инвеститор ще получава доходи, с които ще покрива началните разходи и ще си осигурява допълнителен доход, който е най- висков при този вариант.

Като резервен се явява вариант I, който е със следващи по величина стойностти, и е по- малко рисков от останалите два варианта.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG