Home Икономика Връзка на организационната култура с други културни системи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Връзка на организационната култура с други културни системи ПДФ Печат Е-мейл

Връзка на организационната култура с други културни системи

Увод

Културата на една организация се изразява в установени, обучавани, споделяни и практикувани идеи, представи, ценности, правила, които определят образците за действие, начина на дейност, моделите на взаимодействие между хората в групите, между групите. Културата на ор­ганизацията определя:

-          поведението на организацията в нейната среда;

-          поведението на хората и групите в организацията.

Културата на организацията е условие за:

-          адекватна организационна политика, стратегия и цели;

-          благоприятна за ефективни действия, дейности и взаимодействия между хората и групите вътрешноорганизационна среда.

От своя страна, културата на организацията е в силна зависимост от многобройни системи, като тези системи  са определящи за организацията и представянето на културата й. Организационната  култура зависи от жизнения цикъл на организацията, от средата, в която тя работи, от типа на структурата и фирмения мениджмънт и пр.

Корелация на организационната култура с останалите системи

Според авторите, ангажирани с темата, културата на организацията:

-          осигурява модела (образците, практиките, пра­вилата, еталоните, стандартите) за действие, дейност и взаимодействие между хората в групите, между групите в организацията, между организацията и нейната среда;

-          интегрира хората в групи и ангажира групите с организационните задачи, цели и мисия;

-          формира представа и отношение на обществото към организацията.

В този смисъл, културата на организацията може да бъде:

-          институционализирана - писани и приети устави, правилници, културни образци (еталони) за дейст­вие, културни практики (технологии), наредби, за­поведи, процедури за вътрешни и външни взаимо­действия, символи, ритуали и др.п., в които намират израз организационните идеи, представи, ценности;

-          неинституционализирана - „неписани" идеи, пред­стави, ценности, които се споделят от хората в орга­низацията, около които те се обединяват в действия­та, дейностите и взаимодействията си - език, групо­ви ценности и норми, чувство за хумор и др. п.

Съществуващите обичаи, традиции и общият начин, по който се правят нещата в дадена организация, се дължат на това, което е било направено по-рано, преди организацията да е станала известна с някакъв утвърден облик. Следователно, организационната култура е силно зависима от традициите.              Организационната култура е резултат от взаимодействието между възгледите и начините на действие на основателите и това, което наетите от тях работници постепенно научават от собствения си опит.

Създателите, разбира се, си отиват някой ден, но приелите техните идеи и подходи наследници се стараят да поддържат вече създадената организационна култура. Три са основните фактори, които играят най-важна роля в това отношение - практиките за подбор на персонала, действията на висшето ръководство и методите на социализация (процесът на усвояване на културата на организацията от нейните членове).

Друго средство за поддържане и развитие на организационната култура са ритуалите. Това са повтарящи се действия, които изразяват и укрепват ключовите ценности на организацията, подчертават значимите цели, показват кои хора са важни и без кои може да се мине. Става дума за периодичните събирания по различни поводи - честване на годишнини или определени събития, връчване на награди, обръщения и непосредствени неформални контакти на висшето ръководство с персонала, организиране на спортни състезания, тиймбилдинги и т.н., и т.н.  Всички тези събития имат подчертано ритуален характер. Те наподобяват изпълняването на определени обреди, които утвърждават принадлежността именно към определена организация и укрепват кохезията в нея.

Различните символи също са средство за поддържане на организационната култура. Широко разпространена е практиката всяка организация да има свои символи - химни, лозунги (лого), знамена и флагчета, емблеми, специфичен език (жаргон), гербове, значки, фирмено облекло и т.н. Те не само се приемат и демонстрират с гордост от мнозинството членове на организацията, но и се разпространяват широко сред нейните клиенти.

Заключение

Културата на една организация се проявява в четири форми: спо­делени неща (обекти), споделени начини на изразяване (говорене), споделени действия (поведение) и споделени чувства (емоции). Те­зи елементи  се проявяват в цялостното управление на организацията  и в неговите основни характеристики, като също така, оказват съществено значение, свързано с културата на организацията и последващото развитие на тази култура:

- индивидуална инициатива - степента на отговорност, сво­бода и независимост, която индивидите имат

- толерантност към  риска - степента, в която работниците са по­ощрявани да бъдат активни, иновативни и търсещи риска

- интеграция - степента, в която организационните единици са поощрявани да действат по координиран начин.

-мениджърска подкрепа - степента, до която мениджърите осигуряват ясна комуникация, помощ и подкрепа на подчинените си.

- контрол - броят на правилата и инструкциите и степента на прекия надзор над поведението на работниците.

-  идентичност - степента, в която членовете се идентифицират с организацията като цяло.

- система на възнаграждение - степента, в която възнагражденията се базират върху изпълнението на работниците, а не върху старшинството, фаворизирането и т.н.

- толерантност към конфликта - степента, в която работни­ците са поощрявани да изразяват открито конфликта и критиките.

- модели на комуникация - степента, в която организационните комуникации са ограничени до формалната йерархия на властта.

Оценката на организацията по тези характеристики дава обща представа за нейната култура.  От своя страна пък, тази представа става основа на усещането за споделено разбиране, което членовете имат за организацията - как се правят нещата в нея и как се очаква членовете да се държат.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG