Home Икономика Анализ на длъжностната характеристика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на длъжностната характеристика ПДФ Печат Е-мейл

Анализ на длъжностната характеристика

Хармонизирането на националното ни законодателство с европейското право и практика в областта на  трудовите стандарти  налага нови подходи за организиране на трудовата дейност и създаване на съвременна управленска система за осигуряване на безопасност и здраве, работно време и заплащане, защита на майките с деца под три годишна възраст, инвалиди и пр.,  която да бъде  реализирана като елемент на всички нива на управлението на икономиката като цяло и на всеки вид труд.

Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовия договор. Към настоящата разработка е приложена длъжностна характеристика за позицията медицинска сестра.

По отношение на самата характеристика има редица изисквания. Така например, едно от тях е, че всеки служител трябва  писмено декларира, че е запознат с длъжностната си характеристика и е съгласен с нейното съдържание.

Настоящата длъжностна характеристика е подписана от назначения служител.

След като се запознае с нея и я подпише, служителят е длъжен да изпълнява всяко от посочените в нея трудови задължения, включително и задълженията по нормативни актове, засягащи длъжността му, както и етични норми  и то точно във вида, в който те са създадени в длъжностната му характеристика. Както е видно в характеристиката, посочени са нормативните актове, но без да са изчерпателно изброени, тоест, не са представени изданията на нормативните актове, което при многобройните промени в нашето законодателство би могло да бъде проблем за функционирането на длъжността.

В длъжностната характеристика работодателят едностранно определя изискванията по отношение на професионалната квалификация; вида, естеството и съдържанието на трудовите задължения; връзките в трудовия процес; личните способности и умения и т.н.

В приложената характеристика са посочени изискванията по отношение на образованието, но не са посочени изискванията по отношение на трудвоия стаж.

Както е  видно липсват и две основни изисквания по отношение на настоящето развитие на здравната икономика – владеене на поне един чужд език и компютърна грамотност. Счита се, че това е основен проблем при наемането на служители, тъй като компютърът е неделима част от развитието на управленските технологии.

В законодателството няма ограничения за обема (като брой и вид) длъжностни задължения, които могат да се възложат с длъжностната характеристика. Както е видно, в настоящата характеристика са посочени основните задължения, които следва да изпълнява служителя, нает на позицията.

Работодателят има право и може да променя многократно длъжностната характеристика по различни съображения. Всяка следваща утвърдена от работодателя длъжностна характеристика се довежда до знанието на служителя и той дава съгласие да я изпълнява, като я подписва и отбелязва датата, на която се е запознал с нея. Ето защо, посочването на повече задължения в характеристиката е благоприятно за работодателя, от гледна точка на развитието на самото здравно заведение, но е необходимо да се изтъкнат и съответните компетенции за длъжността.

При разработването на длъжностните характеристики трябва да се  има предвид, че всяка длъжност се индивидуализира не със своето наименование, а с вида и естеството на включените в нея трудови задължения. Поради това, в настоящата длъжностна характеристика е необходимо да бъдат включени повече задължения, които обаче да се различават от задълженията, посочени за длъжности, в други отделения.

В този смисъл становището дали две длъжности са различни или сходни се прави след сравняване на обема и съдържанието на трудовите задължения и другите изисквания, включени в тяхната характеристика. Това, дали се създават идентични или различни длъжности, има голямо практическо значение при:

-          едностранно възлагане на служителя на работа от друго естество или характер - чл. 120 от Кодекса на труда;

-          реализиране на възможността и сключване на допълнително споразумение за вътрешно заместване или съвместителство - чл. 259 от Кодекса на труда;

-          упражняване правото на подбор при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и т.н.

Следователно, е необходимо:

-          да се уточнят изискванията по заеманата длъжност по отношение на стаж, възраст, норми.

-          да се  уточнят и разширят  задълженията на лицето, който то е длъжно да спазва;

-          да се уточнят медицинските   стандарти, които лицето трябва да спазва.

ДЛЪЖНОСТНА характеристика   на длъжността: медицинска сестра 

Клас по НКП: приложни специалисти 

Код по НКП: 3231

Длъжността медицинска сестра е в обхвата на отдел интензивно респираторно заведение
I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Характеристика на работата:
Медицинската сестра подпомага лекаря при оказването на медицинска помощ на пациентите.
2. Основни задължения:
- извършва манипулации, лечебни процедури и организира диагностични изследвания на пациенти, назначени от лекаря;
- подпомага дейността на лекаря в кабинета при осъществяването на консултативни прегледи на пациенти;
- асистира на лекаря при извършване на съответните видове манипулации;
- своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;
- поддържа контакт с пациентите и проявява отзивчивост към техните нужди;
- следи за реда на повикване на пациентите като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст;
- подпомага пациентите при тяхното ориентиране и придвижване между кабинетите в лечебното заведение;
- изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на кабинета;
- осъществява контрол върху работата на санитарите в кабинета;
- следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти;
- осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;
- изготвя информация за дейността на кабинета под контрола на лекаря;
- поддържа връзка с лабораториите в лечебното заведение.
3. Допълнителни задължения:
Задължения, възложени от старшата медицинска сестра или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
При изпълнение на задълженията си носи отговорност за:
1. качеството на обслужване на пациентите;
2. липси в инструменталното оборудване на кабинета;
3. разхищение на лекарствени средства, материали и консумативи;
4. спазване правилата за добра медицинска практика;
5. състоянието на медицинската апаратура в кабинета.

III. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Йерархически
В ежедневната работа е подчинена на старшата медицинска сестра на лечебното заведение.
2. Функционални
а) в ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с длъжностите:
- от отдела (управлението, звеното): лекар, старша медицинска сестра, санитар;
- от лечебното заведение: регистратор, администратор, счетоводител.
б) контактува с пациентите на лечебното заведение във връзка с изпълняваната работа при спазване на установените правила.
3. Отчетност
Работата се отчита пред старшата медицинска сестра и лекаря.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД
1. Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
Медицинската сестра е длъжна да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд.
При работа е длъжна да ползва лични предпазни средства - ръкавици при извършване на манипулации на пациенти.
2. Задължения във връзка със социално - битовото обслужване.
При работа е длъжна винаги да носи работно облекло (престилка) и отличителен знак.
(Транспортно обслужване) ...............................................

V. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА
1. Закона за здравето;
2. Закона за лечебните заведения;
3. Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите;
4. Закона за здравното осигуряване;
5. Кодекс на труда;
6. Правилник за дейността, устройството и вътрешния ред в лечебното заведение;
7. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
8. Други вътрешни актове на предприятието.

VI. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Зачита личното достойнство и правата на пациентите. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образователно - квалификационни изисквания за длъжността: специалист по здравни грижи.
2. Личностни качества: дискретност, умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени. 

WWW.POCHIVKA.ORG