Home Икономика ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СТРАТЕГИИ 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СТРАТЕГИИ 1 ПДФ Печат Е-мейл

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СТРАТЕГИИ

Да бъдеш най- бърз с най- голямия пазарен дял  - изисква съществени и продължителни усилия, за да се запази водеща позиция в съответната пазарна ниша.

Практически това означава:

Първо - да се инвестира повече средства от конкурентите за развитието на продукта или услугата и

Второ- непрекъснато да намалява цената на своето изделие или услуга.

Използвнето на тази стратегия е възможно само тогава , когато е съпроводено с дълбоки, коренни промени в живота на хората. Предприемачески стратегии са:

1.Съзидателна имитация - използва се успеха на другите, не се създава нов продукт или услуга, а се доусъвършенства вече съществуващ такъв. Може да бъде промяна в характеристиките на продукта, но може и да е решение от областта на маркетинга. Прилагането на тази стратегия в български условия, обаче е възпрепятствано от ниското технологично равнище, ниската квалификация и технологична дисциплина и пр. у нас.

2.Предприемаческо джудо - нарича се Предприемаческо джудо, защото атакува слабите места в организацията на водещите фирми.

Според Питър Дракър, организационните слабости са резултат от пет  лоши на­вика, а именно:

— синдромът не е наше откритие;

— криминизиране на пазара;

— недоразумения относно качеството;

— опит за извличане на печалба от установяване на прекалено високи цени;

— опит за максимизация.

Така описаните пет недостатъка водят до появата на три принципни възможности за прилагане на предп­риемаческото джудо.

1. Следете за неочакван успех или провал, на които лидерите не реагират правилно и предложете нов про­дукт или услуга, преди още тези лидери да са реагира­ли.

2. Наблюдавайте бързо нарастващия пазар, при кой­то лидерите искат да извлекат печалба от установяване на прекалено високи цени.

3.Определете си една част от пазара и предложете на него по-ниски цени.

4. Потърсете пазар, на който природата на продук­тите или услугите бързо се променя.

5.Идентифицирайте област, в която лидерите не задоволяват новото търсе­не и задоволете това търсене вместо тях.

3.Стратегия "закачи се за успелия отрасъл" - могат да бъдат разграничени две основни направления на реализация:

- закачи се за вътрешно присъщи  (технологично необходими) дейности, операции и продукти;

- закачи се за последващи външни за отрасъла дейности и продукти.

Създават се благоприятни, възможности за едно продължително съгласуване на интересите при наличието обаче  на другите необходимо присъщи на успеха атрибути - цена, време и качество. Броя на успелите отрасли обаче е малък.

4.Стратегия "закачи се за успелия продукт" за разлика от горната стратегия, тук броя на успелите продукти е голям и няма занчение дали продуктът е "държавен" или "частен". Обикновено е приложима при много по - тясно специализирани предприемачи, което само по себе си стеснява възможното й приложение,изисква много по- дълбоки професионални знания (за даденото производство), но често хората, които са вътре в съответното производство не могат да вникнат във възможностите , които самият продукт предлага, причината за това се крие в рутинността или незаинтересоваността на действията. Закачането за успелия продукт е възможно както за производствената технология, така и към външни съпътстващи дейности и операции. По- голям интерес представляват онези успели продукти, които могат да се реализират и на външния пазар. По този начин предприемачът ще има възможността да получава една значителна част от своя доход във валута и ще избегне ограниченията на мащабите на българския пазар.

5.Стратегия "закачи се за успелия човек" - отговаря на повишените възможности на успелите хора и техните завишени изисквания (по добро образование за децата, частна охрана и др.)Предприемачите трябва да следят постоянно променящите се потребности на успелите хора, новостите предлагани за същата категория хора в развитите пазарни страни и да реагират своевременно. В същото време стратегията на предприемача може да играе ролята и на проектор на потребността.

6.Стратегия "закачи се за необходимия продукт, услуга, дейност"- предприемачът разчита не на крайния успех на продукта, а на това че въпреки свиващото се потребителско търсене, този продукт не може да не се произвежда - той е жизнено необходим. Продукта може да е както краен, така и междинен (необходим при междинното производство).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG