Home Икономика Информационно осигуряване на предприемаческата дейност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Информационно осигуряване на предприемаческата дейност ПДФ Печат Е-мейл

Информационно осигуря­ване на предприемаческата дейност.

А/ Значение

В съвременните условия на бързи промени в пазарната обстановка съществуването и развитието на предприемаческия бизнес са немислими без неговата многостранна информационна обезпеченост. Информацията е важна основа за повишаване качеството и ефективността на неговото управление.Самият управленски процес не може да се осъществи без наличието на единство между целта на управлението, информацията за околната среда и състоянието на обекта на управление, правилата за реда и начина на прилагане на управленските операции. Информацията пронизва целия процес на управлението и е абсолютно необходима за реализирането на основните му функции -планиране, организация и ръководство на изпълнението на плана, контрол.

В условията на пазарна икономика информацията като фактор на ефективното управ­ление на бизнеса заема водеща позиция. Тя все повече се превръща в един от най-важните и полезни негови ресурси. Нейното натрупване, систематизиране, обработка и анализ се определят като "едни от най-динамичните и ценни ресурси за развитието на икономиките на национално и фирмено равнище". Чрез въвеждането на действена информационна система и прилагането на съвременните средства за информация и комуникации предприемачите могат да получават изпреварваща информация. Поставянето на информационната дейност на научни основи предоставя възможност да прогнозират и планират своята дейност с отчитане вътрешно-фирмените фактори и тези на заобикалящата среда, да определят своите управленски стратегии и с това да способстват за повишаване ефективността на управленския процес.

Б/ Видове информация и източници за нейното набиране

За осъществяване на ефективно управление на бизнеса и за укрепване и повишаване на неговите конкурентни позиции е необходима разнообразна информация - за пазарите (вътрешни и външни), клиентите, доставчиците, евентуалните партньори за осъществяване на предприемачески обединения, банковото кредитиране, новите технологии, данъчна, счетоводна, правна и трудово-правна информация, за митническите тарифи и вносно-износните условия, сертификатите за качество и др. Ниската информационна обезпеченост се отразява върху качеството на управлението на бизнеса.

В процеса на управлението на информационната дейност е необходимо да се постигне яснота за вида и източниците на набираната информация и за нейното конкретно приложение. Това означава предварително да са набелязани основните направ­ления, по които постоянно или периодично да се събира информация. Така може да се осигури нейната систематичност и диференцираност. Заедно с това в случай на необходимост да се реагира и съобразно ситуа­цията.

В зависимост от вида конкретните потребности информацията, необходима за правилното управление на предприятието може да се групира в две основни направления - вътрешна и външна. Отношенията между елементите в стопанската система се отразяват върху нейното вътрешно състояние, проявяващо се главно в изпълнението на производствената програма, производителността на труда, рентабилността, степента на използването на заетия персонал, качеството на продукцията и т.н. В този смисъл важно значение има набирането на информация, разкриваща вътрешнофирмената дейност по определени показатели - производителност на труда, себестойност, рентабилност, ефективност и др. Вътрешните източници, от които се черпят сведения за изпълнението на тези показатели   са   главно счетоводните, плановите и нормативните документи и оперативната отчетност. За изучаване влиянието на факторите на външната среда като източници могат да бъдат използвани периодичните издания, правителствените публикации, аналитични доклади, статистическите данни и изследвания на Националния статистически институт и много други.

В/ Обработване и анализиране на информацията. Методи за анализ.

Съществено значение има въпросът за съхранението, обработването и анализирането на получената информация, тъй като той е свързан с нейното конкретно използване. Тя трябва да бъде систематизирана и обработена в кратки срокове, за да бъде наистина полезна. Всяко забавяне обезценява нейната стойност за предприемача. Затова програмно-техническото осигуряване на информационния процес е от изключителна важност.

Изборът на методите и средствата за обработка на информацията зависи от нейния обем и характер. За анализирането й е необходимо да се прилагат най-подходящите за дадената цел научни методи - статистически, икономико-математически или експертни. Изборът на метод зависи от характера на информацията, целта на предприемаческия анализ и желаните бързина и точност. Статистическите методи дават възможност да се установят тенденции и разкрият връзките и зависимостите между явленията. Чрез прилагането на икономико-математическите методи при анализа на информацията могат да се построяват модели на бъдещото развитие на фирмата и да се избира оптималния вариант. Те са особено полезни поради това, че улесняват прогнозния и плановия процеси.

Г/Информационна система - изисквания

За повишаване качеството на информационната дейност е необходимо предприемачите да изграждат информационна система. Тя свързва в едно цяло потребителите на информация, методите и средствата за нейното набиране, обработка и анализ, източниците и каналите на осигуряването й. Тази система се явява предпоставка за поставянето на информационния процес на научни основи и съответно за вземане на научно обосновани управленски решения за развитието на бизнеса. Информационната система е особено необходима за предприемаческия иновативен бизнес, тъй като той най-често се нуждае от много-аспектна и специализирана информация.Наличието й изисква информацията да се събира методично, логично и системно, да се класифицира и анализира с помощта на научните методи. За повишаване на нейната ефективност тя трябва да бъде във връзка и да черпи информация от другите информационни системи - на министерства и ведомства, на НСИ, на браншовите организации и асоциации, на бизнес центровете и бизнес инкубаторите. В съвременните условия наред с традиционните методи за набиране на информация, важно място заема Интернет мрежата.

При изграждането на информационната система на предприемаческия бизнес може да се поставят някои изисквания. Чрез нея трябва да се осигури актуалност, точност, оперативност, комплексност и аналитичност на информацията. Събирането и използването й да се осъществява съобразно специфичните потребности на стопанската дейност, така че да осигурява решаването на конкретни проблеми. Системата да бъде достатъчно гъвкава, за да предоставя възможности за разширяване на нейния обхват, за развитието и усъвършенстването й. Към нея в зависимост от потребностите могат да се изграждат проблемно ориентирани подсистеми. За бързото обработване на информацията да бъде технически и програмно осигурена. Осигуряването на нейната висока ефективност изисква потребителят на информацията да познава и да умее да ползва информационните ресурси на различните органи, организации, институции. Правилното ръководство и непрекъснатият контрол на информационната дейност също оказват влияние върху нейното    качество    и    издигат ролята и значението й в управленския процес.

Д/ Информационна култура

За правилното ползване на информацията е необходимо да се изграждат информационна култура и умения - относно боравенето с източниците на информация; умение да се ползва информацията, предоставяна от електронните средства за информация и комуникации; точното определяне на необходимата информация и източниците и каналите, по които тя ще се събира; умение да се отсява

ненужната, за да не се претоварва работещият с нея; осигуряване на нейното съхраняване за по-дълъг период, за да служи като база за сравнимост; умения за нейните систематизиране, диференциране и обработка, така че да се използва в най-точния й вид за съответните конкретни анализи и решения.

16. Принципи на новаторството и условия за осъществяването му

Предприемачът като новатор трябва да се основава на няколко основни принципни по­ложения, сведени от П. Дракър в две групи - първата очертава какво трябва да се прави, за да се постигне успех в бизнеса, а втората - какво не трябва да се прави.

Първа група - какво трябва да се направи?

1.     Целенасоченото    и    систематично новаторство започва с анализ  на  благоприятните  възможности и търсене на източниците на нововъведения. Тези източници трябва систематично да   се   изучават   и   анализират. Добрият  предприемач  проявява постоянство и системност в про­цеса на търсенето и изучаването.

Новаторството според Дракър е концептуално и перцептуално. (перцепция - от лат. Percepcio — възприемам; означава сетивно възприятие, отражение на нещата в съзнанието чрез сетивните органи. Концептуалното възприемане е от гледна точка на придобитите общи понятия, като особена форма на познание на действителността). От тук този принцип означава предприемачът-новатор да излезе навън от своя офис, да наблюдава, да пита и да слуша. Тези новатори използват методите на анализа, чрез които определят вида на нововъведението, породено от дадената благоприятна възможност. Чрез наблюдението на клиентите те оценяват техните очаквания, ценностна ориентация и потребности. Важно значение има определянето на подхода към нововъведението, така, че то наистина да съответства на очакванията или обичаите на потенциалните потребители. Изборът на подхода влияе върху вида на нововъведението. То следва да притежава необходимата полезна стойност и да очертава благоприятна възможност за потребителите. Необходимо е предприемачът да осигури съответствие на вида на нововъведението и неговата форма.

2. Новаторството трябва да бъде просто и фокусирано към само един обект на предприемаческата дейност. То следва да бъде насочено към специфично и ясно приложение, задоволяване на специфична потребност и получаване на специфичен краен резултат.

3. Ефективните нововъведения не са грандиозни.  Те  започват  от малкото. Чрез тях се постига удовлетворяване   на   специфичните потребности. Малкото нововъведение може да доведе до полезни технически и технологични решения.    То    изисква    неголеми финансови средства и ангажира малък   брой   хора   в   неговото осъществяване. Негов недостатък е, че то има   има малък пазар. Но този   недостатък   може   да   се превърне   в   полезен   за   предприемача, тъй като изпробвайки на него своя нов продукт, той по-лесно   може   да   внесе   необходимите подобрения в него.

4.   Успешното  нововъведение  е насочено  към  лидерство.  Не  е задължително крайният резултат да   бъде   насочен   към   изграж­дането на голяма компания, но е задължително то да бъде свър­зано със завоюването на лидерски позиции. В противен случай то   няма   да   се   утвърди.   Чрез съответната новост на основата на   прилагането   на   определена стратегия предприемачът трябва да постигне лидерски позиции в рамките на конкретното обкръ­жение.   Ако   те   не   бъдат  реа­лизирани, благоприятните възмо­жности остават за конкурентите. Втора група — какво не трябва да се прави?

1. Предприемачите-новатори не трябва да се правят на умници. Нововъведенията се правят от обикновени хора. Според Дракър, всичко, което е прекалено умно в процеса на проектирането или в процеса на изпълнението почти сигурно ще претърпи провал. Поради това предприемаческата новаторска дейност трябва да разчита на простота.

2.  Новаторът да не се опитва да прави много неща наведнъж и да се разпокъсва между много идеи. Той трябва да бъде фокусиран към една идея. Нововъведението да не се откъсва от същността, защото това води до "размиване", т.е.,  до откъсване от главното. Същността не е в технологията или знанието, а в пазара. Пазарът осигурява  съгласуваност.  Ново­въведението е насочено към него. Необходимо е да има вътрешна съгласуваност   при    осъществя­ването   на   новаторските   начи­нания.

3. Да не се правят нововъведения за бъдещето, тъй като то не винаги е предвидимо,  а за настоя­щето. Съответната новост може да има въздействие дълъг период от време и да достигне пълната си зрялост и след много години. Трябва най-напред да се натрупа необходимото      знание.      Има отрасли,    в    които    в    продължителен период от време (много години) се правят изследвания и едва    след    много     проби    и изпитания те се прилагат в прак­тиката.

Условията за развитие на нова­торството са определени от Дракър по следния начин: 1. Новаторството е работа. То изисква знание. Често се нуждае от голяма изобретателност. Ако

липсва системната целенасочена работа, талантът и изобре­тателността не са от полза.

2.    За   да   успеят,    новаторите трябва   да  разчитат   на   своите сили.   Преуспяващите   новатори анализират широк кръг от благоприятни      възможности.      На основата на анализа те определят подходящата   за   дадена   фирма благоприятна   възможност.   При новаторството   е   важно   да   се разчита   на   силните   страни   на фирмената дейност и да се въвеждат   нови   продукти,    съот­ветстващи на тази дейност.

3.  Новаторството означава получаване на положителен ефект за икономиката и обществото, про­мяна в  поведението  на хората като цяло, промяна в начина, по който хората работят и произвеждат.  Затова новаторството е фокусирано към пазара.

4.   Удачните  новатори   са  консервативни. Те преценяват, определят и ограничават риска, систематично   анализират  източниците    на    благоприятните    възможности     за     нововъведения, определят подходящата от тях и я използват   за   своите   икономически цели.

 

WWW.POCHIVKA.ORG