Home Икономика ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПЛАН

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПЛАН ПДФ Печат Е-мейл

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПЛАН

Предприемаческият план независимо от това дали е ориентиран към малкия семеен (домашен) бизнес, към малката конструкторска фирма, към малка производствена фирма, към малка обслужваща фирма или към големи фирми има редица общи черти и структурни елементи.

Те могат да бъдат представени по следния начин:

1. Уводна част, която съдържа:

Þ                         титулна страница;

Þ                         резюме на предприемаческия план;

Þ                         съдържание на предприемаческия план.

2. Дейност па фирмата и нейния продукт:

 • описание на фирмата или на отрасъла;
 • продукт;
 • пазар;
 • конкуренти;
 • клиенти (потребители);
 • маркетинг.

3.Управление и организация на дейността;

v                                          производството;

v                                          управлението;

v                                          развитие.

4. Финансов план:

à                                                                     предфинансови условия;

à                                                                     финансов план;

à                                                                     детайлизиран финансов план;

à                                                                     погасителен план.

5.  Приложения

Предприемаческото управление на новата дейност е логически обвързано със самото развитие на дейността на предприятието. В теорията за управление на малкия бизнес този проблем е означен като жизнен цикъл па малкия бизнес .

Фазите на жизнения цикъл на новата дейност на предприятието са:

- старт;

- оцеляване;

- развитие;

- устойчиво развитие;

- спад;

- закриване.

Практическото приложение на модела на жизнения цикъл на малката фирма, като инструмент за управлението на предприемаческата дейност се модифицира или пречупва от въздействието на няколко фактора:

•определянето на водещия приоритет за предприемача в съответната фаза от развитието на новата дейност;

• целите на предприемача;

• наличността и достатъчността на ресурсите.

Промените в предприемаческото управление се осъществяват под въздействието на два основни фактора - вътрешен и външен.

Вътрешният фактор се основава върху обстоятелството, че предприемаческото управление (съвкупността от използвани методи и инструменти за въздействие) на новата дейност расте заедно е развитието на самата фирма (дейност). Ключовите дейности (сфери) във фирмата, в които се осъществяват промени и подлежат на развитие, са:

 • структура и организация на фирмата;
 • "пазарни" проблеми ;
 • финансови проблеми;
 • парични фондове;
 • производство;
 • персонал;
 • технически средства за управление;
 • организация на труда и заплащане.

Всеки един от посочените дейности в различните етапи от жизнения цикъл на фирмата (дейността) има различни параметри, които като цяло определят и характера на предприемаческото управление.

Външният фактор е резултат от агресивността на съвкупното въздействие (натиска) на самата външна среда. Водещите фактори тук са:

 • натискът, осъществяван от конкурентите;
 • подражанието;
 • въздействието на общите икономически условия и др.

Практиката на управление на новия бизнес показва наличието на някои типични грешки, регистрирани при управлението на новата дейност, които могат да бъдат систематизирани като:

 • лошо управление на ресурсите;
 • лош маркетинг;
 • слаб (неконкурентен) продукт;
 • изчерпване на пазарната ниша;
 • остаряване на продукта;
 • липса на достатъчно оборотни средства.

Друга група причини е свързана с промяна в намеренията (целите) на предприемача. Те могат да бъдат:

 • реорганизация на дейността и произтичащата от това необходимост за промяна на юридическата форма на организация на бизнеса;
 • ликвидация на дейността поради промяна на предмета на дейност;
 • преобразуване от публична (акционерна) в семейна (еднолична) фирма;
 • преобразуване от еднолична в акционерна фирма;
 • вливане в друга компания (фирма);
 • умишлен фалит.

Независимо от конкретната причина за закриването на дейността във всички случаи предприемачът трябва да предприеме следните стъпки:

• да възложи управлението на закриването на специализирано лице;

• да извърши оценка на активите (материални и нематериални) на фирмата;

•  да възложи на специализирано лице проучване за последствията (финансови, материални, юридически и пр.) от закриването на извършваната дейност.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG