Home Икономика Бизнес план .Същност и значение

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Бизнес план .Същност и значение ПДФ Печат Е-мейл

Бизнес план .Същност и значение

Бизнес плане се разработва по повод на идея ,за бъдещо развитие в контекста на предприемачеството  и МСП ,основните проблеми са свързени с  оцеляване и развитие ,целта на всяко управлиние е понижавене на риска  и разширяване на дейността ,в условията на пазара с това предизвикателство успешно се справят ,само онези предприятия ,които най-добре се приспособяват ,към променливите влияния на околната среда ,част от усилията винаги са свързени с разработване на ефективин бизнес план .Разработването на бизнес плана е начин а анализ  и на оценка на резултатите от цялоствана дейност и на възможните идеи за нов бизнес ,чрез успешната реализация на идеи предприемачите имат възможност да развеват бизнеса ,генерирането на идеи за развитие е труден и отговорен процис ,някои успешни идеи възнекват спонтанно и случайно на парктика сочи ,че повечето са плод на дългогодишен труд и умения Съществуват разични методи за генериране на идеи по –популярни са :

-използване на умения ,много идеи възникват в следствие на знание  и умения ,придобиват се в училеще ,на работнотомясто свързани с начин на живот ,интереси ,упражняване на хоби и др.

-използване на информация от медии ,книги ,филми ,интернит

-решаване на проблеми е силен стимул ,при генериране на идеи ,разработването на варианти ,за излизане от дадена ситуация ,могат да бъдат бизнес идеи

-посрещане на нуждите ,задоволяване на определени потребностти ,стои в основата на решенията на всеки индивид ,а възможните начини за задоволяване на потребностите,могат да бъдат ибизнес идеи .

В практиката мн.често се наблюдава ,ситуацията добри идеи да нямат приложение и развитие. Основна причина за това е неспособността на собственика да представи идеята си по общо приетият начин ,пред потнциалните инвеститори ,логично се развива и въпроса ,кака човек може да разбере дали идеята му е печаливша ,още преди да започне да я реализира ,или кака да развие една от няколко идеи за бизнес развитие отговорите на този въпрос се откриват в бизнес плана ,основната му роля е да представи идеята в контекста на съществуваща реалност ,на конкретния пример .,и то не само към момента  а и като тенденция за едно бъдещо развитие ,бизнес плана дава възможност ,избора на идея или вземането на решение за бизнес начинания да се оцени и сравни изборът на оптимални варианти ,най-малко снижава риска ,при неговото практическо реализиране ,бизнес плана е мн.важен документ в очете на потенциалните инвеститори ,необходимо е на фермата ,тей като я прави по-атрактивна за капитал от различни източници ,но бизнес плана е повече от документ за превличане на средства ,при разработването му задължителна се отчитат няколко гледни точки ,бизнес плана като вътрешно фирмен документ за управление .Собствениците на МСП поради трудният достъп до информация  и многото си ангажименти ,намат реална база за сръвнение и оценка на дейността ,бизнес плана може да се използва като коректив на управлинието особенно в началната фаза от развитието на дейността .Бизнес плана служи за ориентир  на собственика ,като в същото време му дава надежна основа за промени в процеса на работа ,когато това е необходимо .

Др.гледна точка Бизнес плана като средство за планиране .Чрез бизнес плана се подреждат всички предстоящи цели и задачи както и средства необходими за тяхното достигане .В процеса на разработване на планове има своите особенности ,като най-важната от тях е планирането е субективен процес .Плановете винаги са свързани с този ,които ги е разработил за да се избегнат някои негативни последици от тази особенност при разработване на бизнес плана Vзадължително трябва да участват и собственика и външни консултанти ,това гарантира по-голям реализъм при нализа и оценката на идеята а това води до понижаване на риска при практическа реализация .

Сл.гледна оча е „бизнес плана като средство за превличане на инвеститори .Инвеститорите разчитат да получат информация зацелите и намеренията на собственика и на възможностите на предприятието от бизнес плана ,те нямат нито време нито желание да ходят ,във фермата да търсят да търсят и да разглеждат документи за да получат интересуващата ги информация ,те разчитат на бизнес плана .

В заключение Бизнес плана насочва вниманието ,към основните насоки на фирмената дейност и подпомага както персонала така и външни организации и лица при започване на намеренията и целите на управлението .

Основният елемент на бизнес плана в зависимост от целите ,в които ще се използва бизнес планът ,може да има различен обем  и съдържание ,няма единна схема по която да се разработват всички бизнес планове ,съдържанието на бизнес плана зависи и от особенностите на конкретния бизнес и от изискванията на институцията към която е насочена въпреки това във всеки един безнис план трябва да намерят отражение някои основни насоки ,структура на един бизнес план ,трябва да съдържа като минимум следните еблементи :

-резюме

-цели на проекта

-план за технологическо развитие

-план за пазарно развитие

-производствена порграма

-финансов план

-съществуваща докометация

Резюмето включва –включва обща информация за фирмата и проекта ,накратко се представя историята на предприятието ,описва се дейността ,собствеността ,управлението ,целите и основните параметри на инвестиционния проект .Кратко представяне !

Целите на проекта –следва да се разделят на три основни групи :

-дългосрочни (времеви хоризонт 5 и повече години ;дългосрочните цели кореспондират съдс стрътегиите и  с мисия на фирмата )

-средносрочни цели (те конкретизират дългосрочните и представляват задачите ,чието изпълнение ще насочи фирмата към стратегическите и цели .Времевия хоризонт е 1до 3 год.)

-краткосрочните цели (преставляват непосредствени задачи свързани с проекта ,разпределение във времето  и по изпълнители с представен крайни срокове 1до 1.5 гд ).определянето на краткосрочните цели е  важен етап в процеса на разработване на плана ,практиката сочи ,че именно при изпълнението на краткосрочните цели значителна част от МСП излизат от бизнеса още през 1 –вата година .

Следващият елемент е план за технологическо развитие в него се акцентир ана три основни момента –избор на технологично оборудване ,описание на технологията на производство и третият важен момент е разработване на организационно управлиниенска стуктура на предприятието .

Важен момент е придобиването на технологичното оборудване ,не се придобива всеки месец то е константна величина най-малко в краткосрочени и средносрочен аспект.От др. страна технологичното оборудване трябва да отговоря на ,на редица изисквания ,а в същото време то носи  със себе си и редица ограничения ,описанието на технологията позволява да се представят особенностите на производството и да се очертаят изискванията по отношение на персонала ,като квалификация стажи и други .

Следващият елемент от плана е план за пазарно развитие –разработването му има две основни цели ,първата е възможност на решения ,относно отделни продукти или услуги и техните пазари , и втората основна цел е определяне на значителни конкурентни предимства на конкурентно предприятие .

Маркетинговия план е най-важната част от от структурата на бизнес плана тей като в него се акцентира и очертава конкретния пазар на фирмата ,това напрактика позволява пресмятане на очакван резултат ,което е  основна цел на бизнес плана .

Следващият елемент производствена програма или план на продажбите ,има за цел да представи разпределение във времето на предвидените количества продукция ,за производство и реализация .Произвадствената програма винаги е между маркетинговият плен и  финансовия план тя е свързващо звено .Призводствената програмае представя в табличен вид .,като времевия хоризонт ,които обхваща трябва да съответства на на времевият хоризонт на бизнес плана .Като се допуска първата година разчета да е по –месеци .Втората по тримесечия . Трета по шектмесечия,четвъртата по годишен фенансов отчет .

Следващият елемент набизнес плана съдържа  информация за динамиката на основните парични потоци приходи и разходи във финансовият план ,основно място заема и оценката на проекта .За оценка се използват няколко показатели :

-правна докоментация (съдържа решения за регистрация ,док.за собственост,док със съгласуваност на проекта с различни институции,договори с доставчици ,дистрибутори ,права,лицензи)

-втората гр.док. е свързана с хим.състав ,схеми ,чертежи

-дкументи за пазара (стат.изследвания и извадки ,побликации в официални издания ,като списания ,браншови доклади ,изследвания на министерства на банки  и на големи фирми )

-вътрешнофирмени документи (счет.баланси ,биографии и др)

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG