Home Икономика Предприемачество и конкуренция

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Предприемачество и конкуренция ПДФ Печат Е-мейл

І Въведение:

Преходът към пазарна икономика и свързаните с него радикални изменения на стопанските отношения неизбежно поставят фирмите пред необходимостта да работят поновому,като се съобразяват със законите и изискванията на пазара.Налага им се да усвоят новия за тях тип икономическо поведение,да приспособят всички страни на своята иновационна,производствена и пласментна дейност към променящата се пазарна ситуация и изискванията на потребителите,като при това се състезават с конкурентите си.

При предвиждането на извършващите се дълбоки социално-икономически,политически и други промени на средата е жизнено важно да се отчитат измененията в конкурентното положение,появата на нови конкуренти,изменението на характера на конкуренцията.Конкуренцията е съперничество между хора и фирми в постигането на дадена цел.Целта на конкурентите на пазара е купувачът да купи техният продукт(стока).В конкурентната среда не бива да се разчита на успех,ако не се познават потенциалът на конкурентите и характерните за тях начини на регулиране на измененията в пазарната ситуация.

При извършващите се изменения не може да не се обърне внимание и на предприемачеството.В етимологичен план думата предприемач произтича от френското “entrepreneur”  и в буквален превод означава посредник между две страни.С това си значение то се пренася през вековете, като съдържателната му страна разкрива една от най-присъщите му характеристики, а именно - получаването на значителна част от печалбата от посредника при изпълнението на задачата му по продажбата на определената стока. Тя се е заплащала като компенсация от страна на собственика на стоката заради поетия от страна на посредника риск.

Целта на този реферат е да се покаже на преден план развитието на конкуренцията и  предприемаческия ресурс,а темата е съобразена с проблеми,които вълнуват всеки начинаещ икономист.

ІІОсновна част:

1.Същност на конкуренцията

Конкуренцията е взаимодействие между купувачите и продавачите на пазара,където всеки участник се стреми да реализира своите интереси.Тя произтича от това,че към една цел се стремят двама или повече учасници и поражда предприемчивост, рационалност, изобретателност в действията на стопанските субекти.Продавачите се стремят да подобрят предлагането – повишаване на качеството на продуктите, намаляване на цените, производството на съвършено нови продукти и т.н.Конкуренцията е действителна, ако продавачите открият по – благоприятни възможности за предлагане. Често, обаче, стремежа да се спечелят потребителите е толкова голям, че се използват неикономически средства, което се третира като нарушение на лоялната конкуренция.

1.1.Конкурентната борба се поражда по отношение на качеството, асортиментът, дизайнът, цената на стоката.Ето защо се налагат тези про-изводители, които предлагат висококачествени стоки, за производството на които са направени минимални разходи, резултат на високо техноло-гично равнище и висока производителност на труда.

Фирменото производство в Япония е заставено да провежда активна конкурентна борба за постоянно разширяване на продажбите и да осигурява необходимите приходи в режим на висока динамика на производството,тъй като Япония е една от страните,които най-често са обект на обвинения за осъществяване на дъмпинг(Това е специфична форма на международна ценова дискриминация,когато определена стока се предлага на чуждестрнни купувачи по цена,която е по-ниска от тази на международния пазар)

Измененията в средата и появата на нови конкуренти имат за резултат рязко засилване на конкурентната борба,което поражда необходимостта от по-систематичен и задълбочен анализ на съществуващите конкурентни сили.

2.Конкурентни ситуации:

Интензивността и формите на конкурентна борба межди преките съперници на продуктовия пазар варират според естеството на наблюдаваната конкурентна ситуация.Конкурентната ситуация описва степента на взаимозависимост между конкурентите.Нейни основни характеристики са:броят продавачи,контролът върху цените,продуктът,бариерите за влизане в бизнеса.

Конкуренция-

Основни             вид

характеристики

Съвършенаг

конкурен-

ция

Монополиг-

стична кон-

куренция

Олигополи-

стична кон-

куренция

Монопол

1.Брой напроизводи-  телите и естество на продукцията

много продава-чи на еднород-

ни продукти

много продава-

чи на диферен-цирани прод.

няколко про-

давачи на едн.

или дифер.прод

един продавач

на продукт без

заместител

2.Условия за

влизане в пазара

свободно

влизане

 

на теория –

свободно

влизане

ограничен

достъп

няма

достъп

3.Контрол върху

цената

 

няма

 

 

частичен

ограничен

пълен

4.Методи на

конкурентна борба

 

ценова

конкуренция

неценова

конкуренция

(реклама и др.)

ценова за едно-

родн. прод., не-

ценова за диф.

само инфор-

мация за

потребителите

5.Примери

пазари за сел-

скостопански

стоки

козметика,

облекла,

обувки и др.

метали,

автомобили,

цигари и др.

електро- и

водоснабдяване

БТК и др.

табл. 1

3.Конкурентоспособност:

Анализът на конкурентите включва оценка на конкурентоспособността на бизнеса(продуктът),силните и слабите страни на фирмата и силните и слабите страни на конкурентите.

Конкурентоспособността на продукта може да се определи само чрез сравнение със стоките на конкурентите.За да оцени сравнителните си предимства в борбата за даден пазар,фирмата трябва да си изясни:защо се купуват изделията на конкурентите,а не нейните;на какви особености на изделията потребителите обръщат повече внимание;какви тенденции се очертават на пазара по такива фактори на конкурентоспособността,като асортимент и цена на продукцията,форми на лансиране,системи на разпределение,насоки на изследванията и разработките,видове следпродажбено обслужване на клиентите,начини на подготовка на търговския персонал и др.

3.1.Конкурентоспособност на предприятията

Количествено измерване на конкурентоспособността

Показатели за конкурентоспособност

Рентабилност на предприятията - характеризирана с показателите Норма на печалбата и Норма на възвръщаемост от дълготрайни материални активи.

Ефективност на предприятията - характеризирана с показателите Разходи за персонал на 1 нает, Работна заплата на 1 нает, Оборот на 1 зает, Печалба на 1 зает, Обращаемост на ДМА, Обновяване на ДМА.

Показателят Обращаемост на краткотрайните материални активи, както и показателите за ефективност, изчислявани на основата на данни за краткотрайни активи, са изчислени само за предприятията, които съставят счетоводен баланс, тъй като само те водят счетоводни записи за краткотрайните си активи.

Определянето на показателите за ликвидността и задлъжнялостта на предприятията е възможно също само за предприятията, съставящи счетоводен баланс.

При сравнителната интерпретация на показателите по-висока конкурентоспособност е налице при по-високи стойности на Норма на печалба, Норма на възвръщаемост от ДМА, Оборот на 1 зает, Печалба на 1 зает, Обращаемост на ДМА и при по-ниски стойности на Разходи за персонал на 1 нает, Работна заплата на 1 нает, Обновяване на ДМА.

Показатели за конкурентоспособност на частните предприятия, съставящи баланс, 2003 година

 

Микро

Малки

Средни

Общо

МСП

Големи

ОБЩО

Норма на печалба,  %

3.4

5.2

5.7

4.8

10.5

6.2

Норма на възвръщаемост от ДМА,  %

18.9

21.7

18.8

19.8

19.1

19.5

Разходи за персонал на 1 нает, хил. лв.

3.0

3.2

3.9

3.5

5.7

4.1

Работна заплата на 1 нает, хил. лв.

2.3

2.4

2.9

2.6

4.1

3.0

Оборот на 1 зает, хил. лв.

91.2

57.9

49.0

61.7

59.3

61.1

Печалба на 1 зает, хил. лв.

3.1

3.0

2.8

2.9

6.2

3.8

Обращаемост на ДМА, коефициент

5.6

4.2

3.3

4.2

1.8

3.1

Обращаемост на КМА, коефициент

6.0

6.7

6.8

6.5

6.5

6.5

Обновяване на ДМА, коефициент

2.4

3.0

4.6

3.3

5.0

3.9

Продължителност на оборота на КА, брой дни

135

98

106

113

97

109

Обращаемост на КА, коефициент

1.9

2.6

2.4

2.3

2.6

2.3

Натоварване на КА, коефициент

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Текущ коефициент на ликвидност

1.0

1.0

1.0

1.0

0.9

1.0

Коефициент на ликвидност

0.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.1

Коефициент на дълга

0.8

0.8

0.7

0.8

0.7

0.8

Източник: НСИ

Показатели за конкурентоспособност на частните предприятия общо, 2001-2003 година

 

Микро

Малки

Средни

Общо

МСП

Големи

ОБЩО

Норма на печалба,  %

 

 

 

2001

4.6

4.3

6.7

5.0

8.3

6.0

2002

4.4

4.6

5.2

4.7

8.4

5.6

2003

4.3

5.2

5.7

5.0

10.5

6.4

Норма на възвръщаемост от ДМА,  %

 

 

2001

32.1

22.2

19.8

23.8

20.2

22.2

2002

30.3

20.6

19.3

22.5

15.8

19.6

2003

24.9

21.6

18.8

21.3

19.1

20.4

Разходи за персонал на 1 нает, хил. лв.

 

 

 

2001

2.3

2.8

3.6

3.0

5.1

3.6

2002

2.2

2.8

3.7

3.0

5.3

3.6

2003

2.4

3.1

3.9

3.2

5.7

3.8

Работна заплата на 1 нает, хил. лв.

 

 

 

2003

1.784

2.334

2.879

2.377

4.110

2.803

Оборот на 1 зает, хил. лв.

 

 

 

 

2001

39

56

36

43

51

45

2002

45

57

51

50

49

50

2003

42

54

49

48

59

50

Печалба на 1 зает, хил. лв.

 

 

 

2001

1.8

2.4

2.4

2.2

4.2

2.7

2002

2.0

2.6

2.6

2.4

4.2

2.8

2003

1.8

2.8

2.8

2.4

6.2

3.2

Обращаемост на ДМА, коефициент

 

 

 

 

2001

6.9

5.2

3.0

4.7

2.4

3.7

2002

6.8

4.5

3.7

4.8

1.9

3.5

2003

5.8

4.2

3.3

4.2

1.8

3.2

Обновяване на ДМА, коефициент

 

 

 

2001

2.9

3.1

3.5

3.2

4.5

3.7

2002

2.7

2.8

4.0

3.2

4.5

3.6

2003

2.5

3.0

4.6

3.3

5.0

3.9

Източник: НСИ

Изводи за конкурентоспособността:

Общ извод както за размерните групи на всички частни предприятия, така и за размерните групи на частните предприятия на баланс е, че нормата на печалба на МСП е два пъти по-ниска от тази на големите предприятия. Различията между нормата на печалба на трите съставни подгрупи микро-, малки и средни предприятия са по-малки, отколкото разликата между МСП общо и големите. По-малките предприятия имат по-ниска норма на печалба. Освен по норма на печалба, големите предприятия са по-конкурентоспособни от МСП и по отношение Оборот на 1 зает и Печалба на 1 зает. Средните предприятия са по-конкурентоспособни от другите две съставни подгрупи предприятия само по Норма на печалба.

По Печалба на 1 зает средните и малките предприятия са еднакво конкурентоспособни и са по-конкурентоспособни от микропредприятията.

По Оборот на 1 зает малките предприятия са с най-добри позиции пред микро- и средните предприятия и са доста близо до големите предприятия. Микропредприятията са най-конкурентоспособни сред всички размерни групи по показателите Норма на възвръщаемост от ДМА, Разходи на персонал на 1 нает, Работна заплата на 1 нает, Обращаемост на ДМА и Обновяване на ДМА.

Дирекция

Политика по отношение на предприятията"

Агенция „Икономика"

3.2.Конкурентоспособност в туризма

В икономическата литература понятието конкурентоспособност се характеризира със сложен, нееднозначен, а в някои случаи и неясен

смисъл, което е повод за множество дебати и непоследователност в систематизирането и извеждането на единна теория. Същото се отнася и за туризма, който в голяма степен се подчинява на общите икономически закони.Аспекти от теорията за конкурентоспособността в икономиката се използват като изходна база за разрешаване на проблемите на конкурентоспособността в този отрасъл. Възприемат се теоретичните постановки на автори като Портър, Кругман, Пейс и Стефан, Мозли и Шмид, Гориня и Ота,които изследват конкурентоспособността от фирменото(базисно) ниво към равнищата на отделните отрасли и националната икономика. От гледна точка на тази концепция изследванията на конкурентоспособността в туризма бихме могли да изведем в две взаимно свързани направления:

* Туристически отрасъл (форма на функционална връзка).

* Туристическа дестинация (форма на териториално обвързване).Степента на конкуренция между туристическите фирми се развива в границите на специфични пазарни структури, които са предпоставка за конкурентоспособността в туризма като цяло. Тези пазарни структури се открояват между двата основни вида участници в предлагането: туроператорите и първичните производители (хотелиери, транспортьо-

ри и др.).

5. Предприемачеството:

В обществото ние разглеждаме само окончателния резултат:славата на филмовата звезда,милионера,аплодирания от публиката артист.Това ни изглежда като „бърз успех”.Ние не виждаме годините  на себеотдаване и търпеливо постоянство,които са част от този процес.Дъстин Хофман се шегува,че са му трябвали десет години,за да постигнне „бърз успех”.А Рей Крос,основателят на „МакДоналдс”,пише в своята автобиография: „Добре,това беше „бърз успех”,стига да могат да се нарекат „бързи” тридесет години.”

5.1. Предприемаческа дейност:

Тя се развива както следва:

дирекция "Политика по отношение на предприятията"

„Предприемачът трябва на първо да има ясна представа какво иска. Обикновената мечта не е достатъчна...”

Наградите на ЕК за предприемачество ще се присъдят за първи път в края на 2006 г. за инициативи с особено значение за развитието на предприемачеството на регионално ниво.

• Да отличат успешни инициативи, насърчаващи предприемачеството

• Да насърчат обмяната на най-добри политики и практики

• Да създадат по-добро разбиране за ролята на предприемачеството за обществото

• Да поощрят потенциални предприемачи

Заключение:

Конкуренцията и предприемачеството са минали през дълги и сложни етапи на развитие,за да достигнат до днешното високо ниво,макар че са изправени пред множество проблеми за разрешаване.Двете понятия са взаимносвързани,тъй като не може да има конкренция без някой които  да организира и управлява факторите в процеса на производствената дейност,който поема рискове да вложи в дадена комбинация собствените си или наети ресурси за производството на дадено благо. Без  известен брой предприемачи конкуренцията би спаднала и това би влошило състоянието на икономиката,тъй като именно конкренцията е водеща в развитието на пазара-състезанието между съконкурентите ги кара да научат много повече неща и ги осъвършенства в професията,а от друга страна,те със своето изградено съзнание на икономисти пък могат да разработят бизнеса си по такъв начин,че да не се страхуват от останалите конкуренти и винаги да са сигурни в своята фирма,но все пак да не губят стимул.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG