Home Икономика Бизнес план по предприемачество

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Бизнес план по предприемачество ПДФ Печат Е-мейл

РЕЗЮМЕ

Бизнеспланът предвижда създаване на предприятие в град Айтос за бутилиране на изворна минерална трапезна вода.

Идеята възниква на база наличието на подходящи ресурси непокрити международни пазари.Целта на този проект е да се оцени икономическата ефективност от създаването на фирма в настоящите условия на чуждестранните пазари.

За пласмента ще използваме посредник,с който ще се сключи договор за изкупуване на продукцията от мястото на производството.

Финансирането ще се извършва от кредит и собствен капитал.

Цените на фирмата могат да се обобщят като:

Краткосрочни и средносрочни:

утвърждаване на името на фирмата;

създаване на добър имидж;

достигане на добра печалба;

сключване на договори с нови вериги от магазини;

Дългосрочни:

разширяване на пазарния дял в чужбина;

излизане на нови чуждестранни пазари;

Фирмата разполага със собствена отоплителна инсталация и със собствено офис оборудване.Инвестиционните разходи се свеждат до разходи за следните машини:Пълначно - затварачен блок,етикирмашина,палетизатор,натоварващи машини,разтоварваща машина, мотокар и за проучвателно - сондажни дейности и захранващи дейности.

Фирмата ще се регистрира като “ЕЛМА Трейд” ООД със съдружници: Елени Устабасиду,Лилия Кръстева,Марин Тодоров и Ася Ромилова с дялово участие съответно 43%,19%,19%,19%.Земята и постройката са собственост на община Айтос ,от която ще ги наемем.На база взетия кредит и собствени средства ще бъдат закупени машини на стойност 505 160 000лв.Необходимият персонал ще бъде набран от ръководството в зависимост от необходимата класификация.Персоналът ще се състои от 25 чоека.

Цялата ни продукция е предвидено да се насочи за износ за Холандиа.Сегментът,който ще обслужваме е масовият потрбител.

ДЕЙНОС

Фирмата “ЕЛМА Трейд” ООД е съдадена като дружество с ограничена отговорност със сътрудници Елени Устабасидо,Лилиа Кръстева,Марин Тодоров и Ася Ромилова,с основна дейност бутилиране на трапезна минерална водаРегистрирана е при окръжен съд град Сливен по решение  #898 от 3 февруари 1999год. Под номер 1147/99

Местоположението на фирмата в гр. Айтос благоприятсва производството с оглед близостта на водоизточника.  Фирмата ще произвежда бутилирана вода в следните разфасовки иколичества:

0,5л.-1 000 000  бр.

1,5л.-5 500 000  бр.

2,0л.-1 500 000  бр.

Продуктите ни няма да отстъпват по качество на тези на конкурентите ни,тъй като оборудването ни ще бъде съобразено със световните стандарти и изисквания  за питейна вода:

-стриктно спазване на технологичните изисквания;

-прилагане на модерна хигиенна програма;

-използване на качествен  амбалаж;

-високо качество на водата;

-различни разфасовки съобразени с предпочитанията и удобството на клиентите;

-пригодност не само за консумация , но иза др. домакински нужди;

Като начало фирмата ще насочи своя износ за Холандия.Предимство е , че ще имаме вече сключен договор за доставка на 8 000 000 бутилки  през първата година.За производството натова количество щв са необходими 11часа непрекъсната работа с персонал 25 човека.Оттук следва и друго  основно предимство,а именно ниските  разходи за труд и работна сила.

Важен ключов фактор е и близостта на водоизточника.За да  осигурим  минимални разходи и удобство, предварително бяха извършени специализирани сондажнопроучвателни дейности.Не е за пренебрегване и  факта ,че в случая няма допълнително стабилизиране на водата ,  тъй като при дълбочина 100м. това не е необходимо.

Трябва да посочим че като гарант на искания от нас заем в размер на DM 700 000 се явява гръцката фирма USTABASIDU Inc.  TESSALONIKI.

Прнципни трудности  при такива дейности биха представлява намирането на клиенти,конкурентната борба исигурността на водоизточника.Но от горепосочените фактори  при нас тези опасности са сведени до минимум.

ОПИСАНИЕ НА ПАЗАРА

Особеност на бранша, в който ще работим е , че дори  няколко фирми да имат еднакъв предмет на дейност,те не се явяват  преки конкуренти.В България има около 10 такива фирми,но без изявен лидер ,тъй като въпросното въпросното производство е насочено предимно за износ,а всяка от тях е ориентирана към различни страни,където те не се конкурират  взаимно.

Фирмата  ще насочи своя износ като начало за Холандия.По последни статистически данни странате е с население 15 млн. души и е една от най-гъсто населените страни в Европа.В много райони водата не отговаря на изискванията за консумация,от което следва и високо търсене на бутилирана вода. Сегментът ,към който ще насочим продукцията си е масовият потребител. По принцип широкия потребител пазарува от големите вериги супермаркети. Фирмата която ще  изкупува продукцията ни ще доставя на веригите Albertein и Dirk van den Broek. Albertein е най-голямата верига супермаркети в Холандия,а Dirk van den Broek е известна с най-ниските цени на продаваните в магазините стоки. По този начин се улеснява остъпа до потенциалните клиенти.

При навлизане на пазара ще се осъществи промоция на продуктите ни от посредника с предоставени от нас рекламни материали.

Пазарът ,на който навлизаме е представен от десеттина фирми,предлагащи бутилира вода - предимно вносители и 1-2 местни производители. Пазарният ,на който разчитаме като начало не е голям,но е достатъчен да спомогне осъществяване целите на нашата фирма.

Смятаме, че успешно ще можем да се вместим на холандския пазар поради няколко причини - добрите международни отношения межжду Белгия и Холандия , осигурените вече връзки за посочения регион и не на последно място конкурентноспособността на нашата продукция,основаваща се на екологичния произход на водата.

Не съществува опасност от съществена промяна на позициите на участниците в този пазар,тъй като производствените и транспортни разходи на конкурентите са близки , а разнооббразният химичен състав на водата от различните райони предопределя приблизително еднакво предпочитание на потребителя към различните марки.

MAРКЕТИНГ

Като се тенденцията нанарастване на потребление на минерална вода и осигуреността с ресурси ,можем да стигнем до извода,че продуктите ни ще останат за дълъг период в етап на зрелост.

Имайки предвид,че  продукцията ни ще е насочена към износ,то планирането в търговската мрейа е необходимо да стане чрез посредник,който ще доставя стоките ни до веригите супермаркети. За целта прилагаме сратегия за навлизане на чужди пазари с по ниски цени спрямо тези на чуждите конкуренти.От друга страна предоставяме високо качество съобразено със  световните стандарти.

Ценообразуване: Прилагаме разходнокалкулативен метод на ценообразуване на всяка от трите разфасовки по формулата

Продажна цена   =        Разходи+%Печалба

Предвиден обем производство

Процентът печалба е както следва

-за 0,5л - 2% печалба

-за 1,5л - 3% печалба

-за 2,0л - 5,3% печалба

Продажни цени за различни разфасофки

-за 0,5л  Ц=  338 305 000+0,02 . 338 305 000 =345  лв/бут

1 000 000

-за 1,5л  Ц=  2 135 677 500+0,03 . 2 135 677 500 = 400 лв/бут

5 500 000

-за 2,0л  Ц= 612 457 500+0,053 . 612 457 500 = 430 лв/бут

1 500 000

Трендът за продажбите по месеци за първата година може да се види в следната таблица.

Мес/бут.

Ян.

Фев

Март

Април

Май

Юни

Юли

Авг

Сеп

Окт

Но

Дек

Общо

 

хил

хил

хил

хил

хил

хил

хил

хил

хил

хил

хил

хил

млн.

0,5л.

 

50

62,5

87,5

87,5

110

165

165

110

62,5

50

50

1

1,5л.

 

275

343,75

481,25

481,25

605

907,5

907,5

605

343,75

275

275

5,5

2,0л.

 

75

93,75

131,25

131,25

165

247,5

247,5

165

93,75

75

75

1,5

Общо

 

400

500

700

700

880

1,320

1,320

880

500

400

400

8

Както се вижда от посочените данни количеството продажби е съобразео с характера

на стоката като сезонна.От февруари продажбите постепенно нарастват като през най-горещите месеци юли и август достигат своя пик и намаляват през ноември и декември до същото количество ,с което сме стартирали през февруари.

Промоция и рекламни материали

За представяне и запознаване на клиентите с нашите продукти сме предвидили осигуряване на рекламни материали за всеки магазин,където се пласира продукцията ни. Фирмата влезе в контакт с рекламна агенция която се нае да изработи според нашите изисквания плакатите. Те ще бъдат с подходящ дизайн с размер 150/120 см , изработени от луксозна хартия. Имайки предвид големината и атрактивния дизайн те ще привличат вниманието на клиентите както на входа на магазина така и пред самия рафт , където е от особенна важност нашите придукти да се различават от други подобни .

ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

А. Разполагаме с наета от общинат сграда,която ще бъде използвана за производствено помещение.

Б.Необходимооборудване:
-пълначно затварачен блок - 1бр.:

-стикермашина - 1бр.;

-палетизатор - 1бр.;

-натоварваща машина - 1бр.;

-разтоварваща машина - 1бр.;

-мотокар - 1бр.;

-сонда - 1бр.;

-тръби - 100бр.;

-помпа -1бр.;

-отоплителна инсталация - 1бр.;

В. Необходими материали и суровини:

-амбалаж(бутилки и капачки);

-етикети;

-лепило;

-опаковъчни материали;

-резервни части;

По направените от нас проучвания достигнахме до извода,че най-подходящи доставчици за оборудването са МЗ “Червено знаме” - Стара Загора и “Хранинвест-хранмашкомплекс” - Стара Загора. Заоборудването са необходими 505 160 000лв , за които фирмата ни кандидатства за кредит от инвестиционния фонд или от друга кредитна институция.

ОПИСАНИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

За по добро онагледяване прилагаме графично онагледяване на технологичния поцес.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

сондажни дейности                       транспорт на

бутилки чрез

мотокар

изпомоване на вода

капачки                         пълнозатварачен блок                     натоварваща машина

етикети,лепило                    стикермашина

разтоварваща машина

опаковъчни                            палетизатор

материали

мотокар

склад

При организация на производството на цех за бутилиране на минерална вода са важни разположението на водоизточника до производственото помещение, което е на лице при разработения проект.

В случея е необходимо производственото помещение да е 2/3 от площта на сградата, което възлиза на 330 кв.м. Складовото помещение също е разделено на две части - едната  160 кв. м. за складиране на пълни и празни бутилки и 10 кв. м. за етикети, велпапе и лепило. Общото помещение, което е 500 кв. м. е подходящо за протичане на производствения процес.

Избраното техническо оборудване предполага протичането на производствената програма по следният начин:

Технологичният модул се захранва с изворна вода от водоизточник, разположен на 35 м. от сградата. Дълбочината на кладенеца е 100 м. Изпомпването се осигурява от трифазна помпа с подходящ дебит, доставена от фирма Polirol. След изпомпване от кладенеца се транспортира по тръби до производственото помещение.

Протичането на пълният производствен цикъл е:

  1. 1.             Транспортиране на празни бутилки от складовото помещение до натоварващата машина чрез мотокар, която натоварва пълначнозатварачния блок с амбалаж.
  2. 2.             Осигуряване на системата с капачки от оператора. Пълнене на бутилките с минерална вода и затваряне с винтови капачки.
  3. 3.             Преминаване през етикирмашина, на която се залепват етикети (предварително донесени заедно с лепилото от оператора).
  4. 4.             Поемане на готовите бутилки от разтоварващата машина и предаване към палетизатора.
  5. 5.             Опаковане на бутилките от палетизатора с велпапе, подложка и полиетилен.
  6. 6.             Транспортиране до склада чрез мотокар.

В заключение трябва да споменем ,че използваната технология и избраното оборудване,както и цялостният технологичен цикъл спазват нормите за опазване на околната среда. Технологията съблюдава всички хигиенно санитатрни норми и изискванията на противопожарната безопасност.

Технологичните разчети на обслужванет отговарят на изискванията за шум и запрашеност. Окомплектовката на всички модули осигурява по три броя шумозаглушители за операторите им. Технологичният цикъл е съобразен със стандартите на Европейския съюз.

Персоналът се състои от 25 раб места,описани в таблицата:

Длъжност

Брой работници

Работна смяна

Месечна заплата на човек

мениджър

1

редовна

380 000

счетоводител

1

редовна

255 000

касиер

1

редовна

145 000

инженер-технолог

1

редовна

265 000

оператор-пълначно-затварачен блок

2

2 смени

170 000

оператор-натоварваща маш.

2

2 смени

160 000

Оператор-разтоварваща маш

2

2 смени

160 000

оператор-етикир машина

2

2 смени

160 000

оператор-палетизатор

2

2 смени

160 000

мотокарист

2

2 смени

140 000

складови работници

2

2 смени

140 000

охрана

3

3 х 12 часа

100 000

чистачка

2

2 смени

100 000

техник

2

2 смени

140 000

общо

25

 

4 000 000

Конкретните функции на работниците са следните

Мениджърът се занимава с управлението на предприятието , което включва развитие на иновационните процеси,изменение в околната среда и състоянието на пазара,вътрешната подреденост на фирмата , съвършенството на материално-техническата база и персонала , сигурност в материалното снабдяване , изисканост на методите и средствата за управление,устойчивост и сигурност на икономическото законодателство и др. Мениджърът трябва да се постарае работещети да чувстват , че тяхната работа е значима и полезна.Собствениците ще развият и определят мисията на фирмата и чрез мениджъра тя ще бъде споделена сперсонала,а в много случаи и с клиентите. За добра мотивация на мисията ще се придържаме към тезата на Левит,че маркетинговите дефинициии са по добри от продуктовите. Мениджърската философия за бизнеса би рефлектирала върху собствения имидж и би осигурила финансови и морални стимули за работа .

Счетоводителят организира финансовата дейност,вътрешния финансов контрол и счетоводството на фирмата. Подчинен е пряко на мениджъра и подписва платежните документи и счетоводни отчети.

Касиерът е подчинен на счетоводителя. Той се занимава с разплащанията кеш и по банков път.

Инженер - технологът осигурява техническата изправност на всички машини,организира работата на операторите и техника. Пряко подчинен е на мениджъра.

Операторът на пълначнозатварачния блок при отсъствие на инженер-технолога поема ръководство на цеха. Той както и останалите оператори наблюдават нормалното функциониране на машините и премахват евентуалния брак. Те отговарят и за поддръжката на машините с консумативи .

Мотокаристът транспортира амбалаж от склада до натоварващата машина и взема опаковъната продукция от палетизатора и я превозва до склада,като я подрежда и товари при прехвърляне на превозно средство.

Работниците в склада се занимават с подреждането на продукцията.

Техникът се грижи за безпрепятствената работа на техническото оборудване.

Охраната предпазва собствеността на фирмата денонощно.

Чистачката поддържа хигиена в предприятието.

Производственият цикъл предвижда двусменен работен режим,по който работят операторите на машините , работниците в склада , мотокаристите , техниците и чистачките.

Първата смяна е от 6.00до14.00ч.,а втората смяна е от 14.00 до 22.00 ч. Редовната смяна започва в 8.00 и приключва в 16.30 ч. С обедна почивка между 12.00 и 13.00ч. С едовно работно време са мениджърът , счетоводителят,инженер-технологът и касиерът. Охраната работи на 3 сменен режим. Средногодишното натоварване на производствения модул е 5,5 часа на смяна,което позволява увеличаване на производството при намиране на нови пазари и провеждане на технологични почивки при необходимост.

Фирмата ще приложи йерархична структура , която има следният вид.

Структура на управление

Собственици

Мениджър

Счетоводител                                                     инженер - технолог

касиер                                                                  оп. пълн. затв. блок

оп. натоварв. машина

оп. разтоварв. машина

оп. етикир-машина

оп. палетизатор

мотокарист

скл. Работници

охрана

чистачка

техник

Предпоставка за успеха на предприятието е привличането и задържането на необходимата работна ръка. Това ще се осъществява с помощта на методите за поощряване и наказание , които ще бъдат използвани. Като пример може да се посочи доброто парично възнаграждение,което ще осигуряваме ежемесечно на персонала. По този начин ние бихме мотивирали работниците и повишили лоялността им към фирмата. От друга сратна макар и косвено повишаваме благосъстоянието на региона чрез разкриване на нови работни места. Като управленска цел си поставяме набирането и поддържането на квалифицирана работна ръка ,което би повишило имиджа на предприятието. При съвестно изпълнение на задълженията предвиждаме финансови и нефинансови стимули. Те биха могли да бъдат повишаване на работната заплата,допълнителен отпуск,евентуално обучение за повишаване на квалификацията и други. Обратно, наказанието е санкциониране чрез удържане от заплатата в зависимост от нанесената щета,допълнително отработване , дисциплинарно уволнение и др.

Фирмата съблюдава изискванията на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда. Ще се избягва използване на остаряла техника като са възможни технологични промени и иновации. За поддържане на хигиенате е предвиде съответния персонал. Фирмата разполага с разрешителни от ХЕИ. Пожарнта охрана също е осигурена като са използват противопожарни инсталации.

Финансов анализ

Инвестиционни разходи

Необходимита инвестиционни разходи за дейността на цеха за бутилиране на трапезнз минерална вода са следните:

-пълнозатварачен блок - 218 880 000 лв.;

-етикирмашина - 37 000 000 лв.;

-пакетизатор - 80 000 000 лв.;

-натоварваща машина - 73 980 000 лв. ;

-разтоварваща машина - 40 000 000 лв.;

-мотокар - 12 000 000 лв.;

проучвателно-сондажни и захранващи дейности - 32 580 000 лв.

от които

-за тръби и филтри - 31 000 000 лв.

-помпа - 8 000 000 лв.;

Фирмата разполага със собствена отоплителна инсталация на стойност 800 000 лв и собствено офис оборудване за 3 500 000лв.

Експлоатационни разходи,предвидени за първата година от дейността на фирмата са представени нагледно в таблица.

Експлоатационни разходи

осн гр разходи

януари

февр.

март

април

май

юни

юли

авг

сеп

окт

ноем

дек

всичко

суровини и материали бут 0,5л.

 

7 000

8 750

12 250

12 250

15 400

23 100

23 100

15 400

8 750

7000

7000

140 000

1,5л.

 

52 250

6312,5

91 437,5

91 437,5

114 950

172 425

172 425

114 950

65 312,5

52 250

52 250

1 045 000

2л.

 

15 750

19 687,5

27 562,5

27 562,5

34 650

51 975

51 975

34 650

19 687,5

15 750

15 750

315 000

Опаковка

 

5 000

6 250

8 750

8 750

11 000

16 500

16 500

11 000

6 250

5 000

5 000

100 000

етикети

 

20 000

25 000

35 000

35 000

44 000

66 000

66 000

44 000

25 000

20 000

20 000

400 000

ел енергия

 

1 395

1 395

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

1 395

1 395

1 395

13 701

наем

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3 600

заплати

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

48 000

ДОО

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

16 800

лихва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за организац и управление

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 200

амортизация

8 018

8 018

8 018

8 018

8 018

8 018

8 018

8 018

8 018

8 018

8 018

8 018

96 206

други

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

15 000

всичко

15 068

116 463

141 463

200 524

200 524

245 524

355 524

395 524

245 524

150 798

125 803

125 766

2 278 507

Себестойност                                   (в лв за брой)

Стойност за единица

бутилки 0,5л.

Бутилки 1,5л.

Бутилки 2л.

1. Цена на една бутилка

140

190

210

2. цена на един етикет

50

50

50

  1. 3.             цена на опаковка

12,5

12,5

12,5

4. цена на енергия

17,125

17,125

17,125

5. наем

0,45

0,45

0,45

6. заплати

6

6

6

7. ДОО

2,05

2,05

2,05

8. амортизация

12,03

12,03

12,03

Съкратена себестойност

240,155

290,15

370,155

9. разходи за лихви

10,05

10,5

10,5

10. разходи за управление

0,15

0,15

0,15

Пълна себестойност

250,805

250,805

320,805

11. печалба

5,016

7,525

17,005

Договорна цена

260

260

340

Амортизационен план

група активи

амортизационна сума

срок на амортизация

амортизационна норма

амортизационна квота

остатъчна стойност

пълначно-затварачен блок

218 000 000

5г.

20%

43 600 000

174 400 000

етикирмашина

37 000 000

5г.

20%

7 400 000

29 600 000

палетизатор

80 000 000

5г.

20%

16 000 000

64 000 000

натоварваща машина

73 980 000

5г.

20%

14 796 000

59 184 000

разтоварваща машина

4 000 000

5г.

20%

8 000 000

32 000 000

мотокар

12 000 000

5г.

20%

2 400 000

9 600 000

захранващи съоръжения

31 000 000

20г.

20%

1 550 000

29 450 000

помпени съоръжения

8 000 000

5г.

20%

1 600 000

6 400 000

отоплителна нсталация

800 000

5г.

20%

160 000

640 000

офис техника

3 500 000

5г.

20%

700 000

2 800 000

всичко

504 280 000

 

 

96 206 000

408 074 000Прогнозни приходи и разходи

месеци

разходи

приходи

разлика(п-р)

януару

73 403 000

 

-73 403 000

февруари

174 808 000

159 500 000

-15 308 000

март

199 788 000

199 375 000

-  413 000

април

258 859 000

279 125 000

+20 266 000

май

258 859 000

279 125 000

+20 266 000

юни

303 859 000

350 900 000

+47 041 000

юли

413 859 000

526 350 000

+112 491 000

август

413 859 000

526 350 000

+112 491 000

септември

303 859 000

350 900 000

+47 041 000

октомври

209 133 000

199 375 000

-9 758 000

ноември

184 138 000

159 500 000

-24 638 000

декември

184 083 000

159 500 000

-24 538 000

общо

2 978 507 000

3 190 000 000

+211 493 000

Прогнозните финансови резултати са представени така

номер

финансови оценки и параметри

за първата година (в лв.)

1.

общи приходи

3 190 000 000

2.

общи разходи

2 978 507 000

3.

печалба преди данъчно облагане

211 493 000

4.

печалба след данъчно облагане

133 240 590

5.

данък печалба

57 103 110

6.

общински данък

21 149 300

7.

рентабилност на продажбите

6,7%

Разчети за икономическата целесъобразност на проекта

1 Съотношение на приходи/разходи без отчитане на дисконтирането

За да бъде обективен обективен планът е необходимо да се отчете съотношението приходи/разходи за планирания период.

П/р = 3 190 000 000 / 2 978 507 000 = 1,071

Съотношението е по-голямо от 1,което е първоначално изискване за привлекателността на проекта.

2 Дисконтиран паричен период

За нуждите на финансовия анализ е необходимо нетния паричен поток да се дисконтира спрямо инфлацията. Според НСИ прогнозираната инфлация за година напред е 6,8%.

Нетен паричен поток (НПП) - 229 446 590

Дисконтиран паричен поток (ДПП) - 214 837 631,изчислен по формулата

ДПП=НПП .     1

1+% инфлация

3 Нетна настояща стойност

Основен показател за оценка на финансовата ефективност на проекта е нейната настояща стойност(НСС). Тя е количествен израз на направената инвестиция и изразява нейната ефективност.

Инвестиционни разходи на собствениците: 505 160 000лв.

Остатъчна пазарна стойност на активите: 408 074 000лв.

ДПП - 214 837 631

ННС= -ИР+ДПП+НЧДМА

където НЧДМА - неамортизирана част на дълготрайните материални активи.

ННС = -505 160 000 + 214 837 631 + 408 074 000 = 117 751 631

ННС е величина по-голяма от 0,от което следва , че проектът е подходящ,за инвестиране. Тя показва възвращаемостта на капитала,вложен в проекта,която е по-голяма от възвращаемостта на алтернативни инвестиционни вложения.

4 Точка на критичние съотношения(ТКС)

Прогнозите за постоянни и променливи разходи за разглеждания

период могат да се проследят от таблицата.

Постоянни разходи

лева

Променливи

разходи

за бутилка

 

 

 

разходи

0,5л(лв.)

1,5л.(лв.)

2л.(лв.)

ел енергия

13 701 000

етикети

50

50

50

наем

3 600 000

бутилки

140

190

210

заплати

48 000 000

опаковки

12,5

12,5

12,5

ДОО

16 000 000

 

 

 

 

главница

700 000 000

 

 

 

 

лихви

84 000 000

 

 

 

 

орг-ия и упр-ние

1 200 000

 

 

 

 

амортизация

96 206 000

 

 

 

 

други

15 000 000

 

 

 

 

общо

978 507 000

общо

202,5

252,5

272,5

ТКС =   FC

(P-VC)     ,където     FC - постоянни разходи

VC - променливи разходи

P  -  цена

Разглеждаме формулата спрямо планирания обем бутилки от трите разфасовки:

ТКС =                        FC                                             =

(P1-VC1).1,8+(P2-VC2).5,5/8+(P3-VC3).1,5/8         
=                       978 507 000                                        = 6 575 198

(345-202,5).1,8+(400-252,5).5,5/8+(430-272,5).1,5/8

Изводи от финансовия анализ

Резултатите от финансовия анализ показват:

-съотношението приходи/разходи без отчитане на дисконтирането е 1,071,което показва , че направените разходи ,включително и по погасяване на кредита ще се възвърнат с 7,1%

-положителната ННС в размер на 117 751 031 лв.

-рентабилност на продажбите през първата година 6,7%

-ТКС е 6 578 198 бутилки,което означава,че при предвидени за продажба 8 000 000 бутилки фирмата е в зоната на печалбата.

Въз основа на направения финансов анализ и получените резултати ,можем да направим извода,че инвестирането в такъв проект е икономически изгодно


 

WWW.POCHIVKA.ORG