Home Икономика Бизнес предприемачество(1)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Бизнес предприемачество(1) ПДФ Печат Е-мейл

ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

 1. Основното различие в сектора на МСП в Западна Европа спрямо централна и източна Европа

a)       по-високо образувателно ниво на западноевропейските предприемачи;

b)       по-висок темп на създаване на фирми през 90-те години;

c)       по-висока добавена стойност на един зает в малко или средно предприятие;

d)       по-ниска степен на интернационализация на дейността на МСП;

e)       по-силно влияние на неформалните отношения в решаването на възникнали проблеми;

 1. С „оркестър от един музикант”се отличава фигурата на:

a)      предприемача мениджър;

b)      специалиста;

c)      функционалния мениджър;

d)      консултанта;

 1. Основните разлики между бизнес център , инкубатор и технологичен парк се отнасят до:

a)      местоположението им в един град (отдалеченост от центъра);

b)      степента на оборудване и обзавеждане

c)      обхвата и същността на предоставените на предприемача услуги;

d)      броя, размера и конструкцията на сградите;

e)      обезпечеността им с комуникационна и информационна инфраструктура;

 1. В българска фирма приходите от продажби са 20 млн. лв., а сумата на активите са – 40 млн.лв. Известно е също така, че фирмата е независима. Въз основа на тази информация може ли да се твърди, че фирмата е от групата на МСП?

a)      Да, фирмата е МСП.

b)      Не фирмата не отговаря на условията на МСП, тъй като разполага с прекалено много активи

c)      Фирмата може да се класифицира като МСП при условие, че.........персонала и е до 250 дущи.

 1. Кое от долните твърдения е вярно:

a)      МСФ могат да доминират само при фрагментарните индустрии.

b)      МСФ имат специализация по функции само в областта на пазара на човешките ресурси.

c)      МСФ не са дъщерни фирми и са независими в процеса на вземане на решения.

d)      МСФ имат персонал по-малко от 25 души.

 1. Средата за създаване на нови предприятия е най-благоприятна при следните комбинации:

a)      ниска безработица, дефлация, стриктно регулиране и регламентиране на отделните видове дейности, високи импортни мита, ниски местни данъци, намаляващи доходи;

b)      висока безработица, прогнозируема умерена инфлация, наличие на множество лицензионни режими, либерализиран внос, високи нива на осигуровки, високи доходи;

c)      умерена безработица, липса на инфлация, дерегулиран пазар, ниски експортни мита, ниски плоски данъци, нарастващи доходи, ниски нива на осигуровки;

d)      липса на безработица, висока инфлация, слабо регулиране на бизнеса, умерени мита при импорт и експорт, прогресивно данъчно облагане, нарастващи номинални доходи, високи нива на осигуровки

 1. Кое от изброеното е основната разлика между разлика между разчетите за приходи и разходи и разчетите на парични потоци:

a)      отнасят се за различно време

b)      изготвят се от различни специалисти

c)      едните указват желаното, а другите фактическото състояние на дейността

d)      едните отразяват счетоводните стандарти, а другите фактическите постъпления и плащания

 1. В условията на криза, при заначим производствен капацитет (технически и човешки), но в отлично финансово състояние (печалби от предходните години) и собствената търговска марка на фирмата, предприемачът следва:

a)      да се освободи (разпродаде) излишните производствени активи;

b)      да уволни персонала, който не може да се натовари с работа;

c)      да предостави капацитета си за работа на ишлеме при минимални цени – покриващи само преките преките непосредствени разходи;

или

d)      да предприеме скъпоструваща рекламна кампания с цел увеличаване на продажбите;

e)      да инвестира в нови високопродуктивни и енергоспестяващи машини.

 1. Кои основни функции изпълнява бизнес планът? (Посочете грешния отговор!)

a)      Информационна

b)      Ръководна

c)      Изпълнителна

d)      Комуникационна

 1. Вътрешното предприемачество: (посочете грешния отговор!)

a)      Прави големите фирми гъвкави като малките;

b)      Дава свобода на действие на мениджърите в големите фирми;

c)      Осигурява на мениджърите на големите фирми възможност за себереализация;

d)      Служи като средство за координация на корпоративни управленски решения.

11.Защо първата година от укрепването на новостартирала фирма е най-критична?-

-труден достъп до финансиране

-липса на държавна подкрепа

Или   Наличието на предприемач и ресурси, подпомагани от една благоприятна външна среда

12.По какво се различават днешните български МСФ от тези, действали през периода 1997-1999, от гледна точка на тяхната интернационализация?-

-          Днешните МСФ имат по-добри условия за развитие, поради члеснтвото си в ЕС – по-лесен достъп до европейските и световни пазари. По-високи нива на конкуренция и стремеж към развитие.

Или        по-добро финансиране сега

по-голяма степен на интернационализация

по-добри условия в политически аспект

 1. Коя от изброените по-долу практики се отнася към вътрешното предприемачество?

a)      Закупуване на нов бизнес;

b)      Изграждане на дивизионна структура;

c)      Създаване на спин-оф фирми;

d)      Участие в субконтракторни вериги;

e)      Участие в предприемачески мрежи.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG