Home Икономика Предприемачеството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Предприемачеството ПДФ Печат Е-мейл

Предприемачеството се отъждествява с новаторство и дори с управлението. Предприемачеството може да обхване началния стадий в развитието на фирми от всякакъв вид, независимо от типа на производство и пазарите.

Дефинирани са и се спазват няколко условия за предприемачство в бизнеса.

Първо, всяко предприемачество започва от пазара, свързва се с маркетинга. Налага се реално взаимодействие между предприемачеството, пазарните условия и маркетинга. При подготовката на предприемачески проекти мениджърите винаги проучват пазарите. Така естествено се срещат с различни ситуации:

•   свободен пазар -  изгодното предприемачество е оправдано;  висока печалба;

•   пазарът е частично зает - например 65 %. Мениджърите проучват кои фирми са на пазара и формират своята позиция; дребни фирми - има основание       за       предприемачество;       конкурентни       фирми предприемачеството е пред проблеми; сдружаване с фирма на пазара;

•   пазарът е зает - предприемачеството е невъзможно.

Второ, предприемачеството предпочита капиталовите организационни форми за бизнес. Мениджърите подбират най-изгодната форма за предприемачески бизнес. Търговският закон у нас предлага на предприемачите възможности за избор.

Трето, предприемачеството предпочита държава с либерална икономическа политика по отношение на бизнеса - приемливи данъци, мита, валутни инструменти. Тя като чели недостига в българските условия.

Четвърто, предприемачеството винаги се основава върху рискови капитали. Фирмената практика се базира върху два компонента на рисковите капитали в бизнеса - рисково финансиране и рисково кредитиране.

Рисковото финансиране има приоритетна роля в предприемачеството. Главното при него е: да се акумулират повече собствени капитали; да се разпределя рискът; да се гарантира повече печалба на собствените капитали. Ето някои канали за формиране на собствените капитали чрез рисковото финансиране: собствени капитали на предприемачите; собствени капитали на съдружниците; собствени капитали на бъдещите доставчици на оборудване за проекта; собствени капитали на бъдещите генерални продавачи на продукцията от реализирания проект.

Рисковото кредитиране, осъществявано най-често от специализирани банки, допълва рисковите капитали. Особеното при тях е, че банките, предоставили рискови кредити, ги застраховат и с това поделят риска със застрахователните агенции.

Предприемачът  е  личността,   която   генерира,  организира и осъществява нови и рационални идеи, с оглед     бързо     и     навременно     задоволяване     на  възникнали потребности на пазара. Практиката показва, че често  пъти  той  сам   инициира  нови   потребности   и организира тяхното задоволяване. За да изпълни своята мисия,   предприемачът   трябва   да   притежава   редица качества, които не са присъщи на всеки човек, ангажиран сбизнес.    В    множеството    публикации,    посветени    на предприемачеството   има   разнообразни   становища   за "фигурата" на предприемача, като носител на нещо ново и нетрадиционно в управлението на бизнеса. Това налага да се направи опит за систематизиране и структуриране на становищата на отделните автори, с цел да се усвоят новите знания и да се даде възможност на читателите сами да формират свои виждания за предприемача.

Стандартна схема за рисково финансиране и кредитиране на предприемачески бизнес.

Предприемаческият   бизнес   и   проекти   се   осигуряват   капиталово   по определена схема. Тя е приложима и в България.

От изведената схема за акумулиране на рискови капитали за предприемачески проект "Х" следват важни изводи:

1. Собствените рискови капитали се формират чрез рисковото финансиране. Те понасят голямата част от рисковите и привличат висок дял от печалбата.

2. Рисковите кредити в предприемаческия проект "Х" са ограничени, скъпи, алергични на рискове и са застраховани.

3. В предприемаческите проекти се прилага високата капиталова степен -примерното съотношение между собствените и заемните рискови капитали е 70:30.

Разглеждаме продукти на фирма „КРАСИ М” ООД, производство на месни продукти.

Част от предлаганите продукти са показани в таблицата 1 с цена и количество.

Таблица 1

продукти

 

 

 

 

 

1

44

3,8

167,2

-

-

2

28

6,6

184,8

0.11

0.01

3

85

2,8

238

0.29

0.08

4

35

4,3

150,5

-0.37

0.14

общо

 

 

 

0.03

0.23

Общия обем на потребление на тези стоки е показано с произведението на количество и цена. Необходимо е да намерим темпа на нарастване. /Т/

/очакван темп/

Търсенето на тази стока ще се увеличи в бъдещ период. /80%/

Стойността на стандартното отклонение най-добре изразява риска. /MPC/

С вероятност 52% потреблението на стоката ще се увеличи до 80%. Предприемачът така трябва да промени междинната размяна, че да намали алтернативния разход. /R/

продукти

C /потребителски разход/

 

 

/разполагаем доход/

 

MPC

 

 

1

167,2

-

250

-

-

-

-

2

184,8

17.6

264

14

1.3

-

-

3

238

53,2

258

-6

-8.9

-7.8

60.84

4

150,5

-87,5

270

12

-7.3

1.8

3.24

общо

 

 

 

 

 

6

64.08

Пределната склонност към потребление   показва на всеки % нараснал доход с какъв % нараства потреблението. Търговецът разглежда областта в която работи, а производителя общото потребление. Нестабилността на МРС е неговия риск.

Търговецът е предприемач когато в динамичен план работи, при условия близки до равновесието на МРС на стоките. Това е сигнал, че търговеца минимизира риска на търговския процес.

Условията за междинна и крайна размяна са следните: обръща процеса обратно и съобразяване на отношението количество, цена със склонността на населението да харчи.

Значение за междинното Т /при промяна на цените от първоначалните/

продукти

 

 

 

 

 

1

42

3,1

130,2

-

-

2

26

6,3

163,8

0,26

0,07

3

80

2,4

192,0

0,17

0,03

4

34

4,0

136,0

-0,29

0,08

общо

 

 

 

0,14

0,18

Очакваният темп на междинна размяна не е отрицателен. Това показва, че допълнителното количество стоки, които трябва да купим се увеличава. Потребителите ще изразходват в краткосрочен план допълнителна част от доходите си за покупка на стоката.

алтернативен разход /коефициент на прираст/

Алтернативния разход е отрицателен, което показва, че с неговата стойност ще намали дохода.

0.01-(-0.105) =0.01+0.105=0.115

Икономическата печалба ще се увеличи.

В търговията поведението на търговеца ще  е предприемачество. Ако следва перфектно потреблението на потребителската функция,  пропуснатата полезност ще бъде отрицателна. Това определя съдържанието на предприемаческата печалба. Поведението работи докато конкурентите ни не започнат да следват пределната склонност към потребление МРС. Необходимо е в динамичен план да се търси непрекъснато равновесие с крайния потребител.

Съществуват две насоки на размяна, които са различни. Едната дава представа за цените и произвежданите количества на производителя, другата - на различни търговци.

Таблица 4 производител

Q 1

P1

t1

100

6,0

1

Q1*P1

60

 

Таблица 5 търговци

А

В

С

Q2

P2

t2

Q2

P2

t2

Q2

P2

T2

26

6,5

3

24

6,6

4

20

6,7

5

Q2* P2

510

302,4

658

печалба за производителя:

печалба за търговеца:

План А е най-приемлив и за търговеца и  за производителя. Той показва, че за дадения период и цена този търговец /А/ ще бъде най-добрия вариант. Има разлика във времето при различните търговци, и разлика в цената. Печалбата за производителят ще бъде най-висока, ако работи с търговец А.

В заключение ще спомена, че предприемачеството е вид дейност насочена и към откриване на нови ниши в пазарното пространство: откриването на пазарната ниша е процес на формиране иочертаване контурите на новия потребител на основата на изявена предприемаческа идея.

Предприемаческата идея е новаторска с елементи на риск,  който се "поема" от предприемача и му носи  изгода (полза) за сметка на потребителя на продукта или услугата. Мотивацията за генериране на предприемачески  идеи е свързана предимно с очаквания успех, основан на открита  потребност  на  пазара  или  пък  на  промени  в структурата на пазара и запълване на пазарни ниши, които не са забелязани от други предприемачи.


 

WWW.POCHIVKA.ORG