Home Икономика Индустриален бизнес и предприемачество

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Индустриален бизнес и предприемачество ПДФ Печат Е-мейл

 1. 1. Описание на предприятието

„МАРИЦА” АД Симеоновград е регистрирано в Търговския регистър на Хасковския окръжен съд на 04.09.1997 год. с предмет на дейност – производство и търговия в страната и чужбина с шивашки изделия.

Капиталът на дружестввото е 18 409 броя поименни акции с номинал 3 лв. всяка една. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав от трима души при едностепенна система на управление съгласно ТЗ и утвърден устав.

Дружеството е със 100% чстна собственост.

„МАРИЦА” АД Симеоновград произвежда облекла за спорт, туризъм и всекидневие.

Конкурентите на фабриката са няколко предприятия в Полша и Румъния. Единственото  предимство пред тях е  евтината работна ръка. Нашите позиции са идентични с тези на конкурентите, имайки предвид икономическото развитите на страните

Продукцията на препдриятието е предназначена предимно за износ, като много малки количества се отделят за вътрешния пазар.

Клиенти на предприятието са Адидас,Триумф,Горе-текс и др. Но наред с тях продукцията е предназначена за потребители като пожарна, полиция, митници. Други сфери на приложение на продукцията това са петролните кладенци, електроцентрали, леярската промишленост. Облеклата се използват също така и за работа в хладилни помещения и др.

 1. 2. Характеристика на производствения процес

Предприятието произвежда спортни облекла и принадлежности, облекла за свободното време, работни облекла за различни сфери на промишлността, като енергетика, леярска промишленост и др. Произвеждат се също така и специализирани работни облекла за пожарната,полицията,за петролни кладенци,митници,хладилни помещения и др. Гамата от продукти които предлага предприятието са:

 • Облекла за тенис;
 • Облекла за колоездачи-блузи,елеци,клинове,шапки,наколенки,колани;
 • Якета
 • Шуби
 • Елеци
 • Кащеризони
 • Наметала
 • Шлемове
 • Ботуши
 • Ръкавици и др.

Производството на “Марица”АД не е автоматизирано. То е от сериен тип и се характеризира с периодичност на технологичния процес. Материалният поток е прекъснат, което обуславя дискретност на обрабжотващите процеси. Дискретността на тези процеси произтича от необходимостта за промяна на условията за тяхното протичане. Технологичното оборудване на фирмата е частично специализирано, разположено по технологичен принцип, т.е. по групи сходни технологични единици. Детайлите минават през множество манипулации, което означава, че изделията изминават по – сложен маршрут от началото до края на технологичния процес.  Продължителността на една смяна е 8 часа.

Основното производство на предприятието е производство на облекла. Но той разполага също и със складово стопанство.

Технологичните процеси при конфекционирането на облекла се характерисират с голямо разнообразие, дължащо се на широкия асортимент от изделия, сложност на конфигурацията, използване на разнообразни основни и спомагателни материали, възможност за прилагане на различни методи от съединяване на отделните детайли.

Специфичните технологични процеси, прилагани при изработката на конкретно изделие, обуславят и особеностите технологичното оборудване и технологичната схема. Производството на облекла минава през няколко работни фази:

 • Подготовка на материалите за скрояване
 • Скрояване
 • Номериране и комплектоване на детайлите
 • Обработка на скроените детайли

Подготовка на материалите за скрояване включва преди всичко тяхната сортировка и настилане с цел да се получат партиди от еднородни материали с близки физикомеханични показатели.

Скрояването на накатите се извършва с електро – механични ножици(гатер – ножици) и лентови кроячни машини(банциг)

Номерирането и комплектоването на скроените детайли е важно условие за организация на производството и качеството на продукцията.

Обработката на скроените детайли има за цел да осигури завършен вид на изделието.

 1. 3. Производствени фактори

В „МАРИЦА” АД  Симеоновград работят 102 души, от които работници – 89,5%, специялисти – 8.5%, специялисти с ръководни функции – 1.3%. Жените са 89.5%, a мъжете 10.5% от персонала на дружеството. С висше образование  са 1.3%, със средно специално образувание 22.2%, със средно общо образование 41.2% и с основно образование 35.3%.

Суровините и материалите, които използва предприятието, са както естествени, така и изкуствени. Но трябва да се има в предвид, че предприятието работи на ишлеме и до голяма степетн е осигурено със суровини и материали. Материалите, които само си набавя биват платове с и без промазка, полиестерна вата, трикотажен плат, ципове, ластици и конци.

“Марица”  АД Симемоновград е оборудвана със следните машини за технологична обработка на облеклата:

v      За разкрояване се използват гатер – ножица и банциг

v      При ушиване се използват:

 • Бродеровъчен автомат – за изработка на различни видове емблеми;
 • Резачна машина – за обрязване на детайли и изработка на укрепителен тегел;
 • Оверлог машина – за зачистване на отделни детайли. Използват се 3-, 4-, 5 – конечни оверлози, в зависимост от необходимата сила на укрепване на детайлите и готовото изделие;
 • Права машина – това е най – използваната техника при изработката на меснтните артикули:изработва вътрешни тегели на отделни детайли при сглобяване на изделието. Служи за изработка и на лицеви украсителни тегели на детайли и готово изделие;
 • Двуиглова машина – тя е със специфично значение – извършва двуиглени тегели на детайли и изделия;
 • Многоиглова машина – те е също със специфично предназначение- - изработва няколко тегела едновременно и се използва най – вече за тегелиране на колани и маншети;
 • Покривна машиан – извършва крайни проциси на изделията с различен вид на тегела от лицева и опакова страна едновременн. Използва се най – вече трикутажни тъкани и други подобни;
 • Подлепваща машина – използва се при изработката на специални облекла – за подлепване на украсителни емблеми, за подлепване на готови детайли, с цел осигуряване на водоустойчивост на облеклата;
 • Биетарна машина – за обточвае на детайли с бие(лента).

Използваните машини са вносни и са около 10 годишни, като някои от тях дори надхвърлят 10 години.

4.Разработване и решаване на конкретни задачи по отделни количествени методи

4.1  Транспортен модел и Управление на запасите

Фабриката произвежда комплект летни екипи. Търсене на тази продукция има основно през март-юни. Фабриката оценява търсенето през тези месеци съответно на 100, 200, 180 и 300 бр. Тъй като производството не е ритмично, работниците не работят на пълен работен ден. През разглеждания четиримесечен период фабриката може да произведе съответно 50, 180, 280 и 270 екипа. Производството и търсенето през различните месеци не съвпадат, затова търсенето през текущия месец може да бъде удовлетворено по следния начин:

 • Чрез производство през текущия месец;
 • Чрез излишък от произведение през предишния месец раници;
 • Чрез излишък от произведените през следващия месец изделия в сметката на неизпълнените поръчки.

В първия случай един екип струва 40,00 лв. Във втория случай възникват допълнителни разходи за складиране по 0,50 лв. на раница за месец. В третия случай за просрочените поръчки се заплаща глоба от 2,00 лв. за раница на месец. Фабриката планира да разработи оптимален план за производство през тези четири месеца.

Описаната ситуация може да се моделира във вид на транспортна задача, като се използват съответствията между елементите на задчата за управление на запасите и тези на транспортната задача, посочени в табл. 1.

Така получаваме транспортния модел от табл .2, като стойността на “транспортирането” на единица продукция от период  i до период j се пресмята по формулата:

Например:

C11 = 40,000

C24 = 40,000 + (0,50 + 0,50) = 41,000

C41 = 40,000 + (2,00 + 2,00 + 2,00) = 46,00

Едно оптимално решение е представено на фиг. 1 . С пунктирани линии е показан недостигът на продукция, с линия от точки – производството за бъдещ период и с непрекъснати линии – производството за задоволяване на търсенето през текущия период. Стойността на целевата функция е 31 455 лв.

4.2 Индексен метод

Нанасяме дадената информация в следната таблица:

Вид Продукция

Количество изделия

Разход на време за производство на ед. изделия

М1

М2

М3

М4

М5

М6

А

200

2

1

0,5

1,5

3

2,5

B

30

4

2

3

C

150

1

1,5

2

2

3

D

60

4

2

2,5

3

3

E

30

6

5

5

4

4

5

F

40

3

2

4

1

K

30

4

6

7

5

5

2

L

20

2

3

5

4

4

5

Фонд полезно време на машината

200

100

125

170

60

80

Табл.1

Изчисляваме условния индекс в табл.2:

Вид Продукция

Условен индекс

М1

М2

М3

М4

М5

М6

А

3

1

0

2

5

4

B

1

0

0,5

C

0

0,5

1

1

2

D

1

0

0,25

0,5

0,5

E

0,5

0,25

0,25

0

0

0,25

F

2

1

3

0

K

1

2

2,5

1,5

1,5

0

L

0

0,5

1,5

1

1

1,5

Табл.2

Нанасяме данните от табл1 :

Табл.3

4.3Разкрояване на материали

Фирма “Филтекс” ЕАД гр. Харманли е доставила 340 топа памучен плат с дължина 3 метра за производството на екипи. Всеки екип включва 1 заготовка (парче) с размер 160 см., 2 заготовки с размер 130 см. и 4 заготовки с размер 100 см. Трябва да се състави модел за разкрояване на наличния плат, който да гарантира максимален брой на екипите.

300см

Видове

заготовки

Варианти

V1 V2 V3 V4 V5

Z1 = 160 см

Z2 = 130 см

Z3 = 100 см

1      1       -       -         -

1      -       2       1        -

-       1      -        1        3

Отпадък (дм.)

1      4      4        7        0

Съставяме модела:

Z1 : Х1 + Х2

Z2 : Х1 + 2Х3 + Х4

Z3 :     + Х2 + Х4 + 3Х5

Z2 : Z2 : Z3 = 1 : 2 : 4

Z2 = 2Z1  Х1 + 2Х3 + Х4 = 2Х1 + 2Х2

Х1 + 2Х2 - 2Х3 - Х4 = 0

Z3 = 4Z1      + Х2 + Х4 + 3Х5 = 4Х1 + 4Х2

1 + 3Х2 - Х4 - 3Х5 = 0

Следователно съставяме целевата функция :

Z = Х1 + Х2  max

Х1 + 2Х2 - 2Х3 - Х4 = 0

1 + 3Х2 - Х4 - 3Х5 = 0

Х1 +  Х2 +  Х3 +  Х4 +  Х5  340

Xj ≥ 0;   j = 1;2;3;4;5.

Чрез СИМПЛЕКС МЕТОДА - решаваме до края модела

Първо съставяме симплекс каноничната форма на линейния оптимизационнен модел:

Z=X1 + X2 + 0X6 - 10X7 - 10X8  max

X1 + 2X2 – 2X3 - X4 +X7 = 0

1 + 3Х2 - Х4 - 3Х5 +X8 = 0

Х1 +  Х2 +  Х3 +  Х4 +  Х5 + X6 = 340

Xj ≥ 0;   j = 1;2;3;4;5;6;7;8.

max

Z

1            1           0           0           0            0         -10         -10

ЦБ

БН

В

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 X6 X7 X8

-10

X7

0

1 2          -2           -1            0           0            1              0

-10

X8

0

4            3           0           -1           -3           0            0               1

0

X6

340

1            1           1            1            1            1           0               0

Z =

0

-51        -51        20          20          30          0            0              0

1

Х1

0

1            2          -2           -1            0           0            1              0

-10

X8

0

0           -5          8 3           -3           0           -4              1

0

X6

340

0           -1          3             2            1           1           -1              0

Z =

0

0           51        -82         -31          30          0           51             0

1

Х1

0

1            2          -2            -1           0           0            1              0

-10

X8

0

0         -5/8          1 3/8        -3/8          0        -1/2            1/8

0

X6

340

0           -1          3             2            1           1           -1              0

Z =

0

0           51        -82         -31          30          0           51             0

1

Х1

0

1          3/4          0         -1/4        -3/4          0           -1             1/4

0

Х3

0

0         -5/8          1 3/8        -3/8          0         -1/2            1/8

0

X6

340

0          7/8 0          7/8        17/8          1          1/2           -3/8

Z =

0

0         -1/4          0         -1/4        -3/4          0           10           41/4

1
Х1
0

1          3/4          0         -1/4        -3/4          0            -1            1/4

0
Х3
0

0        -5/8           1          3/8        -3/8          0          -1/2           1/8

0
X6
2720/7

0           1 0           1          17/7        8/7          4/7          -3/7

Z =

0

0        -1/4          0         -1/4         -3/4         0            10           41/4

1
Х1
2040/7

1           0            0          -1         -18/7       -6/7       -3/7            4/7

0
Х3
1700/7

0           0            1           1            8/7        5/7         -1/7          -1/7

1
Х2
2720/7

0           1            0           1          17/7        8/7          4/7          -3/7

Z =

680/7

0           0            0           0         -18/7       2/7         71/7         71/7

Zmax = 680/7 ≈ 97

Следователно след решаването на линейния оптимизационнен модел можем да направим  извод,че максималният брой на екипите, които фирмата може да произведе при наличните материали е 97 броя .

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG