Home Икономика Социалните политики като единство от теория и обществена практика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Социалните политики като единство от теория и обществена практика ПДФ Печат Е-мейл

Социалните политики като единство от теория и обществена практика.

СП присъства трайно в терминологията не само на проф. учени и практици.То се използва масово и е един от най разпространените термини в всекидневието на всички социални слоеве и групи общество.Тази популярност на термина СП не го прави лесен и достъпен за обяснение ,нито по отношение на неговата същност и съдържание и налага известни терминологични уточнения.В понятиен аспект трябва да отбележим че до скоро у нас този термин се използва в единствено число,докато в западната литература и практика се използва термина социални политики.Обяснението за тази разлика се свързва с факта че става дума за политики фиксирани в различни области,сфери на соц.-ик. живот на обществото.Така например проследявайки реда на тяхното възникване можем да говорим за следните политики който са соц.политики.

*политика на труда-става въпрос за политика която се интересува от същинските трудови отношения,а за определен аспект отношения  свързани например с условията на труд,каква да бъде продължителността на работното време,по какъв начин да бъдат уволнявани хора и т.н.В исторически план соц.политика е добивала самостоятелност постепенно и затова се е развивала в рамките на същинската политика по труда.

*политики на соц. защита-става дума за нещо масово разпространено и касае въвеждането на такива форми като соц.                       подпомагане,соц.усвояване,форми включени в понятието соц. сигурност и др.

*политики за професионално обучение и заетост.В едно по ново време се говори  за един друг вид соц. политики наречени трансверсални(напречни).Политиките са много специфични тъй като отчитат всички рискове и ситуации на определена категория от населението.(емигранти,домакини).Подобна класификация ма областите на СП-ки представя френския професор по СП-ки ИкМенар в своите учебници и лекции.Неговата класификация е следната:

1.професионални отношения и работна заетост

2.социална защита

3.отраслови (секторни) политики-става дума за дейности по социални права ,които се упражняват извън класическите области на СП.

Частен аспект на СП (трансверсалните политики).

Самият термин СП-ки се появява през втората половина на 19 век  в работата на Хенри Риехел,историк на канцлера Вилхелм във връзка с мерките който Германия осъществява за подобряване положението на работниците.Термина СП-ки е използван е заглавието на книгата на Риехел „Естествената история на народа като основа на немската СП”.Авторът анализирайки разпадането на традиционните връзки и отношения  в/у обществото вижда ролята на СП като процес на установяване на мирен и спокоен живот чрез които става обновяване на немското общество през този период,като се  запазва целостта на обществото.

Как могат да бъдат разгледани СП? Те могат да бъдат разгледани по 2 начина: в  теоретичен контекст и в практически (приложен).От чисто теоретични позиции СП  могат да се разглеждат като цели,виждания,възгледи,концепции,намерения,за това което трябва да се случи или да се промени в обществото или по отношение на група индивиди.Като цели и намерения СП имат рамков нормативен характер  и се представят най вече под формата на законодателство,с други думи се приемат закони,укази ,постановления.В практически контекст политиките обаче не са само статични списъци  от цели постановления и закони,СП-ки са реални действия ,реални неща които се случват в самия живот ,когато се прилагат съответните цели,правила,закони.Активните действия в обществото се наричат обществена практика и оттук можем да кажем че СП са обществена практика,разглеждани като система от конкретни мерки и мероприятия насочени към  гарантиране,обезпечаване живота на хората.По повод практическия аспект на СП трябва да се отбележи че тя може да бъде стабилизираща или преобразувателна .Тези два аспекта на разглеждане дават основание да се обособи както науката СП-ки,така и самата реална практика на тези политики, Следователно СП-ки  са много странен процес и структурно сложно явление .Голямата цел на науката СП-ки е да оценява критично въздействието на реалните СП-ки в/у живота на хората.

Самата наука СП-ки като теория има проблем с своята идентичност ,т.е.липсва ясен образ на тези политики ,наред с това няма и определения които да ги описват цялостно.Проблемът с идентичността е обусловен с няколко причини:

1.липсата на конкретна идентичност на Сп се дължи на това че тази наука е относително нова.Интересът към въпросите на СП-ки нараства през 19 век,тогава когато бедността се разраства и много хора стават бедни .През този период се засилва и интереса за детския труд.Независимо от създадения интерес до края на 19 век соц.-ик. възгледи и доктрини са се развивали в рамките на други науки ,философия,теология и др.Към края на 19век става ясно че държавата трябва да играе по голяма роля отколкото преди за да може обществото да се справи с нарастващите соц. проблеми и едва когато политиките стават важна функция на държавната власт едва тогава те се обособяват като самостоятелна наука.Затова СП-ки се считат за един от най младите клонове на обществените науки.

Конкретно за Б-я и за други страни  от бившия социалистически лагер науката СП-ки  е призната като научна област едва през 60-те години на 20 век.Причината за това има чисто идеологически характер .Тя е свързана с разбирането че прилагането на ик.закони на социализма автоматично пораждат положителни соц.последици.Реалната практика показва че подобен автоматизъм не съществува,това е времето когато се натрупаха редица соц.проблеми което доведе до необходимото и теоретично осмисляне на възникналите проблеми и създаването на теоретични научни постановки за тяхното решаване.

2.Като причина за идентичността на СП е че тя се счита за дисциплина която поема от богатствата ,от постиженията на други дисциплини като социология,икономика и др.Истината обаче е следната:базата на тази наука съдържа както мъдростта на други науки така и нейна собствена специфика.Тази наука е подобна на други дисциплини тъй като се е развивала постепенно и е развивала своя собствена идентичност,като в същото време е ползвала достиженията на други науки.Науката формира разбирания и възгледи в/у обществената проблематика ,които възгледи се различават и същевременно са тясно свързани с политиката и други  соц. науки.Така например СП-ки са взели от социологията опитът и  за научно наблюдение на обществото и  това е много важно за да може правилно да се оцени реалността на изискващите решения въпроси,а така също да се измери  чрез необходимото ефекта от интервенция на съответните политики.Науката право е в тясна връзка с СП-ки.Сп-ки намират място в различни раздели на правото които се материализират  в специфично юридическо законодателство.Пример са такива нормативни актове като кодекса за социално осигуряване.Трябва да се отбележи и мястото,връзката на икономиката с СП-ки.Икономическия анализ е необходим за разбирането на все повече влияещите в/у икономическите процеси СП-ки чрез значимостта на техните интервенции.Интегрирането на соц. интервенции в анализите на ик.теории остава ограничено и частично и се практикува сравнително отскоро.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG