Home Икономика ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПДФ Печат Е-мейл

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Същност на пенсионното осигуряване

За реформата в пенсионната реформа

Пенсии за осигурителен стаж и възраст

Пенсии за инвалидност

Наследствени пенсии

Пенсии, несвързани с трудова дейност

Управление на системата

СЪЩНОСТ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Периодично дългосрочно плащане от фонд “Пенсии” с цел осигуряване на работниците и служителите след прекратяване на трудовата им дейност.

Условията, критериите и параметрите за размера на пенсията и периода на получаването й е много важен елемент на социалната политика.

По същество това е преразпределителен процес.

ВИДОВЕ ПЕНСИИ

НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕФОРМА В ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА

Действащата система (до 2000 г.) е от разходно-покривен тип - това е обществен, морален договор между работещи и възрастни, отразен в съответните закони.

Либерална система, но осигуряваща ниска пенсии – работещите губят интерес да участват в такава система. Частните доброволни пенсионни фондове не са алтернатива (страх от пирамиди, липсва нужната законова регламентация).

Два основни проблема:

съотношение “работещи – пенсионери” – негативни тенденции;

висок процент на осигурителното натоварване в България.

НАСОКИ НА РЕФОРМАТА В
СИСТЕМАТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Регламентиране и укрепване на системата за доброволно понсионно осигуряване (ІІІ стълб, капиталообразуваща пенсионна схема)

Реформиране на действащата система (І стълб) чрез:

обвързване размера на пенсиите с осигурителния принос;

подобряване събираемостта на вноските;

подобряване администрирането на системата;

подобряване формулата за изчисляване на пенсията;

ограничаване на ранното пенсиониране и др.

РЕФОРМАТА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА

Населението застарява – относителният дял на населението над 65 г. постоянно се увеличава.

Опции – непопулярни:

намаляване на пенсиите;

увеличаване на вноската;

увеличаване на възрастта за пенсиониране;

смесен модел (капиталов и разходно-покривен).

ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

Придобиване право на пенсия:

придобива се при навършване на възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и 55 години и 6 месеца за жените, при условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта не е по-малък от 98 за мъжете и 88 за жените;

от 31 декември 2000 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за мъжете и за жените до достигане на 63 години за мъжете и 60 години за жените, а сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта се увеличава с 1 до достигане на 100 за мъжете и 90 за жените;

други специфични случаи, уредени в КСО.

ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

Размер на пенсията:

определя се, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по един процент за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж;

доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето;

индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г., по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

Размерът на пенсията не може да бъде по-малък от 85% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, определен със ЗБДОО  - 102,85 лв. (1.01. – 30.05.2008 г.) и 112,62 лв. (1.06. – 31.12.2008 г.)

ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

Право на пенсия:

при загуба (напълна или частична) на работоспособността - завинаги или за продължително време;

пенсия  за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50% загубена работоспособност.

Начална дата и срок на пенсията:

правото се поражда от датата на инвалидизирането;

отпуска се за срока на инвалидността;

при навършване на пенсионна възраст пенсията за инвалидност се отпуска завинаги.

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ

Не се отпуска на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Кодекса предвижда облекчени изисквания за осигурителния стаж съобразно възрастта и за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа (до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж; до 25-годишна възраст - една година и т. н.)

Изисквания за минимален размер:

за лица с намалена работоспособност над 90% - 115% от минималния размер на пенсията, определен със ЗБДОО;

за лица с намалена работоспособност от 71 до 90% - 105% от минималния размер на пенсията, определен със ЗБДОО;

за лица с намалена работоспособност от 50 до 70,99% - 85% от минималния размер на пенсията, определен със ЗБДОО.

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

Право на пенсия:

осигурените, загубили 50 или над 50% от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на осигурителния стаж.

Размер на пенсията:

определя се както при пенсията за осигурителен стаж и възраст, като средномесечният осигурителен доход за страната (се умножи по индивидуалния коефициент, изчислен по реда на КСО до датата на инвалидизирането и по специални коефициенти (за лица с намалена работоспособност над 90 на сто - 0,4; за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 0,35; за лица с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 0,30).

Изисквания за минимален размер на пенсията, съгласно КСО.

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ

Право на наследствена пенсия:

личните пенсии могат да преминават в наследствени, с изключение на пенсиите за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социална пенсия за инвалидност, за особени заслуги и персонални пенсии;

наследяват децата, преживелият съпруг и родителите;

отказът от наследство не лишава наследниците от право на наследствена пенсия, а получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство.

Определя се в процент от полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице, както следва:

при един наследник - 50 на сто;

при двама наследници - 75 на сто;

при трима и повече наследници - 100 на сто

отпуска се общо на всички лица, които имат право на тази пенсия, и се разпределя поравно между тях, като минималният размер на наследствената пенсия не може да бъде по-малък от 75% от минималния размер, определен със ЗБДОО.

НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ

Условия за отпускане и получаване на наследствена пенсияМ

децата имат право на наследствена пенсия до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст;

преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта за пенсиониране, ако е неработоспособен;

родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта за пенсиониране;

родителите на лицата, починали по време на военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им.

Пенсионерът има право на добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг (съпруга).

добавката не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Пенсия за военна инвалидност:

имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или са пострадали през време или по повод на  наборната военна служба или лужбата в запаса или в резерва;

определя се в процент от социалната пенсия за старост по съответна таблица, съгласно КСО;

ако е по-благоприятно, при наличие на съответните осигуровки, може както при ТЗ и ПБ.

ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Пенсия за гражданска инвалидност:

право имат лицата, които са загубили работоспособността си поради това, че са заболели или пострадали: при изпълнение на граждански дълг; случайно от органите на властта при изпълнение на служебни задачи на тези органи;

определя се в процент от социалната пенсия за старост, както следва:

за лица с намалена работоспособност над 90 на сто - 150 на сто;
за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 140 на сто;
за лица с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 115 на сто.

ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Социална пенсия за старост:

право - лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца.

размерът, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на МТСП и НОИ – 76,23 лв. за 2008 г.

ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Социална пенсия за инвалидност:

право имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с намалена работоспособност повече от 71 на сто.

Размер на пенсията: за лицата със загубена работоспособност над 90 на сто е 120 на сто, а за лицата със загубена работоспособност от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост.

ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

Пенсия за особени заслуги - отпуска се от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Персонални пенсии - Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване.

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

Дата на отпускане на пенсията:

от датата на придобиване на правото, а за пенсиите за осигурителен стаж и възраст - от датата на прекратяване на осигуряването, ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаването им;

пенсия за инвалидност се отпуска от датата на заявлението до ТЕЛК (НЕЛК), ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК).

Спиране на пенсията:

по искане на лицето;

когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан;

когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца;

при друга несъвместима пенсия.

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

Прекратяване на пенсията:

смърт;

детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия, или е осиновено;

преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;

отпадне основанието за получаването й.

Възобновяване и възстановяване на пенсията:

спряната пенсия се възобновява, а прекратената се възстановява по писмено заявление на пенсионера, когато отпадне основанието за спирането или прекратяването й.

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

Ред за отпускане и изменение на пенсията:

Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ.

Осъвременяване на пенсиите:

пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 януари с решение на Надзорния съвет на НОИ с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

Категории труд:

Министерският съвет определя кой труд към коя категория се причислява съобразно характера и особените условия на труд.

При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.

3г. І к. = 4г. ІІ к. = 5г. ІІІ к.

За някои видове труд (добив на радиоактивни материали и др. опасни дейности) - 1г. І к. = 3г. ІІІ к.

КОНТРОЛ В СИСТЕМАТА

Контролът по спазването на нормативните актове по ДОО във връзка с дейността, възложена на НОИ, се осъществява от контролните органи на НОИ.

Ревизионни актове за начет -  съставят се на физическите лица или на юридическите лица от контролните органи на НОИ.

Имуществени санкции на банки -  при всяко теглене на пари за трудови възнаграждения, включително и за авансови плащания, в банките се депозират платежните документи и декларации за дължими осигурителни вноски в приход на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Сигнална функция на контролните органи на националния осигурителен институт - когато контролните органи на Националния осигурителен институт установят, че са създадени документи с невярно съдържание във връзка с извършени осигурителни плащания, те са длъжни да уведомят органите на прокуратурата.

СПОРОВЕ

Жалби - подават се пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

Обжалване на решението на ръководителя -  решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.

Касационно обжалване - решенията на окръжния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Освобождаване от държавна такса - за делата по тази глава осигурените лица и пенсионерите не внасят държавна такса.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG