Home Икономика МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ ПДФ Печат Е-мейл

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ

НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Международна специфика на социалното осигуряване

Социално осигуряване при работа в чужбина

Социално осигуряване на бежанци

Актуално състояние на проблематиката

МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Социалното осигуряване на работещите български граждани в чужбина и чуждестранните граждани у нас се извършва по българското законодателство с отчитане на:

използването на работната сила извън България;

различията в издръжката на живота;

динамиката на валутните курсове;

демографското състояние и тенденциите в развитието на продължителността на живота.

МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Необходимостта от отчитане на спецификата произтича от:

различията в икономическите и социални интереси на отделните страни;

размера на получаваното трудово възнаграждение;

дължимите осигурителни вноски и свързаното с тях финансиране на социалното осигуряване;

различното равнище на икономическо развитие;

нормативната база в областта на трудовите и осигурителни отношения – прилагане на съгласувани договорно регламентирани единни изисквания, стимули, санкции, преференции, международна стандартизация и т. н.

разлика в параметрите, тенденциите и структурата на инфлацията в отделните страни;

различия в издръжката на живота;

различия в обхвата на социално осигурителната  система;

съотношението между задължителното и доброволното осигуряване и темповете на неговата динамика.

МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Правното основание за възникване на международни трудово-осигурителни отношения  е изискването за сключване на договор:

с български работодател, който има право да извършва дейност на територията на друга страна с български граждани, или с чуждестранен работодател, на когото законово са предоставени права за такава дейност;

с физически и юридически лица, лицензирани да извършват посредническа дейност по информиране и наемане на български граждани в други държави, при условия не по-малко благоприятни от тези за местните граждани;

когато български граждани работят в държави, с които България няма сключено споразумение за взаимно признаване на осигурителен стаж, задължително се осигуряват за своя сметка за всички осигурителни случаи.

МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Нормативно е регламентирана защитата на заетостта на българските граждани чрез протекционистичната политика за ограничителни изисквания за работа на чуждестранни граждани в следните направления:

чуждестранни граждани могат да работят в България при работодатели, които имат разрешение за това от български държавни органи (Агенция по заетостта);

ограничение за наемане на работа на чуждестранни граждани, ако за съответната дейност има подходящи български граждани;

поставена е горна граница за броя на заетите чуждестранни граждани до 10% от средностатистическия брой на заетите български граждани.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ РАБОТА В ЧУЖБИНА

Нормативен регламент – Наредба за социално осигуряване на самоосигуряващите се лица на работа в чужбина (ДВ бр. 21/2000 г.).

При български осигурител (работодател) – задължително по българското законодателство за всички осигурителни рискове.

Осигурителните вноски се изчисляват върху левовата заплата и върху левовата равностойност на валутната заплата по курса на БНБ към датата на плащането, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година.

При български посредник – могат да се осигуряват за своя сметка, като писмено декларират пред посредника желанието да се осигуряват за инвалидност по общо заболяване, за старост и за смърт върху избран осигурителен доход между минималния и максимален размер, определен в ЗБДОО.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЖАНЦИ

Една от важните особености на съвременните международни отношения е увеличаване броя на търсещите убежище или статут на бежанци – статистиката свидетелства, че над 50 млн. души са прогонени от домовете им по целия свят.

Бежанци – лицата извън страната на произхода си, имащи основателен страх от преследване на основание раса, религия, националност, членство в особена социална група или политическо мнение и не могат или не желаят да се възползват от защитата в тази страна, или да се върнат там поради страх от преследване (съгласно Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.).

Международни структури за защита на бежанци:

Международна организация за бежанци (1947 г.);

Върховен комисариат за бежанците при ООН (1951 г.);

Служба на ВКБООН в София (1992 г.) - да оказва помощ на България при изграждане на инфраструктурата за защита на бежанците, намиращи се на територията й.

ЗАЩИТАТА НА БЕЖАНЦИТЕ

Реално се осъществява от отделните държави в изпълнение на поети от тях задължения по силата на международноправните норми.

Закрилата на бежанците не може да бъде изолирана от нивото на политическа стабилност и стопанските възможности на всяка страна. Важен фактор е социалната политика, която може да си позволи всяка една отделна държава.

Крайна цел е решаването на бежанските проблеми – достигане до крайно решение: доброволно репатриране, местна интеграция и /или заселване на ново място.

Цел на местната интеграция – подпомагане на бежанците да станат самостоятелни и да поемат сами издръжката си в страната, в която са поискали убежище.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИТЕ

социално-правна помощ

материална помощ

обучение и образование

професионална квалификация и трудова реализация

психологическа защита и медицинска помощ

гарантиране на живота

зачитане достойнството на бежанците, културата и техните традиции

ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАЩИТАТА НА БЕЖАНЦИТЕ

ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА ЗАШИТА НА БЕЖАНЦИТЕ

За отделната личност:

възвръщане на чувството на бежанеца, че е човешко същество;

даване на възможност сам да взима решения;

възможност да започне да живее отново с достойнство.

За общността:

да се възвърне чувството за сигурност;

да се построи наново самогенерираща се общност.

ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА ЗАШИТА НА БЕЖАНЦИТЕ

В новата среда бежанците запазват обективните си човешки потребности от:

семеен живот – спазване на Конвенцията за събиране на семействата на лицата, получили бежански статут;

самостоятелност – потребност сами да управляват живота си, бездействието и незадоволеността пораждат озлобеност и т. н.;

общуване – езикът може да се окаже голямо препятствие;

човешко достойнство – основния смисъл на социалната помощ, която се оказва у нас;

трудова заетост – участие в смислена дейност осигурява пълноценна заетост и адаптация в обществото;

отъждествяване – принадлежност към дадена общност, солидарност и взаимопомощ.

СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА БЕЖАНЦИТЕ В РБ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за ратифициране на Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951 г. (1992 г.)

Закон за бежанците (1999 г.) – определя условията и редът за предоставяне на бежански статут, както и правата и задълженията на бежанците, съгласно изискванията на приетите международни норми

Закон за убежището и бежанците (2002 г.) – съобразен  с изискванията на Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г., Протокола за статута на бежанците от 1967 г. и е в съответствие с правото на ЕС в областта на убежището

РБ е пълноправен член на Международната организация за миграция (от 1994 г.)

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Държавна агенция за бежанците при МС – институцията, която е задължена да решава комплекс от специфични задачи:

регистриране на кандидати;

разглеждане на молби;

социално и здравно осигуряване;

решаване статута на бежанците;

квалификация;

устройване;

интегриране на бежанците в обществото;

работа с уязвими групи и т. н.

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Териториални поделения на агенцията:

Транзитни центрове – за регистрация, настаняване, медицинско изследване и провеждане на ускорено производство за чужденците, търсещи закрила;

Регистрационно-приемателни центрове – за регистрация, настаняване, медицинско изследване, социално и медицинско подпомагане и провеждане на производство за предоставяне на статут на чужденците, търсещи закрила, до влизането в сила на решението по молбата за закрила (с. Баня, община Нова Загора, София)

Интеграционни центрове (София) – за осигуряване на обучение по български език, професионална квалификация и други дейности, необходими за интегрирането на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България.

СЪТРЕУДНИЧЕСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ

ПРАВА НА БЕЖАНЦИТЕ

След ратификация на Конвенцията, при условията и реда за български граждани, бежанецът има право на:

социални помощи и социално осигуряване;

медицинска помощ и лечение в болнични заведения;

обучение и придобиване на средно образование;

свободно движение на територията на РБ;

труд, свободна професия и лична трудова инициатива.

ВИДОВЕ ЗАКРИЛА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РБ

Убежище – закрилата, която се предоставя от Президента на РБ на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи

Статут на бежанец – предоставя се от председателя на ДАБ при МС на чужденец, който основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение

Хуманитарен статут - предоставя се от председателя на ДАБ на чужденец, чиито живот, сигурност или свобода, са застрашени поради насилие, възникващо от ситуации като въоръжен конфликт, както и когато е изложен на опасност от изтезание или други форми на нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Временната закрила – предоставя се с акт на МС на РБ за определен срок в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат страната си на произход или местоживеене поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната страна или в отделен район от нея и по тези причини не могат да се завърнат там.

ТОП 10  СТРАНИ НА ПРОИЗХОД ПО БРОЙ ПОДАДЕНИ МОЛБИ
(01.01.1993 г. – 31.12.2007 г.)

Афганистан – 5 454 души

Ирак – 3 499 души

Армения – 1 659 души

Иран – 774 души

Сърбия и Черна гора – 768 души

Без гражданство – 554 души

Нигерия – 460 души

Алжир – 354 души

Турция – 343 души

Бангладеш – 288 души

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ПОТЪРСИЛИ ЗАКРИЛА, И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ
(01.01.1993 г. - 31.12.2007 г.)

mic�csM��@ �si-language:EN-US;font-weight:normal; mso-bidi-font-weight:bold'>АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА

Медицинска наука и образование

Специфика на връзката “наука – образование – лечение”

Общи проблеми на науката и висшето образование

Специфика на медицинското образование –дълговременно и скъпо, което предполага ограничен достъп.

Лекарства – средствата от НЗОК не достигат, резерва?

утвърждава министъра на основа на преценка “ефект – цена”, “ефект – риск”, осигуреност в търговската мрежа;

ценообразуване – “разходи + ДДС”, по-скъпи от Европа;

проблеми на фармацевтите и аптеките.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА

Социално значими болести – тенденция на увеличаване на заболяванията:

голям брой онкоболни;

туберкулоза – 50/100 000 човека (до 1990 г. 25/100 000);

инфаркти – водещо място в света;

инсулти и смъртност от тях – първо място в Европа.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG