Home Икономика Доходите на населението

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Доходите на населението ПДФ Печат Е-мейл

Доходите на населението са важен синтетичен индикатор за социалната политика. Характеризират се с ниво на общите доходи на домакинство или на човек от населението на макро и микро ниво, по професионален статус на главата на домакинството. Основен инструментариум за изследване на доходите е т.нар. "баланс на паричните доходи и разходи на населението". Резултатите от това изследване обикновено се приемат с определен резерв за досто­верност поради съмнения за недостатъчна представителност на обхванатите домакинства, а също и за недостатъчно пълно отчитане на всички доходи и разходи. Използват се също така и целеви анкети.//Съществена роля при анализа на доходите играе различието между номинални и реални доходи. Номиналните доходи се измер­ват в текущи цени, а реалните доходи са в постоянни цени и харак­теризират покупателната способност на паричната единица. Интерес за анализа, особено за страните в преход като България, представля­ва и делението на законни и незаконни доходи.//Общият доход на домакинствата включва всички парични и натурални доходи, независимо от източника им. Основни източници на паричните доходи са: работната заплата, пенсиите, самостоятел­ната стопанска дейност, собствеността, продажбата на селскосто­пански продукти, обезщетенията за безработица, обезщетенията за временна нетрудоспособност, стипендиите, застраховките и др.//Натуралният доход включва стойността на получените про­дукти от частните земеделски стопанства, от селскостопанските предприятия, от роднини и от други близки.//В доходите на домакинствата не се включват помощите по линията на социалното подпомагане, добавките за чужда помощ към пенсиите на инвалидите със загуба на трудоспособност над 90% и хуманитарните помощи от фондации, агенции, от Българския червен кръст и от др.//В условията на преход в България реалните доходи на насе­лението силно намаляха. Според данни в доклад на Евростат от м. септември 1998 г. по доход на човек от населението България е на последно място сред страните кандидатки за членство в Европейс­кия съюз.//Работната заплата е основен източник на доходи за населението при функционирането на обществото в нормални условия. На второ място след работната заплата са пенсиите. Относителния им дял в общия обем на доходите по данни на НСИ за 1999 год. е около 20% по същество пенсията е отложено възнаграждение за пложен труд. Незаконните доходи, наричани също доходи от „икономическата сянка”, в условията на преход имат съществено присъствие в структурата на доходите на населението.// Потребление и спестяване. Фундаментален проблем на социалната политика и дори по-общо - на общественото развитие, е задо­воляването на потребностите на индивидите, на домакинствата, на групите от хора и на обществото като цяло. Разпределението на ограничения доход между потребностите от огромното множество стоки и услу­ги, от една страна, и спестяванията, от друга, формира потребителс­кото търсене - първичния двигател на икономическия кръгооборот.//Потребителското търсене в условията на съвършена конкуренция има редица характеристики. В случая цената на про­дукта (стока или услуга) се формира на пазара и се приема както от потребителите, така и от производителите. Предполага се пълна ин­формираност за качествата и цените на продуктите.// Задоволяването на потребностите на хората се опреде­ля от нивото на потреблението на различните видове стоки и услуги. При съвършена конкуренция потреблението се определя от пазарния сблъсък на търсенето и предлагането, при който потребителят търси. а производителят предлага. Според Закона за предлагането при рав­ни други условия с увеличаването на цената се увеличава количест­вото предлаган продукт. Икономическият смисъл на този закон е в правопропорционалната зависимост между ценовите нива на предлаганите стоки и дохода на производителя.//Спестяванията са средства, които не се харчат в текущия момент. Рязкото намаляване на реалните доходи на населението силно ограничи възможностите за спестяване. Според изследване на Консултантска къща "Прогрес Консулт" от м. юли/август 2000 г. около 76% от българите въобще не спестяват. С влогове над 1000 лв. са едва 5.6% от населението. При това тези оценки могат да се счи­тат за оптимистични.//Основният мотив за спестяване е сигурност за посрещане на непредвидени разходи — 50%, докато спестяванията за придобиване на жилища са под 4% от общия обем на спестяванията.

Тема 15Доход

Паричният доход директно определя покупателната сила на потребителите и по този начин дава, макар и условна, синтезна представа за нивото на задоволяване на потребностите на хората. Разбира се, паричният до­ход не може да бъде измерител на човешкото щастие, на любовта, безопасността, обществения престиж и себеразвитието.//Неравенство в доходите има във всички страни по света - и бедни, и богати. Съществено влияние върху разпределението на до­ходите оказва начинът на регулиране на икономическата система. Известно е, че централно планираната икономика има като основен принцип равенството и с това потиска подоходната диференциация. При свободния пазар действа безпристрастен механизъм на либе­рално разпределение на дохода, без морални норми, което стимули­ра подоходната диференциация. Доколкото всяка реална икономика е някакъв компромис между национална координация и конкурентен пазар, то съществуват предпоставки за формиране на неравенство по доходи. Следва да се отчита, че върху формирането на това неравен­ство влияят и други фактори, като: различия в способностите на хората - физически, инте­лектуални, творчески.//Най-общо доходните диференциации намират израз в разде­лянето на обществото на бедни, средна класа и богати. Групите на бедните и на богатите могат да бъдат диференцирани по-нататък чрез отделяне на много бедните и много богатите, наричани поняко­га свръхбедни и свръхбогати. От гледна точка на социалната поли­тика всяка една от тези групи има своите специфични проблеми. Те­зи диференциални проблеми са много съществени, не се затварят в рамките на своята социална група, а са проблеми на обществото като цяло. Така например един от проблемите на богатите е свързан с преразпределението на доходите, доколкото данъкът върху дохода на физическите лица е в една или друга степен прогресивен.//4.Политика на доходите.По своята същност тази полити­ка е преследване на социални цели с икономически средства. Тя има интегрален характер и ангажира цялата икономическа система. Не­отменимият й характер предполага, че в случай на недостиг на вътрешен за етраната паричен ресурс е възможно да се прибегне до външно финансиране.//Основната цел на политиката на доходите е повишаване на реалните доходи на населението или при необходимост защитата им с оглед осигуряване възможности за задоволяване на потребностите на хората. Сред основните механизми за постигането на тази цел, при наличие на достатъчно високо ниво на инфлация, са индексаци­ята и компенсацията на заплати, пенсии и други плащания. Прила­гането на тези механизми задължително трябва да има антиинфла-ционна насоченост.Понижаването на реалните доходи може да е резултат не са­мо на инфлационни, но и на други кризисни процеси, намиращи из­раз например в нарастване на безработицата. В такива случаи се прилагат регулиращи въздействия от вида на социалното подпома­гане и осигуряване.Най-добра основа за ефективна политика на доходите е ста­билният икономически растеж. Трябва да се има предвид, че не все­ки икономически растеж, не растеж на всяка цена, е решение на проблема на бедността. Нужен е такъв икономически растеж, който да работи и за бедните хора. Това може да стане чрез стимулиране на ефективните частни инвестиции. Инвестициите и технологиите са движещите сили. които водят до разкриване на нови работни места и увеличаване на трудовите доходи. Освен това създаването на ста­билна бизнессреда. благоприятна за бедните домакинства и малките фирми, предполага дерегулиране и цялостна реформа на институци­ите на властта и създаване на работеща пазарна инфраструктура. Необходимо е държавата да проявява грижа за излизане и налагане на международните пазари, тъй като те предлагат реална възмож­ност за реализация на продукцията, а оттам - за увеличаване на зае­тостта и доходите в селското стопанство, промишлеността, туризма и другите сектори и отрасли. Досегашният опит показва, че всички държави, които са успели да увеличат доходите на населението си, са постигали това предимно чрез международната търговия. Съвре­менното цивилизовано отношение към правата на човека предпола­га привличането на бедните хора при формирането на решенията, които засягат техния начин на живот.//Традиционната политика на доходите страда от редица недостатъци и е обект на основателни критики.//Новите форми на реализация на политиката на доходи се развиват при търсенето на отговор на критиките към съществу­ващото състояние. Като най-значими могат да се посочат://-Разширяването на въздействието на стимулите за труд е основно направление на усъвършенстването. Това означава разширя­ване на формите за квалификация и преквалификация на трудовите ре­сурси, разработване и реализация на програми за постоянна или вре­менна заетост, развитие на добре функциониращ пазар на труда и т.н.//-Реформиране на осигурителните системи. За България по специфичен начин, с особено голямо значение, стои въпросът за ре­формата в пенсионното дело, без това да намалява значимостта на другите видове осигуровки - здравно осигуряване, при нетрудоспо­собност, при безработица и т.н.//-Редица експерти поддържат тезата за премахване на съ­ществуващите програми за социална помощ и замяната им с т.нар. "система за отрицателен данък върху дохода".//Всяка промяна в политиката на доходите, независимо дали има х-тер на реформа или на създаване на нова система, следва да е резултат на мн. сериозно изследване, тъй като се засягат жизнени интереси на хората.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG