Home Икономика СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ПДФ Печат Е-мейл

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Същност и форми на социалното подпомагане

Система за социално подпомагане

Социално обслужване

Актуално състояние на проблематиката

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Осигуряване на допълнителни доходи на лицата и семействата собствените им до определен регламентиран базов минимален доход или за задоволяване на техни конкретни потребности, с цел оцеляване на прага на бедността.

Цели:

подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности.

укрепване и развитие на солидарността.

подпомагане на социалната реинтеграция.

насърчаване на предприемачеството в социалната сфера (социални услуги от физически и юридически лица).

ФОРМИ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Гражданите са длъжни да полагат грижи за задоволяване на своите жизнени потребности.

Граждани, семейства и съжителстващи лица, които по здравни, възрастови, социални и др. независещи от тях причини, не могат само да осигуряват задоволяването на основните си жизнени потребности имат достъп до социални помощи и услуги.

СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

ФИНАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Републикански бюджет

Общински бюджети

Национални и международни програми

Дарения

Фонд “Социално подпомагане”

други източници

собствени средства на АСП (глоби, рекламно-издателска дейност, дарения и завещания, др.)

ФОНД “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

Приходи - субсидия от републиканския бюджет, дарения, 30% от таксите за социални услуги, тиражи на държавната лотария и тото, възстановени неправомерно получени средства, такси за лицензи и др.

Разходи - социални помощи, социални програми и проекти, социални услуги в общините, изследвания по нормативната база (максимум 2% от годишния обем на разходите), дълготрайни активи, издръжка на фонда (максимум 5%).

Органи за управление - Управителен съвет (управител, подуправител и 3 члена); управителят и подуправителят се назначават от министъра на ТСП, другите се предлагат от Съвета по социално подпомагане.

Приемат се - правилник на фонда, годишна план-сметка, счетоводен отчет, годишен доклад за дейността и др.

КОНТРОЛ В СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Министърът на труда и социалната политика – цялостен контрол

АСП – специализиран контрол (инспекторат):

инспекторат – проверка, достъп до информация, налага принудителни административни мерки (отстраняване на допуснати нарушения; спиране на неправомерни решения)

Държавна агенция за закрила на детето

В общините – Общински съвет; обществени съвети

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

Средства в пари и/или натура от държавния или общинския бюджет, както и от фонд “Социално подпомагане”, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица или семейства.

Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и помощ от задължените по закон да ги издържат лица.

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ

Право на такива имат лицата, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определения диференциран минимален доход.

ДМД се определя на база на гарантирания минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на МС;

ГМД представлява гарантираният от правителството минимален месечен доход, който трябва да гарантира задоволяването на основните жизнени потребности на едно лице живеещо само;

ДМД се определя като ГМД се умножава с коефициенти в зависимост от броя на членовете на семейството, възрастово състояние, наличие на инвалидност, самотни родители с деца до 16 г., деца с тежки телесни и душевни увреждания и др.

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ

Месечна целева помощ за заплащане на наем на общински и държавни жилища за лицата:

чийто доход от предходния месец е 150% от ДМД;

които отговарят на следните условия: сираци до 25 г., самотни стари хора над 70г., самотни инвалиди, самотни родители.

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ

Месечни целеви помощи за отопление се отпускат на базата на доходното имуществено състояние на лицата и семействата:

енергийни помощи се отпускат само за отоплителния сезон (от 1 ноември до 31 март);

доходната линия, определяща правото на такива целеви помощи, е по-висока от линията на ДМД -  обхватът на получателите е по-широк;

защитния доход на лицето или семейството се формира от сбора на ДМД за съответното домакинство и левовата равностойност на средномесечните енергийни потребности, които се определят нормативно (450 кВтч – 300 кВтч дневна и 150 кВтч нощна тарифа);

достъпът на семейства с деца и лица с увреждания е облекчен чрез въвеждане на по-високи коефициенти при изчисляван на ДМД.

ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

Отпускат се за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално битови и др. жизненоважни потребности на лицата и семействата еднократно в годината.

Еднократните помощи се отпускат при наличие на специфични временни потребности в семейството, като: сезонни разходи, скъпо лечение, покупка на облекло, обувки и др., безплатно пътуване на многодетни майки, лица с увреждания, военноинвалиди с ЖП и автобусен транспорт, безплатни карти за балнеолечение за лица с увреждания и техните придружители и т. н.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ

Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане (ДВ 113/1998 г., многократно изменян и допълван).

Целевите помощи за отопление се определят с Наредба на министъра на труда и социалната политика.

Получаването на социални помощи е необходимо да се обвързва с полагането на общественополезен труд, освен в случаите на майчинство, или когато възрастта и здравословното състояние не позволяват това на лицето.

При осъществяване на социалното подпомагане следва да не се допуска дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения и обществено положение.

МЕХАНИЗЪМ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ

Молба-декларация - подава се от лицето, кандидатстващо за помощи

Социална анкета - социалния работник извършва проверка и дава мотивирано становище с предложение за отпускане или не на помощта

Заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” или упълномощено лице

Лицата са длъжни да уведомяват за промени в обстоятелствата

Социалните помощи се освобождават от данъци и такси.

Социалните помощи могат де се предоставят в натура в случаите, когато родителите не полагат грижи за децата си и когато паричната помощ не се използва по предназначението си.

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА

личен асистент

социален асистент

домашен помощник

домашен социален патронаж

дневен център

център за социална рехабилитация и интеграция

център за временно настаняване

приемна грижа

кризисен център

център за настаняване от семеен тип

защитени жилища

обществени трапезарии

приюти

звено “Майка и бебе”

център за обществена подкрепа

център за работа с деца на улицата

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

домове за деца

домове за възрастни хора с увреждания

социални учебно-професионални заведения

домове за стари хора

домове за временно настаняване

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Такси по договаряне (по утвърдени тарифи от МС) – определят се като процент от дохода:

за домове за възрастни хора с умствена изостаналост – 80% от дохода;

дневни домове за стари хора – 30% от дохода и т. н.

Извършители:

държавата;

общините;

физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ, получили лиценз и регистрирани в АСП.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG