Home Икономика СОЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СОЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА ПДФ Печат Е-мейл

СОЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Същност на социалните отговорности на бизнеса

Етика и ценностна система в бизнеса

Фирмени социално отговорни дейности и осигуровки

Актуално състояние на проблематиката

ФОРМИ НА СОЦИАЛНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА

В практиката се комбинират различните форми на социална отговорност на бизнеса.

Конкретните комбинации зависят от нивото на икономическо развитие на обществото, от културата, от социалната чувствителност.

Най- подходящият метод за оптимизация на тази комбинация е ситуационният анализ.

СПЕЦИФИЧНИ СОЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА

ФОРМИТЕ НА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БИЗНЕСА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

Производствени дейности – създаване на сигурни, качествени и надеждни продукти

Маркетингови дейности – на потребителите се предоставя само пълна, правдоподобна и своевременна информация за продуктите

Екологични дейности – използване на материали и технологии, които намаляват риска за нарушаване на околната среда

СПЕЦИФИЧНИ СОЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА БИЗНЕСА

ФОРМИТЕ НА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БИЗНЕСА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

Инвестиции в човешкия капитал – образование и квалификация (особено при преструктуриране на производството), транспорт, жилища, отдих, детски градини за децата на персонала и др.

Осигуряване на здравословна трудова среда и здравно обслужване на персонала

Корпоративна филантропия – спонсорство, дарения към учебни заведения, здравни организации, към дейности и организации в сферата на изкуството, културата, към органите на местната власт и т.н.

ЕТИКА И ЦЕННОСТНА СИСТЕМА В БИЗНЕСА

Бизнесетика – определя основните параметри на поведение в бизнеса, които са приемливи за обществото като цяло.

Правилата за поведение биват:

нормативни (закони и подзаконови актове, които са категорични и ясни);

традиционни (моралът, който е спорен и със субективен характер).

Дилемата “закон – морал” е жизнено важна за мениджърите и  особено за предприемачите, като реализатори на новаторски идеи:

при трактовката и приложението на законите винаги има опасност от субективно интерпретиране, което може да постави всички в затруднено положение, вкл. и гражданите като потребители;

наличието на криза в моралността и ценностната система води до и до криза в бизнесетиката и морала.

ЕТИКА И ЦЕННОСТНА СИСТЕМА В БИЗНЕСА

Ценностна система – производна на етичните норми в обществото като цяло, на културата и особено на материалната и духовна култура на всеки член на обществото.

На какви етични стандарти трябва да почиват управленските решения, които имат значение както за конкретната фирма и индивид, така и за цялото общество?

Обективно се сблъскват стремежът за лична изгода (егоизмът) и стремежът за максимална полза за обществото (алтруизмът) – в практиката се търси компромис.

Етични кодекси – система от ценности, убеждения и норми за етично поведение на персонала. Трансформират се теоретични постановки и пропагандни лозунги в норми на практическо поведение.

МОТИВИТЕ (ЗНАЧЕНИЕТО) НА ФИРМЕНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Фирмената социална политика съществува на практика:

съществува във всяка фирма, като израз на отношенията между взаимосвързаните социални субекти (фирмата и сътрудниците й) по повод на собствените им интереси;

ако тези отношения не са хармонични, т. е. те са извор на социални конфликти, това не означава, че фирмената социална политика не съществува, а само, че тя е недалновидна с оглед стратегическите цели на фирмата.

МОТИВИТЕ (ЗНАЧЕНИЕТО) НА ФИРМЕНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Утвърждаваща се тенденция за децентрализация на икономическата и политическата организация на обществото – световна тенденцията

“разтоварване” на държавата от редица социални функции и задачи за сметка на локалните структури (общини, предприятия, фирми, фондове и др.) - световната практиката е показала, че поемайки определени социални задачи, фирмите решават и свои проблеми, като същевременно максимално доближават социалните дейности до техните потребители;

фирмите могат да получат непосредствени печалби от провеждането на определени социални програми, могат да си спестят загуби - вложенията в човешкия капитал са не по-малко възвращаеми, отколкото вложенията в материални фактори на производството, съответно тези, които не отчитат този факт, естествено ще загубят.

МОТИВИТЕ (ЗНАЧЕНИЕТО) НА ФИРМЕНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Смекчава последиците от негативните промени, които се осъществяват под влияние на новите форми на организация на труда, на структурните промени в икономиката и управлението на страната, на навлизането на нови технологии в производството и др.

На по-голямата част от негативните последици може ефективно да се противодейства не само със средствата на държавната социална политика, в много случаи се оказват по-ефективни мерките на фирмената и общинската социална политика, защото те са по-близко до действителните потребности на нуждаещите се.

МОТИВИТЕ (ЗНАЧЕНИЕТО) НА ФИРМЕНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Има значение за преодоляване на дезинтеграцията в обществото – деградация на личността, поддържане чувството на човека за принадлежност към дадена трудова общност в един свят, изпълнен с бързи промени и несигурност.

Адаптацията е само едно от направленията, чрез които фирмената социална политика би помогнала индивидът да преодолее своето усещане за безпомощност и безпътие.

Фирмената социална политика не може да се свежда само до набор от социални придобивки за работещите, а като част от цялостната фирмена политика, която трябва да урежда и регулира дългосрочно взаимоотношенията между фирмата, работещите в нея и обществото. Тя трябва да очертае перспективите на колектива, както и на всеки член от него в рамките на перспективите за развитие на цялата фирма.

СЪЩНОСТ НА ФИРМЕНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Състои се в подпомагане издръжката на живота чрез предоставянето на парични и натурални средства и дейности за:

столово хранене по намалени ценим;

преференциално снабдяване със стоки и услуги;

парични средства, карти, почивни бази за отдих, туризъм и лечение с намаление или безплатно;

облекчаване на транспортните разходи, свързани с трудовата дейност;

доброволно пенсионно осигуряване на персонала ;

повишаване квалификацията и преквалификацията на персонала;

подпомагане на многодетни, социално слаби и млади семейства, сираци и др. нуждаещи се по обективни причини;

спонсориране на персонала и членове на семействата им за обучение, лечение и др.;

инвестиционно и кредитно подпомагане за жилища и др.

ЦЕЛ НА ФИРМЕНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Социална справедливост и ефективност при разпределението и ползването на фирмените социални фондове:

Социална справедливост според:

висока квалификация на персонала и адекватни на нея производствени и професионални резултати като условие за социални придобивки;

подпомагане на тези с обективно ниски доходи.

Постигането на ефективност, която се измерва в следните направления:

икономическа – съхраняване и възпроизводство на работната сила, повишаване на квалификацията;

социална – повишаване мотивацията на персонала и лоялността към фирмата, социална загриженост и помощ за задоволяване на потребности при намалени доходи и затруднения за отдих, лечение, заеми и др.

здравословна – подобряване здравния статус чрез помощи в пари за лечение, лекарства, подобряване условията на труд, профилактика.

СУБЕКТИ НА ФИРМЕНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪНШНИ СУБЕКТИ

Законодателна власт – създава законовата нормативна база за параметрите, развитието и органите които ги определят и регулират (КТ, КСО, данъчни закони – данъчни облекчения).

Изпълнителна власт – реализира законовата уредба и прилага собствена нормативна база (постановления, наредби, разпореждания, заповеди и др.).

Синдикати – участват със собствена политика в тази област и като социални партньори в органите за тристранно сътрудничество и съавтори на вземаните решения, отнасящи се за фирменото социално осигуряване със самостоятелна превантивно-сигнална дейност и информация за нарушения.

СУБЕКТИ НА ФИРМЕНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪТРЕШНИ СУБЕКТИ

Общо събрание на работниците и служителите – чл. 293, ал. 1 от КТ, определя начина на използване на средствата за социално-битово и културно обслужване.

Колективни аминистративно-ръководни органи за управление – чрез финансовия план на фирмата, посредством текущите управленски решения, при разработване, утвърждаване и реализация на политиката и стратегията за управление.

Работодателят – чрез ръководство на колективните органи за управление, взаимодействие със синдикати при съставяне на колективните трудови договори, законно изготвяне на документацията и информацията за провежданата фирмена СП;

Синдикатите – чрез колективните трудови договори се регламентира фирмата какви социални мерки ще проведе.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА

Български форум на бизнес лидерите - най-голямата бизнес организация в България, която се занимава с въпросите на бизнес етиката и корпоративното гражданство:

над 140 български и международни компании, които се ангажират да работят прозрачно и отговорно, в съответствие с принципите на Стандарта за бизнес етика (подписан от над 500 компании от цялата страна и е част от тяхната корпоративна политика).

асоцииран е с Международния форум на бизнес лидерите на Принца на Уелс и съществува в България от 1998 г.

работи за стимулирането и подобряването на отговорните бизнес практики и бизнес взаимоотношения, действа като посредник при осъществяването на междубраншови взаимоотношения с водещи лидери в българския, регионален и международен бизнес.

БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

Награди за отговорен бизнес 2006:

присъжда се специална награда ‘ЕНГЕЙДЖ’ - “Актавис България" за успешното ангажиране на всички служители в социалната политика на фирмата;

критериите са: полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на целия екип на компанията в осъществяването на проектите, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и оценка от страна на обществото.

БЪЛГАРСКИ ФОРУМ НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ

Награди за отговорен бизнес 2006:

в категорията "Инвеститор в обществото" победител е "БНП Париба" с проекта си "Социална кухня" за възрастни хора в неравностойно социално положение;

в категория "Инвеститор в околната среда" победител е "Кока-Кола Хеленик ботлинг къмпани" поведе с проекта "Зелен Дунав 2006", който цели да мобилизира местни общности от областите, през които минава Дунав за опазването реката;

в категорията "Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд" "ДжобТайгър" спечели първа награда за създаването и развитието на кариерни центрове в българските университети;

в категорията "Инвеститор в знанието" победител е "Хюлет Пакард" с проекта си за специализирани програми, които подпомагат изграждането на висококвалифицирани специалисти в областта на информационните технологии

в категория - "Маркетинг свързан с каузата“ се отличават компании, които рекламирайки своя продукт или услуга, декларират подкрепата си за определена социална кауза. награда е за "АстраЗенека" за програмата й за осведоменост на обществото при борбата с рака на гърдата.

ДАРИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Годишен мониторинг на Български дарителски форум:

по данни за 2006 г. общият размер на даренията е минимум 23 млн. лева като финансови средства и близо 4 млн. лева, дарени в храни, дрехи и стоки;

нараснали са системните и еднократните дарения, направени от българи в чужбина, а публичните институции и политически партии в страната все по-често са се ангажирали с прояви на милосърдие;

тенденция към намаление бележат бизнес средствата, дарявани на детски домове;

рязко са се увеличили даренията към физически лица, които намаляват данъчната основа и съответно дължимите данъци;

проекти в сферата на културата и изкуството също са се радвали на повишен дарителски интерес;

увеличил се е близо два пъти броя на даренията чрез SMS.

Все още малко фирми разработват политики в областта на благотворителността и  дългосрочни дарителски приоритети.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG