Home Икономика СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПДФ Печат Е-мейл

СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Същност на системата

Общи положения

Финансово устройство

Управление на ДОО

СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА НА Д00

Система от институции, правила и норми за обезпечаване на гражданите, които не са в състояние самостоятелно да придобиват средства за себе си и с личен труд поради нетрудоспособност или други причини.

Това е право гарантирано от Конституцията на РБ.

Място й в социалната политика е изключително важно, дава сигурност на хората. Това е демократична структура, определяща начина на живот на хората. Голям брой хора в България са нуждаещи се.

ПРОБЛЕМЕН ОБХВАТ

ФУНКЦИИ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

ПРИНЦИПИ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА ВСИЧКИ ОСИГУРИТЕЛНИ РИСКОВЕ:

работници и служители, наети за повече от 5 работни дни или 40 ч. в един календарен месец

държавни служители

съдии, прокурори, следователи, съдебни служители

кадрови военнослужещи по  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията

работещите по втори или допълнителен трудов договор

изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА ИНВАЛИДНОСТ, СТАРОСТ, СМЪРТ И ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ:

наетите при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗА СТАРОСТ И СМЪРТ:

на свободна професия или занаятчийска дейност;

ЕТ, собственици и съдружници в ТД;

земеделските производители;

при труд без трудово правоотношение и месечно възнаграждение по-голямо или равно на минималната работна заплата

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

ОСИГУРИТЕЛИ:

Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.

Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка.

Има законов ред за сроковете, съдържанието, начина и реда за предоставяне на данни от осигурителите на НОИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД:

Размерът на вноските по фондове се определя ежегодно със ЗБДОО.

Доходът включва всички възнаграждения и доходи от трудова дейност.

Осигурителите правят вноските едновременно с изплащането на възнаграждението:

за самоосигуряващите се – до 10 число на следващия месец;

регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – до  31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят.

Редът за внасяне на вноските се определя от НОИ.

Вноските за фонд “ТЗПБ” са за сметка на осигурителите.

РАЗМЕР НА ВНОСКИТЕ ПО ФОНДОВЕ, СЪГЛАСНО ЗБДОО – 2008 Г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ “ОСИГУРИТЕЛИ – ОСИГУРЕНИ” (процентно съотношение):

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО

Минималния и максималния  месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през календарната година – съответно 220 лв. и 2000 лв.

Минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 120 лв.

Минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 60 лв.

Основните икономически дейности и квалифицираните групи професии, за които се въвеждат осигурителни прагове (приложение 1 от ЗБДОО за 2008 г.).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

ОСИГУРИТЕЛНИ КАСИ:

Лицата, които упражняват свободни професии, ЕТ, земеделските производители и юридическите лица могат да образуват осигурителни каси.

Регистрират се в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.

Осигурителните каси провеждат осигуряването на своите членове.

Начинът и редът за създаването и функционирането на осигурителните каси се уреждат с акт на Министерския съвет по предложение на НОИ, съгласувано с НАП.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ДОО

ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ:

изчислява се в часове, дни, месеци и години

редът и начинът за изчисляване на осигурителния стаж се определят с наредба на МС по предложение на НОИ

За осигурителен стаж се зачита:

времето, през което са внасяни дължимите осигурителни вноски

времето без да се правят осигурителни вноски при:

отпуск за малко дете
отпуск за временна нетрудоспособност, бременност и раждане
неплатен отпуск до 30 календарни дни в годината
при ползване на обезщетения за безработица

осигурителен стаж за пенсиониране при вноски от републиканския бюджет, при следните случаи:

грижа за инвалиди със загуба на работоспособност над 90%
наборна или мирновременна алтернативна служба
гледане на дете до 3 г. възраст

ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ

ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ

ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ

ФИНАНСОВО УСТРОЙСТВО НА СИСТЕМАТА НА ДОО

Средствата на държавното обществено осигуряване се обособяват във фондове:

пенсии

пенсии, несвързани с трудовата дейност

трудова злополука и професионална болест

общо заболяване и майчинство

безработица

БЮДЖЕТ НА ФОНДОВЕТЕ  НА ДОО

Народното събрание приема ЗБДО, който включва консолидиран бюджет на ДОО, бюджетите на фондовете по и бюджета на НОИ и действа за срок една календарна година.

Проектът на бюджета се изготвя от НОИ и се представя в МС за съгласуване с проекта на Закона за държавния бюджет.

В случай, че бюджетът на ДОО не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно действащите нормативни актове, а за издръжка на органите на НОИ се разходва месечно до една дванадесета част от разходите, предвидени в бюджета за предходната година.

ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАТА НА ДОО

Краткосрочни безлихвени заеми от републиканския бюджет за фондовете - при временен недостиг на средства във фондовете за покриване на неотложни осигурителни плащания, с разрешение на министъра на финансите по предложение на управителя на НОИ.

Временно свободните средства по фондовете на ДОО могат да се влагат по депозитни сметки в БНБ или за придобиване, на първичния пазар или чрез Министерството на финансите, на ДЦК, емитирани от българското правителство.

ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАТА НА ДОО

Банково обслужване - банките, обслужващи сметките на НОИ, се определят от Министерството на финансите и БНБ, като от тях Надзорният съвет на НОИ избира банките, които имат право да обслужват сметките на НОИ.

Годишен отчет на изпълнението на бюджета на ДОО - изготвя се от НОИ и се внася от неговия управител в Народното събрание за приемане едновременно с отчета за изпълнението на държавния бюджет.

УПРАВЛЕНИЕ  НА СИСТЕМАТА НА ДОО

Министерството на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика по държавното обществено осигуряване.

ДОО се управлява от НОИ.

НОИ отчита своята дейност пред Народното събрание.

НОИ е юридическо лице със седалище в гр. София и сътветни териториални поделения.

ФУНКЦИИ НА НОИ

изпълнява бюджета на ДОО

установява и събира вноските и вземанията на ДОО

събира вноските за здравно осигуряване и ДЗПО

осъществява контрол по спазване на осигурителното законодателство във връзка с възложените му дейности

организира дейността по установяване на административни нарушения и административни наказания

извършва плащането на пенсиите и обезщетенията за безработица и организира дейността по другите осигурителни плащания

събира информация и поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица

осъществява дейност по подготовка и прилагане на международни договори в областта на ДОО и др.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НОИ

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Състав – по 1 представител на всяка от представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, признати съгласно КТ, и равен на тях брой представители, определени от МС, един от които задължително е изпълнителният директор на НАП.

Управителят на НОИ участва със съвещателен глас.

Мандат – 4 г.

Функции:

утвърждава основните насоки на дейността на НОИ;

утвърждава проектите на годишния бюджет на ДОО и отчета му;

осъществява контрол върху дейността на НОИ, съвета на управителя, управителя и подуправителя;

утвърждава проектите на нормативните актове по ДОО преди внасянето им за приемане от съответните държавни органи;

взема решения за използване средствата от резерва по бюджета на ДОО и др.

УПРАВИТЕЛ И ПОДУПРАВИТЕЛ НА НОИ

Избират се от Народното събрание за срок четири години.

Управителят:

осъществява оперативното ръководство на НОИ;

утвърждава инструкции, формуляри и други документи;

внася за утвърждаване в надзорния съвет проекти и отчети;

открива и закрива поделения на НОИ;

сключва разпоредителни сделки за имуществото на НОИ и др.

При отсъствие на управителя неговите функции се изпълняват от подуправителя:

Подуправителят може да изпълнява функции, които са му възложени от управителя.

Подуправителят свиква и ръководи заседанията на съвета на управителя.

Съвет на управителя – подпомага дейността на управителя и подуправитела, състои се от ръководителите на функционалните направления на института.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, УПРАВИТЕЛЯ И ПОДУПРАВИТЕЛЯ

НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ:

лица, които са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност

лица, които участват в управителни или контролни органи на други осигурителни фондове

лица, осъждани за умишлено престъпление

лица, които са били членове на управителни органи на юридически лица, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори

лица, които се намират в родство по права или по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен с членове на надзорния съвет, управителя и подуправителя

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG