Home Икономика СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДОХОДИТЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДОХОДИТЕ ПДФ Печат Е-мейл

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДОХОДИТЕ

Въпрос. 5. Формиране доходите на домакинствата.

Доходите в страната се определят на база домакинство.

Домакинството e две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище. Имат общ бюджет, хранят се заедно, независимо от това, че някои от тях могат да нямат родствени връзки помежду си.

Семейството включва – съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца /родени, доведени, заварени, припознати, осиновени/, несключили брак.

Политиката на доход на домакинствата е важен социален индикатор за развитие на социалната политика и неин съществен елемент.

Политиката на доходите е средство за формиране, диференциране и регулиране на доходите на населението.

Основна нейна цел е осигуряване на такова движение на доходите, на цените на стоките, работната заплата, което да съдейства за увеличаването на производството и осигуряване на приемливо равнище на живот на българския народ.

Основен показател характерезиращ социалната политика на държавата е размера на общия доход на домакинството..

Общият доход на домакинството включва всички парични средства и натурални доходи, независимо от източника на постъплението им.

В паричния доход се включва постъпления от:

- работна заплата;

- самостоятелна стопанска дейност;

- собственост, давана под наем;

- продажби на селскостопанска продукция, животни, имущество;

- обезщетения при безработица;

-    пенсии;

-    стипендии;

-    застраховки

- и всички други социални преференции.

Натуралния доход включва:

-    стойността на хранителните и нехранителни продукти получавани от земеделските стопанства;

-    стойността на селскостопанските животни и други.

В дохода не се включват:

- помощи в пари или натура, получени съгласно правилника за социално подпомагане;

- хуманитарни помощи от БЧК, АЧП – агенция за чужда помощ;

- добавки за чужда помощ, изплащани на придружители на инвалиди І-ва група.

При формиране на доходите на домакинствата у нас, влияние оказват редица фактори на макроравнище и микроравнище:

-    размера на производство;

-    размера на БВП;

- размер на държавния бюджет и частта от него, която се заделя за социална политика

-    размера и структура на безработните лица.

-    инфлационен коефициент.

Въпрос.6. Структура на приходите и разходите на доходите на домакинствата.

Направен е анализ на структурата на приходите на домакинствата за периода 2000-2005г.. Наблюдават се следните тенденции:

-    основен приходоизточник на доход на домакинствата е работната заплата - около 40%;

-    по относителен дял в сруктурата на доходите са пенсиита – 20-22%;

-    домашно стопанство около 16%  - 18%

-    все още е незначителен дела на източници от предприемачество, от извън работна заплата, от спестявания.

Направен е анализ на структурите на дохода по децилни групи. Домакинствата у нас са подредени във възходящ по доходи в 10 децилни групи:

- І-ва децилна група годишен доход на едно лице  до 720 лв.

- Х-та децилна група годишен доход на едно лице над 3 800 лв.

Изследванията показват, че в структурата на общия доход за І децилна група, най-голям относителен дял в дохода заема работната заплата – 40 %, следвана от пенсии – 22 %,  домашно стопанство; предприемачество и извън работната заплата.

В структурата на общия доход на Х-та децилна група се наблюдава почти същата тенденция.

През последните години се наблюдават следните тенденции в структурата на разходите на домакинствата:

-    най-голям относителен дял заемат разходите за храна около 50 %

-    съществен дял заемат разходи за жилище, вода, ел. енергия и горива за битови нужди – 12-13 %;

-    разходи за транспорт – 5-6 %;

-    разход за здравеопазване – 5-6 %;

-    алкохол и тютюневи изделия – 4 %

Относително се запазват и намаляват разходите за облекло и обувки.

Въпрос.7. Издръжка на живота на домакинствата

През последните години се наблюдава намаляване на реалните доходи на домакинствата и ограничаване тяхното потребление. Наблюдава се и диференциеация на доходиге на домакинствата. Задълбочаването на диференциацията на доходите на домакинствата се определя от процеса на обедняване на населението. Най-общо обедняването се определя като процес на намаляване на доходите на определени групи от населението, при който процес начините, формите, структурата и качеството на задоволяване на основни техни нужди съществено се отличава и влошава, както по отношение на други групи, така и спрямо предишни периоди. За 2007г. за България е определена линия на бедност 152лв. – среден общ нетен доход на домакинство.

Освен линията на бедност в България приложение намират и следните показатели (критерии) за бедност:

-    жизнен минимум – той включва необходими материални и финансови средства за задоволяване на потребностите на членове на домакинството от храна.

-    Социален минимум – включва освен средствата необходими за жизнения минимум и средствата за духовно и социално развитие на членовете на домакинството.

-    Екзистенц минимум – представлява около 60% от средствата за социален минимум.

-    Базов гарантиран мимимален доход – този показател се използва при изчисляване размера на месечните социални помощи. Той се определя с постановление на МС.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG