Home Икономика ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПДФ Печат Е-мейл

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

И ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:

Общи положения

Пенсионни фондове и пенсионно осигурителни дружества

Осигурителни вноски

Права на осигурените лица

Особености при управлението на системата

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ДЗПО се реализира чрез договор на осигуреното лице с пенсионното дружество или по служебно разпределение, отношенията възникват от датата на договора / разпределението.

ДДПО допринася за “индивидуална справедливост”.

Положителни социални и икономически ефекти:

дългосрочен социален ефект – не се натоварват бъдещите поколения;

повишена сигурност срещу социални рискове;

самоотговорност към бъдещето;

има характер на отсрочено лично потребление, не повишава цените и не предизвиква инфлация от разходите (за разлика от задължителното).

ПРИНЦИПИ

ПРИНЦИПИ

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ПО ДЗПО

Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г.

Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.

Земеделските производители (от 1.01.2004 г.) се осигуряват в УПОФ.

Служителите в Националната разузнавателна служба, служба "Военна информация" на Министерството на отбраната и Специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията не се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

Персоналност на осигуряването - всеки осигурен в универсален и в професионален пенсионен фонд има индивидуален осигурителен номер и индивидуална осигурителна партида (съгласно Закона за класифицираната информация).

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ПО ДДПО

Всяко физическо лице, навършило 16 години, може доброволно да се осигурява или да бъде осигурявано във фонд за ДДПО въз основа на договор с пенсионноосигурително дружество.

ДДПО е персонално. Всеки осигурен във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване има индивидуален осигурителен номер и индивидуална партида.

Осигурените придобиват право на:

лична пенсия - за старост или за инвалидност;

наследствена пенсия - при смърт на осигуреното лице или на лице, което получава пенсия по този дял;

еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида;

еднократно или разсрочено изплащане на средства на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.

Размер на пенсията:

пенсията се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките, предвидени в този дял, и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици.

ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ И ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

ДЗПО се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани по реда на този кодекс пенсионноосигурителни дружества.

Пенсионноосигурителните дружества могат да учредяват и да управляват само един универсален и един професионален пенсионен фонд.

Универсалните и професионалните пенсионни фондове се създават за неопределен срок.

Пенсионноосигурителните дружества отговарят имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение управлението и представляването на съответните пенсионни фондове.

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Участие:

чрез индивидуално заявление до ПОД

по служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и ред, определени от НАП и Комисията по финансов надзор.

Права при осигуряване в универсален пенсионен фонд:

допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

еднократно изплащане до 50% от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70,99%;

еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

Участие:

аналогично както при универсалните пенсионни фондове.

Права при осигуряване в професионален пенсионен фонд:

срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;

еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено загубена работоспособност над 70,99 на сто;

еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД

Издава се от заместник-председателя на Комисията за финасов надзор. За получаване на разрешение лицензираното ПОД подава до комисията писмено искане.

Окръжният съд по седалището на фонда вписва в регистъра си съответно универсалния или професионалния фонд.

След отнемане на разрешението за управление не могат да се сключват нови договори.

Попечителски съвет – представлява интересите на осигурените във фондовете:

в състава му влизат по равен брой представители на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и един представител на ПОД;

МС регламентира правата и задълженията на съвета;

предложенията и решенията на попечителския съвет имат препоръчителен характер за ПОД.

ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Учредяват се и се управляват от лицензирани ПОД.

Едно ПОД може да учредява и да управлява само един фонд за ДДПО.

ПОД и фондът за ДДПО са отделни юридически лица.

Фондовете за ДДПО се създават за неопределен срок.

Седалището и адресът на управление на фонда за ДДПО задължително съвпадат със седалището и адреса на управление на ПОД.

Разрешението за управление на фонд за ДПО се издава от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

ПОД е АД, лицензирано по реда на КСО и регистрирано по ТЗ:

има предмет на дейност единствено допълнително пенсионно осигуряване;

не може да извършва търговски сделки, които не са пряко свързани с дейността му;

могат да създават сдружения с нестопанска цел за представяне на свои общи интереси и за реализация на общи проекти.

Фирмата на ПОД задължително съдържа в комбинация думите "пенсия" и "осигуряване" или производни на тях.

Учредители и акционери:

български физически или юридически лица;

чуждестранни юридически лица, ако са регистрирани като осигурителна, застрахователна или финансова институция по националния им закон и ако представят банкови референции от първокласна чуждестранна банка, потвърдени от БНБ;

акционер може да притежава акции само в едно ПОД, което осъществява дейност в страната.

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Акции и капитал:

ПОД може да издава само поименни безналични акции с право на един глас.

Минималният размер на капитала на ПОД е 5 млн. лв. и трябва да е изцяло внесен в пари към момента на подаване на заявлението за получаване на пенсионна лицензия.

ПОД трябва да разполага по всяко време със собствен капитал (капиталова база) в размер не по-малък от 50 на сто от минималния капитал, иначе уведомява в 3-дневен срок заместник-председателя на комисията, като представя оздравителна програма за привеждане в 3-месечен срок на собствения капитал в съответствие с изискванията на КСО.

Заеми:

ПОД не може да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица.

може да ползва заем на стойност до 10 на сто от собствения капитал (капиталовата база) на дружеството, ако заемът е за придобиване на ДМА, които са пряко необходими за извършване на дейността на дружеството, и е за срок не по-дълъг от 3 месеца.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ
НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА ПОД

да имат висше образование;

да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

да не са били членове на управителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор, или които се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

да не са били членове на управителни или контролни органи на търговски банки, които са били обявени в несъстоятелност или се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

да не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност;

да не са съпрузи или роднини до четвърта степен включително, по права или по съребрена линия или по сватовство помежду си

да не са членове на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност;

да не са извършвали и да не извършват охранителна или сходна на нея дейност и др.

ПЕНСИОННА ЛИЦЕНЗИЯ

Дава се от Комисията за финансов надзор.

Съществува регламент за необходимите документи.

В двумесечен срок от получаване на документите заместник-председателят на комисията внася предложение за издаване или за отказ за издаване на пенсионна лицензия.

Регламент за отказа (ако не отговарят на изискванията – документите, капитала, лицата и т.н.).

Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, след предоставяне на издадената от комисията пенсионна лицензия.

Комисията води публичен регистър на лицензираните ПОД и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

ОТНЕМАНЕ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПОД

не започване извършване на дейността, за която е лицензирано, в 6-месечен срок от получаване на лицензията;

осъществява и друга търговска дейност освен пряко свързаната с допълнителното пенсионно осигуряване;

прекратява се по решение на общото събрание на акционерите;

не е платежоспособно;

е с отнети разрешения за управление на всички учредени от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

е представило документи, послужили като основание за издаване на лицензията, които съдържат неверни данни;

може и при други нарушения (пречи на надзора, не изпълнява задълженията си към осигурените, нарушава законите и др.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОД
СЛЕД ОТНЕМАНЕ НА ПЕНСИОННАТА ЛИЦЕНЗИЯ

ПОД не може да сключва нови договори и да предлага нови условия за допълнително пенсионно осигуряване.

Отнемането на лицензията не освобождава ПОД от задълженията му по сключени договори.

Комисията за финансов надзор изпраща съобщение за отнемане на пенсионната лицензия до Агенцията по вписванията. Решението за отнемане на пенсионната лицензия се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува най-малко в два централни всекидневника.

ДРУГИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ПОД

Разпределението на печалбата - по реда на Търговския закон и на този кодекс.

Вътрешния контрол - специализирана служба за вътрешен контрол.

Информационната система - трябва да отговаря на изисквания, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Рекламата - да не рекламира продукти и услуги, които не предоставя в момента, както и бъдеща доходност от инвестициите и др.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО

За универсален пенсионен фонд:

за 2005 г. - 3 на сто;

за 2006 г. - 4 на сто;

от 2007 г. - 5 на сто.

За професионален пенсионен фонд:

12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория труд;

7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд.

Вноските за универсалните пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношение.

Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите.

Самоосигурените лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка.

ПРЕВЕЖДАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА ДЗПО

Превеждат се едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

Събиране на осигурителните вноски:

събират се от НАП;

превеждат се в специализирана сметка за задължително допълнително пенсионно осигуряване на НАП;

в зависимост от размера на получените в пенсионния фонд суми ПОД заплаща на НАП такса за обслужване, размерът на която се определя ежегодно със ЗБДОО.

взаимоотношенията между НАП и ПОД се уреждат с договор.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ДЗПО

Приходите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд не се облагат с данък по реда на ЗКПО.

Приходите от инвестиране на активите на универсалния и на професионалния пенсионен фонд, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облагат с данък по смисъла на ЗОДФЛ.

Услугите по ДЗПО не се облагат с ДДС.

Личните осигурителни вноски за ДЗПО в универсален пенсионен фонд от физическите лица се приспадат от дохода им преди данъчното облагане по начин, ред и в размери, определени със ЗОДФЛ.

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДДПО

Вноските са парични и могат да бъдат месечни, за друг период или еднократни.

Вноски могат да правят:

физически лица - за своя сметка;

работодатели, които са осигурители - за своите работници и служители;

органи, които са осигурители - за: държавни служители, съдии, военни и т. н.

възложители, които са осигурители за лицата, с които е сключен договор за възлагане на управление или контрол;

други осигурители - физически или юридически лица - в полза на трети лица.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, извършвано от работодателя, може да бъде предмет на колективното трудово договаряне.

СКЛЮЧВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Регламент за съдържанието, според КСО.

За неоределен срок, но с клаузи за прекратяване.

При сключване на договор за доброволно пенсионно осигуряване осигуреното лице, осигурителят или друг осигурител получава при поискване заверено копие от правилника на фонда, действащ към датата на сключване на договора.

Всяко осигурено лице може да има само една индивидуална партида във фонд за ДДПО:

в индивидуалната партида се правят записи за направените вноски, прехвърлените суми и удръжките;

индивидуалната партида се води в левове и в дялове.

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ДЗПО

Осигурените лица в универсален пенсионен фонд имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, а осигурените в професионален пенсионен фонд - на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя на базата на:

натрупаните средства по индивидуалната партида;

срока на получаване;

техническия лихвен процент, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Осигуреното лице има право при пенсиониране да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуалната партида от професионалния фонд в универсален фонд.

Осигуреното лице има право на безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната му партида, за доходността от тяхното управление и за произтичащите от набраните средства пенсионни права най-малко веднъж в рамките на една календарна година.

При придобиване право на пенсия между пенсионноосигурителното дружество и пенсионера се сключва пенсионен договор.

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ДДПО

Лична пенсия за старост:

възниква при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на част първа.

може да бъде пожизнена или срочна по избор на осигуреното лице.

Лична пенсия за инвалидност:

Правото на лична пенсия за инвалидност възниква от датата на инвалидизирането, посочена в решението на териториалната експертна лекарска комисия или на Националната експертна лекарска комисия.

Размерът на пожизнената пенсия по този дял се определя на базата на: натрупани средства, биометрика, технически лихвен процент.

Лицата, които имат право на наследствена пенсия по този дял, се определят в правилника на фонда и се посочват в осигурителния договор.

Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида или част от тях от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, не повече от веднъж в рамките на една календарна година.

Осигуреното лице има право да изтегли по всяко време натрупаните по индивидуалната партида средства от лични осигурителни вноски.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА
ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВЕ ЗА ДЗПО

Средствата на универсалния и на професионалния пенсионен фонд се инвестират при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.

ПОД може да инвестира средствата на фонд за ДЗПО само във:

ДЦК, издадени или гарантирани от държавата, задълженията, по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг ;

ЦК, приети за търговия на регулираните пазари;

Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;

Общински ЦК, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг;

Банкови депозити в банки с кредитен рейтинг, получили разрешение да извършват банкова дейност съгласно законодателството на държава - членка или на държава, посочена в наредба на комисията ;

Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от: държави - членки или техни централни банки; държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки; Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;

Инвестиционни имоти в страната, в държава - членка.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА
ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВЕ ЗА ДЗПО

Управителният орган на ПОД утвърждава вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за ДЗПО, и ги представя на заместник-председателя на комисията в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение и допълнение.

Ограничения при инвестирането – КСО регламентира максимума на активите на фонда, които могат да бъдат инвестирани по законово определения начин (минимум 50% в ДЦК; максимум 5% в инвестиционни имоти).

Забрана за получаване и предоставяне на заеми - ПОД не може да получава, както и да предоставя, заеми от името и за сметка на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване или да бъде гарант на трети лица с активите на фонда.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ДЗПО

Пенсионни резерви:

ПОД, което управлява универсален и/или професионален пенсионен фонд, гарантира с активите си изпълнението на задълженията към осигурените във фонда лица;

ПОД задължително създава общи резерви по реда на Търговския закон и по ред, определен с наредба на комисията;

с пенсионния резерв се покрива изплащането на пенсиите на лицата, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети;

ПОД не могат да раздават дивидент на своите акционери преди формирането на резервите.

Минимална доходност:

определя се от заместник-председателя на комисията към края на всяко тримесечие в процент поотделно за универсалните и професионалните пенсионни фондове;

ако реалната доходност от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване е по-ниска от минималната, ПОД, управляващо фонда, е длъжно в 10-дневен срок от обявяването й да покрие разликата до минималната от създадени за целта резерви.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ДЗПО

ПОД се издържа с такси от ПОФ:

1% от всяка осигурителна вноска - по начин, ред и в размери, установени в правилника за организацията и дейността на пенсионния фонд, като максималният размер не може да надвишава 5 % от сумата, която се превежда на пенсионния фонд;

инвестиционна такса в размер до 1 на сто годишно върху стойността на нетните активи;

допълнителна такса - 20 лв. при всяко прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида от един фонд към друг, като таксата се заплаща от осигуреното лице;

ПОД не могат да събират други такси и удръжки извън посочените в КСО.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА
ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВЕ ЗА ДДПО

За инвестициите на фонд за ДДПО се прилагат разпоредбите за ДЗПО, ако не е предвидено друго.

При инвестиране на средствата на фондовете за ДДПО не се прилагат изискванията за минимална доходност.

ПОД, управляващо фонд за ДДПО по професионални схеми, приема и преразглежда на всеки три години, както и незабавно след всяка съществена промяна, инвестиционна политика за принципите на управление на фонда с минимално съдържание, определено от заместник-председателя на комисията и включващо методите на оценяване риска на вложенията, прилагани техники на управление на риска и стратегическо разпределение на активите с оглед на характера и продължителността на пенсионните задължения, както и други условия от значение за управляваните схеми. Инвестиционната политика се представя на заместник-председателя на комисията в срок до три месеца след края на съответната финансова година.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG