Home Икономика Особености на финансовата ревизия в социалното осигуряване. Видове и етапи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Особености на финансовата ревизия в социалното осигуряване. Видове и етапи ПДФ Печат Е-мейл

Контролните органи на Националния осигурителен институт извършват документални финансови ревизии на всички физически и юридически лица за внасянето на осигурителните вноски,  за здравното осигуряване, за фонд “ПКБ”, за допълнителното задължително пинсионно осигуряване, за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Трудова злополука”, както и за спазването на нормативната уредба по държавното обществено осигуряване.

Видове финансова ревизия

Видовете ревизии могат да се разграничат в различни диапозони на класификация в зависимост от различни класификационни критерии. Потребността от извършване на финансови ревизии в социалното осигуряване възниква перманентно, което налага те да бъдат предмет на регулярна организация. В съответствие с посочения белег за организация могат да се формулират критерии за разделяне, носещи белезите на обхвага на обектите и регулярността на извършване на ревизирането. По критерият обхват на обектите финансовите ревизии биват:

 1. 1. Пълни (комплексни)
 2. 2. Частични (тематични)

Пълните финансови ревизии в социалното осигуряване

обхващат всички обекти на контрол за определен период при конкретен субект на контрол. Показателно за пълните финансови ревизии е, че чрез тях се контролира спазването на нормативните разпоредби по държавното обществено осигуряване, както и внасянето на вноските за здравното осигуряване, за фонд “ПКБ”, както и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Поради комплексния  характер на обхвата пълната финансова ревизия заема най-голям дял от времето за финансово-ревизионна дейност.

Частичните финансови ревизии притежават тематичен характер, тъй като обхващат само отделните видове задължения. С тематичен характер се явяват ревизиите по начисляването и внасянето на вноските само за фонд “ПКБ”, например. Тези ревизии се изпълняват с реализирането на по-кратки и схематични контролни процедури. По времетраене са значително по-кратки от пълните финансови ревизии.

По критерият регулярност на извършване финансовите ревизии биват:

1.Планови

2.Извънредни (извънпланови)

Плановите ревизии се планират за извършване поименно, т.е. по субекти и по време на изпълнение с план-програма за финансово-контролна дейност на органите на НОИ. Обикновено пълните финансови ревизии се явяват и планови, планово-регулярния характер на ревизиите се проявява с включването им периодически на оределени годишни интервали в план-програмата за финансови ревизии в социалното осигуряване за съогветната година.

Извънредните (извънпланови) ревизии не притежават планово-регулярен характер на извършване. Те се осъществяват по поръчка на органи на държавната власт, както и по усмотрение на органите на НОИ. Основание за извършването на такива ревизии най-често е наличието на предварителни данни или сигнали за извършени нарушения на законодателството в сферата на социалното осигуряване. Извънредните финансови ревизии се извършват по спешност, текущо без да са включени в план-програмата  за финансово-контролна дейност през съответната година. За тях се заделя допълнителен резерв от времеви ресурси за осигуряване на спешните потребности от ревизионен контрол в социалното осигуряване.

Етапи на осъществяване на финансовата ревизия

Организацията на осъществяване на една финансова ревизия е продължителен във времето процес. Той започва да се извършва далеч преди периода на изпълнение на същностнитеконтролни процедури, както и завършва в определен срок след приключване на ревизионната установителна дейност. Процесът на организация се разчленява на етапи, на всеки един от които се реализират задачи, осигуряващи  подготовката и извършването на ревизията. В последователност на осъществяване се разграничават следните етапи: планиране, подготовка, извършване и приключване на ревизията, посредством които се осигурява целенасоченост и системност на ревизионната дейност в съответствие със задачите на контрола в социалното осигуряване.

На етапа планиране се разработва стратегия по обхвата на субектите на контрол в социалното осигуряване. С изготвянето на годишния опис на субектите за ревизиране се определя технологичния ред за извършване на контролните процедури във времето. По планов път се разчита времето за извършване на финансовата ревизия и нейната продължителност. На етапа планиране се предприемат преди всичко организационни мерки по осигуряване на предстоящата ревизия. Те са свързани с определяне на времето за ревизиране, периода подлежащ на контрол и др. С резултатът от плановите разчети в крайна сметка се полагат организационните основи на контролната дейност по параметри като период на извършване, продължителност и ресурсно осигуряване на финансовата ревизия.

Етапът на подготовка започва с изготвянето на разпореждането за ревизията. В него се вписват субектът, чиято дейност следва да бъде ревизирана, обхват и период на ревизията, длъжностните лица с трите имена, които извършват ревизията както и срока на извършването и.

С формалния акт на връчване на акта за възлагане се създава основание за провеждане на подготовката на предстояшата финансова ревизия. Тя започва със запознаване на контролните органи на НОИ с информацията от документите от последната извършена проверка по различните вноски, констативен или облагателен акт на контролните органи, котстативен протокол, ревизионен акт за начет, ревезионна записка на Инспектората на НСЗ и други. По – нататък подготовката се насочва към запознаване на контролните органи с нормативната уредба, регламентираща изискванията по правните норми. Предмет на специално проучване става частта от правните норми, засягащи еднозначно статута и дейността на ревизирания обект, те могат да бъдат заложени в конкретни законови и подзаконови актове /постановления, наредби, инструкции и др./

Подготовката на финансовата ревизия завършва с изготвянето на работен план за нейното извършване.

Длъжностните лица, на които е възложена ревизията определят в ревизионния план ревизионната стратегия с цел рационалното изпълнение на предвидените контролни процедури. За целта се формулират необходимите за изпълнение проверки и изискванията към потребната за това информация.

Етапът на извършване на финансовата ревизия обхваща по същество изпълняваните контролни процедурипо събиране, установяване и изясняване на факти и обстоятелства, касаещи ревизията.

Етапът се осъществява последователно на отделни стадии с функционално предназначениеи обособено място в цялостния процес на ревизиране. Това са стадиите на откриване на финансовата ревизия, проучване на място и изпълнение на контролните процедури.

Началото на финансовата ревизиясе отбелязва с връчването на заповедта за ревизията и легитимирането на финансовия ревизор от съответното поделение на НОИ пред ръководството на субекта. При откриването се уточняват условията, реда и организацията на извършване на ревизията. Същевременно се определят длъжностните лица от страна на субекта на контрол, на които се възлага оперативно да съдействат на контролните органи. Целта е да се изяснят връзките между проверяващи и проверявани, от което в най-голяма степен зависи създаването на нормални условия за протичането на ревизията. Следователно връчването на заповедта за извършване на ревизията има своето материалноправно основание за оповестяване на ревизията и създава задължението за проверяваните лица да предоставят необходимите условия за упражняване на правомощията на контролните органи. Съгласно КЗОО физическите и юридическите лица са длъжни да представят на контролните органи на НОИ исканите от тях документи, сведения, справки, декларации, обяснения и носители на информация, свързани с осъществяването на държавното обществено осигуряване и внасянето на осигурителни вноски за здравното осигуряване, фонд “ПКБ” и за допълнителното задължетелно пенсионно осигуряване, както и да оказват съдействие при изпълнението на служебните им задължения. Контролните органи на НОИ  при изпълнение на служебните си задължения имат следните права:

 1. да проверяват всички физически и юридически лица за дейността им по държавното обществено осигуряване и за внасяне на осигурителните вноски за здравното осигуряване, за фонд “ПКБ” и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
 2. да предприемат мерки за привличане към отговорност лицата, виновни за нарушаване на нормативните актове по държавното обществено осигуряване и на разпоредбите за внасяне на осигурителни вноски за здравното осигуряване, за фонд “ПКБ” и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
 3. да дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и на разпоредбите за внасяне на осигурителни вноски за здравното осигуряване, за фонд “ПКБ” и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
 4. да изискват от едноличните търговци и юридическите лица и техните поделения при проверки и ревизии да декларират банковите си сметки в страната, както и да предоставят документи, свързани с търговската им дейност;
 5. да извършват насрещни проверки и да назначават вещи лица.

Стадият на проучване на място се извършва след откриване на финансовата ревизия, това е проучване, пряко свързано с уточняване на обхвата на финансовата ревизия, имащо за цел да очертае конкретните въпроси за проверка по време на извършване на ревизията. В пряка връзка с целенасочения характер на проучването се оформя крайния резултат, изразяващ се във формулирането на конкретни проверки за изпълнение и въпроси по тях,които следва да се извършат по време на финансовата ревизия.

Следващ е стадият на изпълнение на контролните процедури, чрез който се извършват всички проверки, набелязани по време на предходно осъществени проучвания. Част от контролните действия са свързани с набиране на необходимите данни. За целта контролните органи на НОИ могат да предоставят на проверяваните образци-формуляри от различни по предназначение декларации и от справки за набиране на необходимата информация за определени факти и обстоятелства. В тази насока се изискват заверени копия от различни документи, както и по целесъобразност могат да се съставят описи за изземване на оригинални документи. Посочените действия са насочени да осигурят доказателства за факти и обстоятелства свързани с определянето, начисляването и внасянето на осигурителните вноски. Набраната информация от изпълнените процедури се класифицира в работни досиета по набелязаните въпроси и проверки. Ако събраната информация се окаже недостатъчна поради наличието на неизяснени обстоятелства, се пристъпва към допълнително събиране на данни в проверяваня субект по способите за набиране на сведениякато искане на писменни обяснения, съставяне на протоколи и др.

Друга част от действията на контролните органи се заключава в анализ на събраните данни  и правене на изводи. В анализите към ревизионните документи се отразяват констатациите от предходната ревизия, както и подробно се отразява ревизирания период, констатираните нарушения и задължителни предписания за спазванена нормативните разпоредби.

Резултатите от изпълнението на контролните процедури, под формата на справки, анализи, актове и други документални носители се класират в работни досиета по видове проверки. Получените резултати се използват за изготвяне на констатации, а част от събраните документални форми и като доказателствени средства в подкрепа на съответните констатации.

Последният етап е този на приключване на финансовата ревизия, тук се оформят окончателните резултати от контролните процедури с изготвянето на акт за         констатации. Неразделна част от акта са събраните в хода на ревизията доказателствени средства, класиране под формата на приложения към същия. Чрез акта за констатации се дава възможност на контролните органи на НОИ в писмен вид да изложат, систематизират и обобщят всички факти и обстоятелства. С изготвянето на акта за констатации по същество приключва изпълнинието на контролните процедури, предвидени в работния план на ревизията. При установяване на нарушения се изготвя ревизионен акт за начет, за причинени щети на държавното обществено осигуряване от невнесени осигурителни вноски, от неправилно извършени осигурителни разходи и от издадени документи за пенсиониране с невярно съдържание, за невнесени вноски за здравно осигуряване, фонд “ПКБ” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Ревизионния акт за начет съдържа:

 1. Наименование на органа, който го издава;
 2. Наименование и номер на акта;
 3. Фактически и правни основания за издаване на акта;
 4. Имената и длъжностите на ревизиращите;
 5. Данни за ревизирания субект;
 6. Направените констатации и основанията за тях;
 7. Опис на приложените доказателства;
  1. Заключителна част, скоято се определят правата и задълженията, начина и срока на изпълнение;
  2. Начини и срок за обжалване на акта;

10. Дата на издаване на акта и подпис на лицето, издало акта, с означение на длъжността му.

По съставените актове за начет отговорните лица могат да правят възражения в 7-дневен срок от връчването им. Контролният орган се произнася по възражението с мотивирано заключение.

За събиране на сумите по ревизионният акт за начет длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по приходите и разходите на държавното обществено осигуряване издава разпореждане в съответното поделение на НОИ. Разпорежданията подлежат на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването им. Разпарежданията и актовете за начет се връчват лично срещу подпис на отговорните лица или по пощата с обратна разписка.

Сумите на влезлите в сила разпореждания, които не са изплатени доброволно се събират чрез:

 1. запор по сметките на длъжниците на държавно обществено осигуряване, здравното осигуряване, фонд “ПКБ” и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в банките;
 2. изпълнение срещу движимите и недвижимите вещи на длъжниците.

Запор по сметките на длъжниците на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и фонд “ПКБ” се извършва  чрез изплащане на запорно съобщение от ръководителя на териториалното поделение на НОИ до банките, които превеждат незабавно дължимите суми по сметка на държавното обществено осигуряване. Запорът, наложен по сметката на длъжника в банката, има действие и по отношение на всичките и клонове. Запорът се счита наложен от часа на съответната дата, когато е получено запорното съобщение. В случай, че по сметката на длъжника няма достатъчно средства, банката уведомява в 7-дневен срок териториалното поделение на НОИ за причините, поради които не е изпълнен запора. Вземанията на държавното обществено осигуряване се погасяват в следната последователност:

 1. разноски;
 2. лихви;
 3. главница.

Събирането на вземанията чрез изпълнение върху движими и недвижими вещи на длъжника и вземанията на трети лица се извършва по реда на ДПК. Искането от публичния изпълнител се прави от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, като  в него се определят обезпечителните мерки върху движимите и недвижимите вещи, както и начина за продажбата им.

Вземанията на НОИ за невнесени осигурителни вноски и неправилно извършени осигурителни плащания и лихвите върху тях се погасяват с изтичане на 5-годишен давностен срок. С изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват всички останали вземания, независимо от прекъсване на давността, а дължимите на държавното обществено осигуряване могат да се поискат най-късно 3 години от датата, на която са станали изискуеми.

Ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да разсрочва разсрочва задължения на осигурителите  при изключителни случаи по време на материална затрудненост, задължения на осигурителите и самоосигуряващите се лица  до 10000 лв. за срок до 1 година. Пред него могат да се подават и жалби по ревизионните актове за начет.

При организацията и ръководството по обезпечаване  и принудително събиране на публични вземания за задължителни осигурителни вноски и други публични вземания, остановени от органите на НОИ се осъществява взаимодействие между органите на НОИ и Агенцията за държавни вземания.То се осъществява на съответното равнище на управление и в съответствие с компетенциите на съответните длъжностни лица на Агенцията за държавни вземания и НОИ. Взаимодействието се осъществява по повод влезли в сила разпореждания към издадени ревизионни актове за начет, решения на ръководителя на териториалното поделение на НОИ по смисъла на чл.117 ал.3 от КЗОО, респективно влезли в сила съдебни решения по ревизионни актове за начет, които са потвърдени или изменени; влезли в сила наказателни постановления за наложени глоби или имуществени санкции, респективно влезли в сила съдебни решения, които ги потвърждават или изменят; актуализирана към датата на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност справка за общия размер и по отделни основания на осигурителните вземания, в това число главници и лихви; актове по чл.36, т.6, чл.37, ал 5, т.6 и чл.116 от КЗОО за разсрочване на задълженията на осигурителя.

Основните задачи на финансовата ревизия в социалното осигуряване се свеждат до откриване на нарушенията по начисляването и внасянето на всички осигурителни вноски,в съответствие с нормативната уредба в областта на социалното осигуряване.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG