Home Икономика Публични разходи-

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Публични разходи- ПДФ Печат Е-мейл

Публични разходи-Държ. разходи могат да се възприемат като цена за удобствата, които д-вата предоставя на населението. Цената на тези “удобства” се опр. от редица фактори-външни и вътрешни. Външни са: заплахата от война, равнището на технологиите, комуникациите, науката, здравеопазването. Главно вътрешно условие е ефективността на местната ик-ка и на публ. сектор. Растящата цена на публ. стоки и услуги при недостиг на ресурси може да стане причина за намаляване на техния обем и обхват. При нормално функциониращо пазарно стоп. и нац. богатство, техният дял от брутния продукт, създаден в съответната д-ва е логично да расте. Нарастването на военните разходи също е под съмнение като определящ фактор, тъй като краят на “студената война” и докторината за колективна сигурност. Намалява разходите на отделните страни. Основанието за увеличаването на публ. разходи би следвало да се търси в развитието на демографските процеси, урбанизацията, индустрилизацията, които водят до заплахата от изчерпване на някои природни богатства. Изсичане на горите, намаляване на водните ресурси от питейна вода. Това налага д-вата да се заеме с инвестиции за опазване и възпроизводство на природните екосистеми, за изхранване на населението. Силата на човека в съвременния свят е в неговите знания за самия себе си и за обкръжаващия го свят, а задълбочаването на тези знания изисква скъпа и прецизна техника и инвестиции с несигурна възвращаемост. Това са сериозни основания за нарастване на публ. разходи. Ценността на човешкия живот е мярка за цивилизованост в съвременния свят, а разходите за осигуряване на дълголетие и добролетие са кол. израз на тази ценност. Размерът на публ. разходи се определя от неотложните потребности. Към неотложните потребности спадат охраната на д-вните граници, вътрешния ред и сигурност. За тези цели д-вата създава планови и кризисни фондове и при необходимост сключва заеми, търси  помощи. Най-переспективен начин за увелечаване на публ. разходи е осигуряването на допълнителни д-вни приходи от ограничаване на сивата ик-ка, която осъществява нелоялна конкуренция на коректните данъкоплатци. Имат се предвид търговията с контрабандни стоки, кражбата на данък добавена ст/ст ч/з фалшифициране на документи за експорт, наемането на раб. сила без трудови договори и др. В крайна сметка може да се твърди, че при определяне на обема и структурата на публ. разходи следва да се прилагат няколко осн. принципа: 1)те да допринасят обществена полза; 2)да се определят по общоизвестни критерии и приоритети; 3)да се осигури растяща ефективност; 4)да не се отнема възможността за разширено възпроизводство на стоп. субекти-резиденти; 5)да се насочват приоритетно към създаване на възможности вместо към консумативно потребление. Има се предвид преди всичко борбата с безработицата.

16.тема-Класификация на публичните разходи-Най-малко точна е групировката на разходите на планови и извънредни. За плановите предварително се правят разчети, но по едни или др. причини, които не могат да се предвидят плановите разходи могат да се окажат недостатъчни за удовлетворяване на неотложни потребности. Всички разходи, за които не са  направени предварителни разчети, са извънредни. Друга групировка е тази по предназначение на разходите. Според нея те се делят на: произваодителни; непроизводителни-за текуща издръжка. Производителните разходи създават предпоставки за производство на допълнителен БВП. Те могат да бъдат насочени към изграждане на транспортна или др. производствена инфраструктура, комуникации. Непроизводителни са разходите например за соц. помощи и помощи при безработица. Това са разходи за директна консумация. Те повишават благосъстоянието на населението и допринасят за възпроизводството на неговата раб. сила. Според х-ра на благата, в които се превръщат държ. разходи, те могат да бъдат разделени на: капиталови и текущи. Според същността на субекта, осъществяващ публ. разходи, и пътя им до превръщане в публ. блага те магат да се разделят на: преки и непреки. В зависимост от целите, които се постигат с д-вните разходи, те могат да бъдат групирани: разходи за д-вно управление; разходи за отбрана; разходи за соц. и културни дейности; 4)разходи за осъществяване на ик-ческо регулиране. Бюджетните разходи се групират по следния начин: Първа групировка (според х-ра на публ. блага): текущи разходи; капиталови разходи за придобиване или създаване на дълготрайни активи. Втора групировка (по функции): 1)Общодържавни служби: изпълнителни и законодателни органи; наука; общи служби. 2)Отбрана и сигурност: отбрана; обществен ред и бдителност. 3)Образавание; 4)Здравеопазване; 6)Жилищно строителство, благоустройство и комунално стоп.; 7)Дейности по почивното дело, културното и религиозното дело; 8)Ик-чески услуги: горива и енергия; селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов; Трета  групировка (по дейности). Четвърта групировка (по министерства и ведомства, предприятия и институции, осъществяващи публ. разходи). Пета групировка (по разходни параграфи, уточняващи предмета на разходите).

17.тема-Х-ристика на основните групи- 1)Рзходи за д-вно управление-Управлението на д-вата, вкл. и осъществяването на външната й политика, са първични публ. потребности и се финансират изцяло от д-вния бюджет. Държавното управление вкл. всички централни ведомства, които изцяло или частично се финансират от д-вния бюджет (президенството, Народното събрание, министерствата и др). 2)Разходи за нац. отбрана-Разходите за отбрана се разделят в 3 групи: преки; косвени; скрити. Като такива обаче най-често се цитират само цифрите, отнасящи се до преките военни разходи. Това са разходи за заплати на личния състав на армията, за въоражение, за изграждане на военна инфраструктора, разходи за текуща издръжка на армията-храна, облекло, енергия, горива и др. 3)Социални разходи-С помоща на соц. разходи се отговаря на част от потребностите от смесени блага каквито са: образованието, здравеопазването, соц. осигуряване, спортът, туризмът, културата. 4)Разходи за икономическо регулиране и външноикономически разходи-Освен пряко участие в създаването и продажбата на стоки и услуги на населението д-вата може да осъществява ик-ческо регулиране ч/з: преки инвестиции в транпортната инфраструктора; създаване на данъчни преференции за частния бизнес в определени изостанали райони; промяна на осн. лихвен %. Външноик-ческите разходи са свързани с участието на страната в м/ународни производствени проекти, финансови операции с цел печалба, покупка на продукция със специално предназначение. 5)Разходи по обслужване на държ.дълг-Държавният дълг е породен от по-високите темпове,с които нарастватдържавните разходи в сравнение с д-вните преходи. Почти всички страни с развита пазарна ик-ка имат външен и вътрешен дълг. С него се финансира дефицитът в д-вния бюджет. За развитите страни не представлява проблем да обслужват своя дълг, но за развиващите се страни той създава сериозни затруднения.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG