Home Икономика Инвестиране в ценни книжа

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Инвестиране в ценни книжа ПДФ Печат Е-мейл

Инвестиране в ценни книжа

Инвестирането в покупката на ценни книжа е един сигурен начин за увеличаване на наличните пари. По принцип техният пазар е по-високо ликвиден от този на реалните активи, затова по-лесно могат да бъдат обърнати пак в пари. Инвестиции в акции на борсата може да доведе дори до 50-60% печалбата. За разлика от инвестициите в ДЦК, влогове и дори имоти, доходността на акциите не се влияе от инфлацията. Трудно е неспециалист да прецени акции от кое дружество да си купи, затова се препоръчва консултация с професионален посредник. На фондовата борса могат да се купят акции от частни фирми, акции от държавни компании, държавни ценни книжа, корпоративни облигации, непарични платежни инструменти. Очаква се скоро да бъдат пуснати и общински облигации. За да се купят книжа, дружеството, което ви интересува, трябва да е публично и да се търгува на "Българска фондова борса”.

79. Оценка и целесъобразност на инвестиционните проекти.

Съвременното развитие на инвестиционните проекти изисква прилагането на модифицирани техники за  оценка на капитала, инвестиции. Трябва да се прилага модерен инструментариум. ННС профил е аналитична и графична техника за анализ и оценка на инвестиционни проекти. Предимствата на техниката ННС профил като средство за оценка на алтернативни инвестиции, проекти. Повишаването или намаляването на цената на инвестиционния ресурс е един от ключовите фактори в процеса на оценка на инвестиционните алтернативи. Техниката NPV профил дава много добри възможности за изследване на влиянието в/у инвестицията.

80. Възвръщаемост на инвестиционните проекти.

Калкулирането на нетната настояща стойност (ННС) минава през следните етапи: 1)определяне разходите на проекта; 2)калкулиране на сумата на очакваните нетни парични потоци от проекта; 3)определя се нормата на дисконтиране и др. Нетната настояща стойност се определя като разлика м/у сумата от настоящите стойности на паричните потоци и първоначалните разходи на инвестиционните проекти: NPV=(CF1.PVIFA)-I , където CF1 е анюитетен паричен поток, PVIFA е анюитетен дисконтов фактор при норма на дисконтиране, r и n- брой на годините и I е скорост на първоначалната инвестиция.

81. Ред и процедури по осъществяването на публична емисия на акции.

Емисията се осъществява по два начина: 1)публично емитиране; 2)директно пласиране на определени лица. Публичната емисия може да бъде във вид на обща кеш-оферта или привилегирована подписка. В случай, че собствениците на някоя фирма искат да изкупят всички ценни книги от привилегирована подписка, то не се организира публична емисия. При директното пласиране ценните книги се продават след договаряне с ограничен брой инвеститори. При директното пласиране се намаляват разходите и се избягват сложните процедури. Но пък в този случай се намалява ликвидността на емитираните ценни книги.

Ред на публичната емисия:

1)     Управителния съвет взема решение за вида, размера и срока на емисията;

2)    Решението се одобрява от общото събрание на акционерите;

3)    Иска се разрешение за регистрация от органа, който по закон контролира емисията на ЦК;

4)    След регистрацията се открива рекламна кампания;

5)    Фирмата емитент се договаря с посредниците по емисията наречени гаранти или подписвачи. Гаранта (подписвача) е посредник при организиране и осъществяване на публичната емисия. Гаранти могат да бъдат инвестиционни банки, инвестиционни фондови, инвестиционни къщи. Гаранта изкупува и поема риска за тяхната продажба. Възнаграждението му се формира от разликата между офертната цена и по-ниската цена, на която той ги изкупува. При съществуването на голям риск в договора, могат да бъдат клаузите: - Полагане на “максимални усилия” - гаранта се задължава да положи най-големи усилия за продажбата на ЦК по офертната цена, ако не успее връща остатъка. - “Или всичко или нищо” - ако гаранта не успее да уговори продажбата на цялата емисия по офертната цена, сделката се анулира и всички ЦК се връщат на фирмата.

82. Финансиране чрез емисия на обикновени акции. Цена на финансирането

АД са основна форма на корпоративните фирми. Акцията е титул за собственост върху капитала на дружеството. Тя може да бъде поименна или на преносител. Поименните акции с името и адреса на притежателите им се вписват в книгата на акционерите, която се води в дружеството. ОА дава право на глас на нейния притежател в общото събрание на дружеството, което избира управителния съвет и взема решения по основни въпроси от дейността. Освен това притежателят има право и на дивиденти, на капиталова печалба и на ликвидационен дял. До размера на своите акции собственикът носи отговорност за възможните загуби от дейността на дружеството. Цена на финансирането с ОА. ОА са ценни книги с най-висок риск, защото те са емитирани за неопределено дълъг срок (поне до съществуването на фирмата) и доходът от тях зависи изцяло от резултата на стопанската дейност. Заради това купувачите на ОА ще изискват по-висока норма на възвръщаемост, включващи по-голяма рискова премия. Именно тази желана от купувачите норам на възвръщаемост на акциите представлява цената, която фирмата ще заплати за тях. P0=DIV1/r-g. Цена на финансирането на фирмата с ОА при нова емисия:  Ros = Div0*(1+g)/P0*(1-Разходи по емисията)   + g . Цена на финансирането на фирмата с ОА при емитирани акции: Ros = Div0*(1+g)/P0 + g

83. Финансиране чрез емисия на облигации. Цена на финансирането

Един от основните инструменти за дългосрочно финансиране във фирмата са облигациите. Те са титул за дълг с определен срок, номинална стойност и фиксиран доход(лихва). Според начина на определяне и изплащане на лихвата, облигациите биват:

-Купонни - лихвата при купонните облигации е установена в проценти към номиналната им цена и се изплаща един или два пъти в годината. Главницата се погасява в падежа.

-Дисконтови - при дисконтовите облигации, лихвата се заплаща във вид на отбив в цената (дисконт).

- Анюитетни – те се отличават с това, че лихвата заедно със съответната част от главницата се изплащат във вид на фиксирани еднакви годишни плащания, нар. анюитетни плащания –АП . Анюитетен фактор – АФ

- Смесени.

Цената на финансиране с облигации - Rобл

L – годишна лихва

Цената на финансиране с облигации е по-ниска от цената на финансиране с обикновени акции. Причината е свързана с особеностите на данъчното облагане.

Лихвите по кредитите се плащат от печалбата преди данъчното облагане, докато дивидентите се изплащат от дивидентната печалба след плащането на данъка.

Ако се отчете факта, че плащаната лихва по кредита намалява сумата на данъка, то реалната цена на финансирането с облигации Rреал. обл.

Rреал. обл. = Rобл .(1 – Т)                    Т – данък в/у печалбата

Извод: С отчитане на данъчната изгода финансирането на фирмата с заеми има много по-ниска цена.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG