Home Икономика Банково дело. Лицензията и разрешението за търговска банка

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Банково дело. Лицензията и разрешението за търговска банка ПДФ Печат Е-мейл

Банково дело. Лицензията и разрешението за търговска банка

Банката е юридическо лице, учредено като акционерно дружество или кооперация, получило разрешение при условията и по реда по Закон за банките да извършва по занятие влогови, кредитни и други банкови сделки.. Банките могат да откриват повече от един клон в отделно населено място, включително по седалището си. За да се учреди банка – акционерно дружество, преминава през няколко етапа. Първият етап е свързан с правните действия по подготовката и провеждането  на учредително събрание, на което се взема решение за учредяване на банковото дружество, приема се устава, избира се надзорен съвет, съответно съвет на директорите и се записват акции. Учредителите могат да бъдат Ф. или ЮЛ, които не са обявени в несъстоятелност. Учредителите правят вноските. Минималният капитал при учредяване на баката не може да е по-малък от 10 милиона лева. Вноските могат да са само парични. Уставът на банката трябва да съдържа данните, предвидени в Търговския закон, данни за сделките, които тя ще извършва, пълномощията за подписване и представляване на банката, както и данни за начина, по който ще се извършва вътрешният контрол на банката. Вторият етап включва производството по лицензирането на банката от БНБ. Лицензът е ИАА с разрешителен характер. Всички издадени лицензи се вписват в публичен регистър, воден от БНБ. БНБ задължително уведомява Европейската комисия относно изискванията за лицензиране на кредитни институции и за всеки издаден лиценз на кредитна институция, също така и за всеки издаден лиценз на банка от трета държава за извършване на банкова дейност на територията на РБ чрез клон. За получаване на лиценз е необходимо подаване на заявление до БНБ, придружено от различни по вид документи. Централната банка извършва съответни проучвания, за да установи валидността на представените документи, надеждността и финансовото състояние на заявителя. В срок БНБ взема решение за издаване на лиценз за извършване на банкова дейност, или отказва издаването на лиценз. Лиценз за извършване на банкова дейност се издава, ако в срок до 3 месеца от получаване на уведомлението, заявителят удостовери, че са изпълнени следните условия: записалите акции лица са направили вноска на обща стойност, не по-малка от минимално необходимия капитал за извършване на банкова дейност; членовете на управителния съвет са получили съответните сертификати, а останалите администратори притежават необходимата квалификация и професионален опит; разработени са правила за вътрешен контрол, създадена е  служба за вътрешен контрол. БНБ отказва издаването на лиценз, ако заявителят не е представил в определените рокове всички необходими сведения и документи или представените документи съдържат непълна, противоречива или недостоверна информация. Отказът задължително се мотивира. БНБ издава или отказва издаването на  лиценз в срок 12 месеца от получаване на заявлението. Когато БНБ не се е произнесла по молба в 6-месечен, а също и в 12-месечен срок от постъпването на молбата  се смята, че е налице мълчалив отказ, който също както и изричния, може да бъде обжалван. В случай на отказ, заявителят може да направи ново искане за издаване на лиценз не по-рано от 12 месеца от влизането в сила на отказа. Банката със седалище в трета държава получава лиценз за извършване банкова дейност на територията на РБ чрез клон. Третият етап обхваща вписването на банковото дружество в търговския регистър. С акта на вписване, процесът на учредяване на банката е завършен.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG