Home Икономика Приключване на бюджета и от4итане на изпълнението

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Приключване на бюджета и от4итане на изпълнението ПДФ Печат Е-мейл

Приключване на бюджета и от4итане на изпълнението

Под приключване се разбира установяването на общия обем и структура на фактически постъпилите приходи и действително извършените разходи в рамките на съответната бюджетна година. Известни са 2 начина за приключване на бюджета:

1. Бюджетна жестия– приключването при този метод става в последния ден от бюджетната година или в този последен ден се установяват фактическите суми на бюджетните приходи и разходи, при което се закриват сметките по стария бюджет и от първия ден на неговата бюджетна година те се прехвърлят като недобри по новия бюджет. Неизползваните средства остават като бюджетен излишък. Режимът на използване на бюджетните излишъци обикновено е под формата на централизация в държавния бюджет. Това не създава стимули в бюджетните организации за рационално и ефективно използване на бюджетни средства. Още повече, че при прилагането на автоматичния метод за съставяне на проектобюджета преразходните средства влизат като база за новия бюджет. При тези условия всеки ръководител, бил той първостепенен или второстепенен, се стреми да изразходи всичките средства по предоставения му бюджет, независимо от това дали те се изразходват ефективно или не. Или при бюджетна жестия от първия ден на новата година всички приходи и разходи се третират като приходи и разходи по новия бюджет.

2 Бюджет екзерцис – този метод е свързан с т. нар. ликвидационен оериод от един до 3мес, в рамките, на който успоредно се изпълняват 2 бюджета: стария за изминалата бюджетна година и новия за текущата бюджетна година. Целта на ликвидационния период е да се съберат бюджетните приходи и да се озвършат бюджетните разходи по стария бюджет. Логиката на удължаването на бюджетния период е ливкидационен е да се създадат условия за прехвърляне  на бюджетни приходи и разходи от единия към другия бюджет. Ето затова у нас се прилага този втори метод, който създава възможност за по – точно определяне на приходите и разходите на държавния бюджет. Методът на бюджетния екзерцис намалява стимулите за безразборно харчене на бюджетни средства в края на годината. Съгласно новия закон за изпълнение на държавния бюджет бюджетният период приключва на 31 ден. Със закона мин. На ф. и управителят на БНБ се задължават да определят реда, по който да бъдат приключени бюджетните сметки. Крайният срок за приключване на бюджетните сметки е 31 януари. След приключване на бюджета се съставя отчет за неговото изпълнение. В тази връзка първостепенни разпоредители с бюджетни средства съставят годишни отчети за изпълнение на своите бюджети по пълна бюджетна класификация и като включат в макс. Отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства. Въз основа на тези отчети, както и отчетите на съдебната система и сметната палата МФ съставя годишен от4ет за изпълнението на държавния бюджет.

Сроковете за изпълнението на тези отчети се съгласуват между МФ и Сметната палата, която предварително проверява и заверява отчетите, които се внасят в МФ. Годишният отчет за изпълнението на държавния бюджет се разглежда от Министерски съвет и се внася в НС за одобрение. Сметната палата внася в НС свой доклад по отчета и тези два отчета на МФ и СП се приемат от НС, не по – късно от края на следващата година.

18.05.2007г.                                                ЗАДАЧИ

1. Дадена е потребителска кошница, в която се съдържат 3 продукти А, В и С и цените им през 2 периода – 1ви период и 2ри период:

 

А

В

С

1

10

12

15

2

12

11

20

На базата на тази потребителска кошница да се определи темпа на инфлация, като се използва индекс на потребителските цени CPI  и освен това знаем, че относителното тегло на тези продукти в кошницата е 0.3, 0.4, 0.3 – теглови коефициенти.

Решение:

CPI 1 = ? => 10 x 0.3 + 12 x 0.4 + 15 x 0.3 = 3 + 4.8 + 4.5 = 12.3

CPI 2 = ? => 12 x 0.3 + 11 x 0.4 + 20 x 0.3 = 3.6 + 4.4 + 6 = 14

Темп: делта (триъгълника) = CPI 2 + CPI 1/ CPI 1 = 14 – 12,3/ 12.3 = 0.138 = 13.8%

Или : делта = CPI 2/ CPI 1 – 1

Akо периодите са 3 трябва да се знае за кой период се изчислява инфлацията:

3

15

1

19

CPI 3 = 15 x 0.3 + 16 x 0.4 + 19 x 0.3 = 4.5 + 6.4 + 5.7 = 16.6

Delta ½  = 13.8%

Delta 1/3 = CPI 3 – CPI 1/ CPI 1 =16.6 – 12.3 / 12.3 = 0.3495 = 34.95 %

Delta 2/3 =  CPI 3 – CPI 2 / CPI 2 = 16.6 – 14 / 14 = 0.1857= 18.57%

2. ЗА същите периоди 1 и 2 е известно, че реалният БВП за въпросната икономика е бил 61.63 млрд. $ , а номиналният БВП е бил 70.44 млрд. $. Пита се :

а/ да се определи дефлаторът на БВП и с негова помощ да се оцени темпа на нарастване на цените

б/ като имате предвид получения отговор от задача 1, кой от двата измерителя за инфлация е по – точен?

а/ дефлатор = GDP ном. – GDP реален/ GDP реален = 70.44 -61.63/61.63=14.3%

б/ дефлаторът е по- точен, защото обхваща всички продукти  GIGO – Garbidge in Gardbidge out

3. Номинален лихвен %

r = I – If

Реален лихвен % = Номинален лихвен % - темпа на инфлацията

R = I – if / 1 + if => r(1 + 1f) = I – if => r + rif = I – if

Формула на Фишър

Да се определи размерът на реалния лихвен %, ако е известно, че темпът на инфлацията е 10%, а номиналният лихвен % са на определено равнище от 16,5%

1ви вариант: r = 16.5 – 10 = 6.5%

2ри вариант: р = 16.5 – 10/ 100 + 10 = 0.165 – 0.10/ 1 + 0.1 = 0.0590 = 5.90%

4. Цена на облигация

Р =  I / (1+d) + I/(1+d)2 (tva e na kvadrat) .............+ I + FV/ (1+d)n (na n-ta stepen)

I - Купон

D - Дисконтов фактор

FV – Лицева стойност, номинал

5. Da se opredeli kolko e cenata na 4 godi6na kuponna obligaciq s kuponow procent 8%, nominal 1000lw i preobladawasti pazarni liveni %  systoi 8%

I = FV x Ik = 1000 x 0.08 = 80

Za prostota priemame, `e kuponut se izplasta v kraq na godinata

P = 80/ 1 + 0.08 + 80/(1+0.08)2 (na kvadrat) + 80/(1+0.08)3 (na treta) + 80/(1+0.08)4 (na 4ta) =

74.07 + 68.61 + 63. 49 + 794.11 = 1000

Kogato kuponoviqt % e = na pazarnniq lihven %, togava obligaciqta se prodawa po nominal.

Облигацията е нулев купон + ne se izplasta nikakwa lihva prez perioda, a nakraq se izplasta edna golqma suma.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG