SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДДС ПДФ Печат Е-мейл

ДДС

 1. Същност на данъка – оборотен данък:
 • предимства на ДДС –то:

a)                                                 отговаря на принципите за всеобхватност, неутралност и ефективност на данъчното облагане;

b)                                                 осигурява големи постъпления в държавния бюджет /към 50%/;

c)                                                 той е многофазен данък върху продажбата на стоки и услуги, от производителя до крайния потребител. При облагане с ДДС обаче от данъчната база се изключва стойността на междинните стоки и услуги /облага се само добавената на този етап стойност/ като така се избягва натрупващият ефект на данък върху данъка. При ДДС съществува еднократност на облагането. Добавената стойност е разликата между общите постъпления от продажбите и стойността на закупените и използвани междинни стоки и услуги. Тя включва разходите за заплащане на труда, някой други общи разходи и печалбата.

 1. Определяне на данъчната база.

a)                                                 пряк /събирателен/ метод – получава се от сбора на нейните отделни елементи т.е. трудово възнаграждение и компенсации, печалба и изплатени лихви, като това се коригира с приходите от участия и лихви. В данъчната практика този метод не се използва тъй като при него неможе да се контролира добавената стойност и не се осигурява пряк контрол върху търговците за начисляване и внасяне на данъка.

ДС = РЗ + П + Лр + У + Лп

b)                                                 непряк метод – изчислява се първоначално върху брутния оборот и от така получената сума на данъка се приспада платеното ДДС.

Организация на облагането с ДДС в България

 1. Данъчен обект.
 • всяка възмездна облагаема доставка на стоки и услуги;
 • всяко възмездно вътрешно – общностно придобиване с място на използване на територията на страната извършено от регистрирано лице;
 • всяко възмездно вътрешно – общностно придобиване на нови превозни средства;
 • внос на стоки.
 1. Данъчен субект.
 • всяко лице извършващо дейност без значение целите и резултатите от нея;
 • всяко лице, което инцидентно извършва възмездна вътрешно – обществена доставка на нови превозни средства;
 • при внос на стоки от всички физически и юридически лица.
 1. Данъчна основа.
 • стойността върху която се начислява ДДС. При вноса на стоки тя е така наречената митническа облагаема стойност увеличена с всички митнически сборове и акциза ако се предвиждат такива.
 1. Облагаеми и необлагаеми доставки.

a)                                 облагаеми доставки – всяка доставка на стоки или услуги извършена от данъчно задълженото лице на територията на страната;

b)                                 освободени доставки – услугите;

c)                                 необлагаеми доставки.

 1. Данъчен размер.
 • единна данъчна ставка с цел постигане на неотралност на данъка /20%/;
 • специфична /нулева/ ставка;
 1. Определяне на данъка.
 • при изчисляване от стойността на ставката:

ДДС = ДО х ДСС + 20 или                        ДДС = Ц х 20

100                   100                                                                                      100

ДО – данъчна основа;

ДС – данъчна ставка;

С – стойността;

Ц – цената = С + Д /данъка/.

 1. Регистрация по ДДС.
 2. Пълен данъчен кредит.
 • данъчният кредит е сумата от предварително платения данък от регистрираното лице за получена от него стока или услуга за осъществен от него внос в рамките на данъчният период, като лицето има право да приспадне от начисленият от него данък при извършена доставка или продажба;
 • правото на приспадане може да се осъществи, когато са изпълнени следните условия:

a)                                 доставката, за която е начислен данък се използва или ще се използва за осъществяване на облагаема доставка;

b)                                 получателят или вносителят на доставката е регистрирано лице.

 • данъка по облагаемата доставка е начислен от регистрираното лице по закона за ДДС;
 • получателя притежава документ като на отделен ред е посочена сумата на данъка;
 • не се приспада данъчен кредит, когато:

c)                                 стоката или услугата са за благотворителни мероприятия;

d)                                 придобит или внесен лек автомобил освен ако превозното средство не се използва в доставната дейност;

ДК = НК х К при К = 0 няма ДК; 0 < К < 1 има частичен ДК или К = 1 пълен ДК

 1. Внасяне на ДДС.
 • когато начисленото от регистрираното лице ДДС е по – голямо от данъчния кредит разликата подлежи на внасяне в бюджета в рамките на 14 дни след изтичане на данъчния период.
 1. Прихващане, приспадане и възстановяване на данък.
 • когато в рамките на данъчният период общата сума на данъчния кредит е по – голяма от начисления данък то разликата се въстановява. Това възстановяване става чрез:

a)                               прихващане;

b)                               приспадане;

c)                               възстановяване – ако и след приспадането остане данъка за възстановяване НАП прихваща този остатък за погасяване на други неизплатени данъчни или осигурителни задължения.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG