Home Икономика БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ понятие и правен режим

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ понятие и правен режим ПДФ Печат Е-мейл

БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ – понятие и правен режим

В Закона за държавния бюджет за 1998г. бюджетните разходи са разпределени както следва:

1.първото направление е текущи разходи. Тук влизат работната заплата, социалното осигуряване, стипендиите, учебните и научно – изследователските разходи. 2.Второто направление е капиталови разходи – основен ремонт, придобиване на дълготрайни активи. 3.Третото направление е разходи за структурната реформа. 4.Четвъртото направление са трансфери – субсидия за ТПК, за бюджета на съдебната власт, за общините. За изпълнение на държавния бюджет е прието МПС № 35 от 1998г.

Класификация на разходите в теорията: 1.Административна класификация: А)Класификация по министерства. Това е най-традиционната класификация. Б)Класификация по функционален признак – това е по-нова класификация и произтича от съвременната концепция за държавните финанси, в съответствие с която държавните средства се разглеждат като инструмент на политиката на правителството.

Средствата се разглеждат в зависимост от различните функции на държавата, а именно: А)образование и култура; Б)социални разходи; В)здравеопазване; Г)селско стопанство; Д)транспорт; Е)охрана и национална сигурност;

2.Класификация по целите: а)политически; б)социални цели; в)икономически цели; г)допълнителни цели;

3.Класификация по икономически признаци: а)разходи за капитални вложения; б)административни

разходи; 4.Класификация по финансови признаци: а)безвъзвратни разходи; б)временни разходи.

Законова база при съставянето на бюджета: 1.ЗОБ Закона за общинските бюджети –.2.Закон за местни данъци и такси 3. Постановления и наредби за тарифи за местни данъци и такси 4.ЗМСМА 5.Закон за териториално и селищно у-ство 6. Закон за общински бюджети 7.Закон за облагане доходи на ФЛ

Разходите и приходите по бюджета са обособени по + групи: обобщават по икономическа природа + параграфи +Раздели

Местния/общински бюджет е:+ общински документ, средство за контрол и насочване на общинските фин. Ресурси, за у-ние и планиране на услуги и дейности. +единен администрат., а не законодателен акт. +мат. основа за осъщ. права, задължения и отговорности на общините.  +инструмент за цялостно у-ние на местните финанси и парични потоци +акумулира средства и чрез него се управляват парите на общината.+ средство за контролиране, насочване па об­ществените финансови ресурси, за управление на услугите за населени­ето и за планиране па бъдещи дейности.

Брутен бюджет: обхва­щат целия финансов план, всички разходни и приходни пера, с които борави общината.

Нетен бюджет: вписват се остатъците по дадена дей­ност, т. е. приходите минус разходите.

II.РАЗХОДИ: От общ. Бюджет се финансират: +разходи за заплати, осиг. Вноски, образ. и култ. Дейност на общината + комунална дейност, строителство, текущи ремонти, разходи за придобиване общ. Собственост и др. + съвместни мероприятия с др. Общини+издръжка на общ. Адмнистрация +администр. И технич. Облужване на населението, когато е безплатно +изплащане кредити и лихви +дейности по опазване околната среда +влагане капитали в стопанска дейност + за общ. Мероприятия за задоволяване местното население +Средства за държавни разходи се предоставят от РБ.

6.КЛАСИФИКАЦИЯ. НА РАЗХОДИТЕ систематизирани са по+групи: обобщ. По икон. природа + Раздел: групират разходите по мин. и ведом. +Функции- +деиности-

1.По групи предназаначение: + текущи разходи + капиталови/инвестиционни разх.

2.По функции:

ф.Общодържавни служби: дейности: +Общинска админитсрация +общински и районни съвети

ф.Отбрана и сигурност

ф.Образование: дейности: у-ща, градини, общежития,лагери, школи, институти, колежи ф.Здравеопазване: дейност: болници, поликл, бърза помощ, станции, санаториуми

ф.Соц. осиг.и грижи: д.:-соц. Грижи; свързани с инвалиди..

ф.ЖС, БКС и опазване на околната среда ф.Почивно дело, култура и религиозна дейностф.Икономически дейности и услуги ф.Други.

Всяка дейност има разходни пера

Синтезна данните за разходи на общинския бюджет се прави в-с/ка "Ре­капитулация" 7.Характерът на разходите -се определя от общ. собственост на произв. мощности и ф-ции­ на общ. съвети. Разходите из­разяват паричните отношения, свързани с разпределението и пре­разпределението на националния доход в териториален аспект. Цел­та е по-нататъшно развитие на производствените мощности и пови­шаване на социално-културното равнище на местното население.

Законова база за определяне взаимоотн. МБ/РБ: + Конституция на РБ + Закона за у-ство на държ. Бюджет + Закон за общ. бюджети

Методика за определяне на бюджетните взаимоотношения на РБ с общ. Бюджети:–се определя всяка година със Закона за държ.бюджет , по обек­тивни критериии показатели, разпределени по приоритети: медикаменти , работни заплати, стипендии, пен­сии, социални обезщетения и помощи, храна, отопление, осветление.

Взаимоотношенията на МБ с РБ се осъществяват чрез:

+ обща субсидия за подпомагане дейността на общината;

+вноски в републиканския бюджет;

+целеви субсидии за придобиване на дълготрайни активи;

+ финансови компенсации от държавата;

+временни безлихвени заеми от републиканския бюджет;

+ средства за провеждане на държавна политика за развитие на общините;

+субвенции.

Трансфер на парични средства , субсидиране от РБ към МБ, става в случай на недостиг на средства в МБ, Трансфер на парични средства от МБ към РБ, става в случай,когато акумулираните във МБ финансови средства превишат предвидените за разходване суми, или приходите надвишават разходите

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG