Home Икономика Финансово-правни актове понятие

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансово-правни актове понятие ПДФ Печат Е-мейл
Финансово-правни актове – понятие
Същност и юридически характеристики на финансовите актове.

Изходната теза е: финансовият акт е административен акт. В единият и другият случай се касае за юридически израз на изпълнителна дейност. Акад.Стайнов пише: Трябва да се държи сметка за особеностите присъстващи на актовете от определена група, за особеностите на отделните правни отрасли. Ако особеностите на финансово-правните институции не бъдат обосновани не бихме могли да освободим финансовото право от опеката на административното право. Разликата между финансово-административните актове се проявяват в почти всички юридически характеристики. Някои автори между характеристиките на данъчният акт отнасят обжалването и изпълнението. За да се изпълни или обжалва трябва вече да има завършен акт. На практика може да не се стигне до обжалване или до изпълнение.

А)Специфика на съдържанието и функциите на финансовите актове. В теорията се отбелязва, че финансовите актове се различават от обикновените административни актове преди всичко с предмета, с финансовото съдържание. Финансовите актове се издават в процеса на разпределение и използване на съвкупния общ продукт. Този критерии е доста ясен и определен и дава възможност да се отграничат тези актове от административните актове. Необходимостта от разпределение на съвкупният обществен продукт произтичат от системата на държавата и осъществяването на нейните функции. Тази необходимост не може да се реализира докато държавата не установи конкретна форма на плащане, задължителни субекти, обекти на облагане, срокове за изпълнение. Всичко това държавата установява чрез механизма на финансовите актове. Чрез тях се осъществява разпределението и използването на националният доход и в това е тяхната ценност. Тази функция е типична за финансовите актове. За да можем да се ориентираме в операциите с държавни финансови средства трябва да се познават тези механизми, които ги привеждат в движение.

Б)Властническият характер на финансовите актове.

Властническият елемент на актовете на държавното управление е изразен в – голяма степен. Властническият метод е иманентен белег на финансовите актове. Липсата на този белег преобразува финансовите актове в гражданско-правно действие на разпореждане с юридически средства между равноправни субекти. Например възможно е да има бюджетен приход, който няма властнически произход(дарение, наследство, за които няма наследници). Една от особеностите на властническият метод във финансовото право са опрощаването и финансовата амнистия. Тези властнически актове не се използват като погасителни способи в административното право.

В)Декоративният характер на финансовите актове.

Административните актове имат конститутивно действие. Обратно финансовият акт има деклар. действие. Финансовият акт не поражда финансови задължения. Той възниква по силата на закона(ехвде). Финансовият акт само конкретизира неговият размер. Прави го ликвидно и изискуемо определяне на задължението по основание, по размер и срок за изпълнение. Понякога в теорията се допуска несъответствие. От една страна се поддържа, че данъчното право се поражда въз основа на данъчно-облагателен акт, а от друга страна се твърди, че данъчното задължение възниква ехвде. Ако финансовият акт имаше конститутивно действие би трябвало да се издава винаги, за да породи финансов дълг. В някои случаи е възможно финансовият акт изобщо да не се издаде. Съгласно чл.50 от Закона за облагане на доходите на физическите лица данъка за доходите се внася от работодателя едновременно с тегленето на сумите на заплатите и др. възнаграждения. Сумата за данъка изобщо не постъпва при работодателя за да е необходимо издаването на данъчен акт за определяне на данъка. Това са т.нар. случаи на финансов автоматизъм.

Г)Подзаконовият характер на финансовият акт.

Административният акт се издава въз основа и в изпълнение на закона формулата въз основа на закона означава, че акта се издава като се излиза от една основа установена изобщо. От законите в страната. Това понятие води до възможностите за автора на акта следователно посоката очертана от законността да прояви известна оперативна самостоятелност. В този случай органа, който издава акта не се опира на пряко предписание на закона. Приложима ли е тази форма спрямо финансовите актове? Не. Финансовият акт се издава в изпълнение на пряко предписание на закона. Не може финансовото задължение да се определя като се излиза от една основа установена изобщо от законите на страната. Този извод се налага не само от положението, че финансовият акт е израз на обвързана компетентност. Той следва от конституционния принцип за законноустановеността на данъчните задължения. Чл.60 във връзка чл.84, т.3 от Конституцията.

Д)Правото по издаване на финансови актове – административното право съдържа като необходим стадии издаването на административен акт(гл.2 от ЗАП). Административен акт трябва следователно да се издаде. В сферата на финансово-правното регулиране е възможно в някои случаи финансовият акт изобщо да не се издаде. Това са посочените случаи на финансов автоматизъм.

Е)Формата на финансов акт – в зависимост от формата на волеизявлението административните актове се разделят на: писмени, устни, мълчаливи и конкудентни. Приложима ли е тази класификация към финансовите актове? Не. Не може да се управляват публичните финанси с мълчаливи актове и конкудентни действия. Трябва да бъде правното основание за издаването на финансовият акт от това ще зависи и размера на финансовия дълг. Наличието на мотиви улеснява горестоящите органи.

 

WWW.POCHIVKA.ORG