Home Икономика Данъкът - основен инструмент за публични приходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Данъкът - основен инструмент за публични приходи ПДФ Печат Е-мейл

Данъкът - основен инструмент за публични приходи

Същност на данъка, основни принципи на данъчното облагане и функции на данъка

Същност на данъка

Данъкът е задължително и принудително централизиране в публичните фондове на част от доходите или богатството на физическите и юридическите лица, живеещи и работещи на територията на страната.

Делегирайки на държавата правото и задължението да се грижи за обществените интереси, нейните поданици неусетно са и делегирали и правото да намери най-подходящия начин да си осигури издръжка. Данъците - това са вноски срещу очаквани публични блага и се приемат като "необходимо зло", което трябва да се държи под строг контрол и развива в съответствие с общоприети от мнозинството принципи.

Основни принципи на данъчното облагане

Основните принципи на данъчното облагане се коренят във формулировките, дадени преди 200 години от Адам Смит и те са:

а) съразмерност на облагането, т.е. всеки данък да е съобразен с финансовите възможности на данъкоплатеца и да не създава пречки пред биологичното и икономическото му съществуване и развитие;

б) определеност на данъка - да бъде регламентиран и да не затруднява данъкоплатеца сам да определя срока, начина и размера на плащане;

в) удобство на данъка за данъкоплатеца - в максимално удобно време, място и начин на плащане, съобразно момента и формата на получаване на дохода;

г) рентабилност или евтиност на данъка - това означава, че разходите за събиране на данъците трябва да бъдат минимални;

д) всеобщност на данъчното облагане - всички, независимо от общественото им положение плащат данъци;

е)   легитимност на данъка - чрез закона;

ж) стабилност на данъка - да не се променя по политически причини в рамките на периода, за който важи;

з) икономически принцип - дефиниране с оглед регулиране на икономическото развитие.

Функции на данъка

Функциите на данъка са:

а) Фискална - осигуряване средства за функциониране на държавата;

б)  Социална - преразпределение на доходите на населението;

в) Икономическа - пазарно регулиране на стопанската актив-ност;

г) Екологична - инструмент за осъществяване на държавната политика чрез данъчни преференции за авангардни технологии.

Елементи на данъка

Елементите са характеристиките на данъка, с помощта на които той може да бъде еднозначно определен и те са:

Обект на данъка (данъчна маса) - всичко онова, което се облага с данък;

Субект на данъка (платец на данъка) - това е физическо или юридическо лице, което е пряко свързано с обекта на данъка;

Данъчно основание - законоустановено условие, наличието на което прави данъка изискуем в полза на държавата;

Данъчен искател - държавата;

Данъчна тарифа - това е съвкупност от корекции (намаление или увеличение и облекчения), които се извършват върху данъчната основа, за да се получи чиста облагаема данъчна маса. Корекциите са в зависимост от семейното или здравословното състояние на данъчния субект;

Данъчен мащаб - това е определено качество, свойство или белег на обекта за облагане, въз основа на което се установява данъчното задължение на платеца. Например: данък върху сградите, при който мащабът е стойността на сградата;

Данъчна единица - това е конкретно определена част от мащаба на данъка, върху която се определя размерът му;

Данъчно задължение - това е конкретният размер на сумата, която трябва да плати данъчният субект;

Данъчен регистър - това са база данни за обекта и субекта.

ІІІ. Фази на определяне и технология на събиране на данъци

Определянето на данъците включва две основни фази:

а) фаза на разпределение на данъка - то включва установяване на данъчната основа и е свързано с измерване, преброяване или оценка от данъчните власти или с декларация от данъкоплатците. Възможно е да се ползват и двата метода за контрол;

б) фаза на "ликвидация" на данъка - това е определяне на фискалното задължение чрез прилагане към облагаемата основа на данъчната тарифа, която може да съдържа един или няколко размера, а също така и полагащите се облекчения. След приключване на "ликвидацията" става ясна точната сума, която данъкоплатецът трябва да внесе в полза на бюджета.

Събиране на данъците

Технологията за събиране на данъците, заедно с тези, които я осъществяват и самите данъци формират данъчната система на страната. Известни са различни системи за извършване на данъ  чни сборове. В миналото - бирници - това са пълномощници на държавата за събирене на данъци.

Съвременната система ангажира държавни служители и трябва да е ефективна (малък относителен дял от данъчните приходи да върви за текущи административни разходи) и проста; организационната структура да е ясна за данъкоплатеца; механизмът за определяне на данъка да е достъпен и прозрачен; простотата да включва и справедливостта на данъка - равните доходи и богатства да се облагат с равни по размер данъци.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG